Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Andra delen

Säthers Stad med Landsförsamling

  1. Kyrkoherdar
  2. Brukspredikanter och Comministrar.

1. Kyrkoherdar

Magnus Andreæ ChorianderJohannes Christierni ChristierninusMartinus Olai MunctheliusSamuel Elai TerserusCasten DahlstedtAnton HesslerPehr BoethiusHelje ArosinCarl Arhusiander.

1. Magnus Andreæ Choriander. Född i Småland, Norra Tjusts härad 1 Maj 1578. Inkom i stiftet att studera, stadnade i Westerås och blef pwgd 1615 till Pastors Domesticus i Wika. Comm. i Norberg 1619. UnderCapellan och SkolCollega i Arboga 1625 och straxt derpå primus Commin. Sedan Säther efter erhållna stadsprivilegier war något bebyggd, stenkyrkan uppförd och flera byar ifrån Tuna, Schedwi och Hedemora afsöndrade och denna församling tillagda, hitsändes Israel Columbus på förslag till Pastor, men recuserade då han fann lägenheten så swag och till sina förmoner obestämd. Derpå fick Hr Måns 14 Febr. 1636 Biskopens missiv hit att profwa, blef antagen och stadfästad med fullmagt 6 Dec. s. å. Efter hand tillades prestebordet och kyrkan åtskilliga förmoner af Regeringen, men flera gånger gjordes nya ansökningar, som wäckte oro i nästgränsande församlingar. Consist. prot. in synodo 1642: "D. Magnus, Pastor Säterensis, förmantes publice, at han afstår med den otidiga begäran, som han altid synes hafwa undan andra omliggande församlingar: Får et stort tiltal för det tumult, han har kommit til wäga imellan Tuna och Säther. Eljes kommer något upror, skall det komma på hans egen nacke, och Episcopus wil wara ursäktad, som aldrig et ord hafwer wetat deraf." Dock skedde 1651 ännu ett försök, att ifrån grannsocknarna winna någon tillökning, som genom Biskopens motwerkan af Drottningen afslogs. Eljest war mannen en flink och berömlig Pastor, som sökte sätta det nya pastoratet i godt skick. Gjorde sig ock wälkänd i prestmöten, såsom Orator 1626, Predikant 1638 och Respondens 1642. War de sista 10 åren blind, men predikade likwäl och deltog i flera embetsmål. Död 10 Nov. 1663.

Gift 1614 med Kerstin Wikæus, Kyrkoherdens i Floda Hr Mårtens dotter, död i Säther i Febr. 1673, 81 år gammal. Af flera barn förswenskade sönerne fadrens namn till Nortman, och woro: Magnus, en olycklig Pastor i Lindesberg; Benjamin, som gjorde sin lycka i Pohlska kriget, blef ÖfwersteLieutenant, adlad Croneborg, och med sin fru Elis. Krusbjörn gjorde flera donationer till Säthers kyrka; Andreas, Prost i Stora Schedwi; Martin och Petrus tjenade i Pohlska kriget och dogo derute; Anna, g. m. slutl. Pastor i Fleckebo Ol. Ranstadius.

2. Mag. Johannes Christierni Christierninus. Prot. 1 Mars 1664: "Klagar Episcopus öfwer Mag. Chr., at han jämt blef öfwerlupen af honom och hans intercessores, önskande få honom ned på något ställe och blifwa honom qwitt." Föreslogs då hit och tillsattes 1665. Se Past. i Fellingsbro.

3. Mag. Martinus Olai Muncthelius. Född i Köping 1 Nov. 1620. Fadr. Olof Olofsson, Handlande, satte sig ned på ett hemman Helgestad i Munktorp. Modr. Dordi Andersdotter. Efter flitiga skol- och gymnasiistudier ett år Pædagog i Munktorp förrän han 1648 begaf sig till Upsala acad. Med hög tanke om tidens lärdom satte han sig före, att sjelf deruti gå så långt som möjligt, och hastade derföre icke med specimina. Förswarade likwäl 1652 under Prof. Laurbergius en Disp. pure hebraice "De Jehovah Elohim", och finnes ännu det fullskrifna exemplar som han haft i cathedern. Pwgd 20 Sept. 1657. Notarius Consistorii och GymnasiiAdjunct i Westerås 1659, sedan han pro gradu disputerat. Läste i gymnasium Hebreiskan. Rector Scholæ i Köping 1660. ConRector i Westerås 1663. Intogs ibland Capitlets Assessorer i Mars 1664 med beröm af Biskopen, att han, som gjort Lectors tjenst, dock icke begärt Lectors titel. Promov. Philos. Magister i Dec. s. å. Rector Scholæ 1668. Kallades s. år af Swedwi församling till Pastor, som Biskopen wille att han måtte mottaga, och dermed förekomma löpare. Han swinkade och försökte, med tillhjelp af en annan Pastor, att i Swedwi få in Rector Björk, som ej lyckades, då han, ännu mera nödgad dertill, antog kallelsen och ditflyttade 1669. Underliga synas hans flyttningar. Redan 1671 föreslagen med flera till Säthers pastorat, och, då han först presenterade sig, straxt antagen, confirm. och tillträdde s. å. Här fann han sig wäl både i embetet och till bergning. Skötte med ordning och i frid sin församling. Blott nämnes, att en owän förolämpande kallade honom i sitt utbrott: Mårtens gås. Riksdagsfullmägtig 1686. Prestmötspartes, som han troligen ej undgått, hafwa icke träffats. Lemnade ett wäl behållet hus, då han dog 27 Juli 1691. Wäl ansedd för sin lärdom och hederliga uppförande. Begrofs med predikan 20 Sept. af Biskop Carlsson.

Gift 1664 med Anna Barchius, Prostens i Stora Tuna Laur. Ferneboensis dotter, f. 1647, död 7 Aug. 1713. Barn, som behöllo namnet Muncktell: Catharina, g. m. Prosten i Norrberke Th. Schultze; Christina, se nedanföre; Elisabeth, g. m. Rådman J. Schultze i Säther; Sara, g. m. Past. i Wika G. Gezelius och Abr. Morström; Margareta, g. m. BruksInspektoren J. Groth; Johan, Direktör i Fahlun; Anna Dorothea, g. m. Pastor i Barkarö G. Swederus.

Skrifter: Disp. Grad. Themata miscellanea. Ups. 1659. — Disp. de germana Prophetici sermonis et primigenii textus in V. T. antiquitate. Aros. 1666. 4:o.

4. Mag. Samuel Elai Terserus. Född i Hjortnäs by af Leksands socken 16 Oct. 1658. Fadren, son af den märklige Prosten Mäster Elof, hade för swaga ögon öfwergifwit studierna och satt sig neder såsom jordbrukare och landthandlande. Modr. Lisa Olofsdotter. Hade 8 år njutit underwisning i Westerås, då han 1680 begaf sig till Upsala. Magister 1688. Antog 1690 Skolmästaretjensten i Munktorp, men war nederflyttad till Rectoratet i Köpings skola, då han pwgdes 27 Aug. 1691. Dock synes han knappt hafwa tillträdt, ty han sändes straxt efter ordinationen till Säther, att såsom vice Pastor förestå församlingen under vacancen. Widare skyndades så med hans befordran, att redan följande 11 Sept. utföll för honom Konungens fullmagt på pastoratet. Wänner och gynnare, för sterbhuset med flera oförsedda döttrar, hade straxt arbetat för conservation, och i synnerhet war det Öfwerste G. Anrep, som dertill begagnade sin nåd hos Konungen, hwilken med sin wanliga hastighet, Biskop och Cons. förutan, afgjorde saken. Han tillträdde således 1692, introducerades midsommardagen 1693, Responderade i prestmötet s. år och predikade 1696. Snart inträffade en swårare tid med misswext och krigsorolighet, då både Pastor och församling råkade i trångmål. Ehuru försöket 1684, att få socknen utwidgad ifrån de angränsande, misslyckades, gjordes 1708 ny ansökning om flera byar ifrån Tuna och Hedemora. Consistorium gaf ock nu sitt förord dertill och Konungen sin befallning, att så ske skulle, "ehwad presterne wille säga deremot." Dock kommo swårigheter i wägen, målet drogs på tiden, afstadnade och kom aldrig till werkställighet. Wid ledigheten i Tuna sökte Terserus att åtminstone blifwa Prost i sin församling och slippa den betungande inspektionen. Han anhöll derom af Biskopen med många skäl i en lång skrifwelse, men förgäfwes, och det kostade på att subordinera under en ung, ograduerad man, som warit kamrat med hans disciplar. Hade icke sina förfäders kraft, men war dock en god Pastor, och sjelfwa den stolte Dalborg erkände, att i hans stora contract war han den, som framför andra iakttog sina skyldigheter. De sednare åren nog nedstämd till lynnet af motgångar, behof och äfwen sjuklighet. Godsinnad war han, i synnerhet emot Capellansenkorna hjelpsam. Död 29 Mars 1724.

Gift 7 April 1692 med Christina Munktelius, företrädarens dotter, f. 1674, död 16 Oct. 1751. Barn: Anna, g. m. Rådmannen och v. Borgmästaren O. Groth i Säther; Elof, Rector Scholæ ib.; Martin, Rådman i Fahlun; Samuel, Notarius ib.; Johan, war i Stockholms Rådstugurätt; Adolf, Bruksskrifware; flere döde.

5. Cand. Casten Dahlstedt. Född i Fahlun 14 Dec. 1682. Son af BergsRådmannen Lars Castensson på Elzborg, hwars fader Casten Jonsson wägde 1 skeppund 5 lispund 7 skålpund. Modr. Sara Gürgensdotter, syster till Professor Buskagrius i Upsala. Stud. i Upsala 1703. Disputerade 1706, äfwen 1710 de Battologia Gentilium Math. 6:7. och blef Philos. Candidat. Förekommer sedan först 1715, då han befordrades till ConRector wid Fahlu skola. Pwgd 8 Oct. 1716. Respondens i prestmötet 1718. Kyrkoh. här 1724 med Kongl. fullmagt. Tillträdde 1725. Prost 1748. Hade ledsamheter af twenne sina Capellaner, hwardera på sitt sätt felaktige, men skötte efter krafterna sjelf redligen sin tjenst, och begick sig bättre med denna lägenhet än företrädaren. Kände en besynnerlig räddhåga hwar gång han skulle fara förbi ett wisst ställe i socknen. Uppgiften kallar det Nämnsbo. Hwilken underlig aning, eller werkan af inbillningen. Han blir kallad i ett socknebud, och när han far förbi just det stället, får han ett så häftigt slaganfall, att lifwet efter några stunder slutas 4 Mars 1757.

Gift 1716 med Brita Forslind, af en Bergsmans-slägt i Fahlun, syster till Rådmannen Ol. Forslind, gift med Dahlstedts syster Brita Larsdotter. Hon efterlefde. Barn: endast dottren Elisabeth, som all sin tid nämndes "Lisabarnet", såsom föräldrarne dagligen kallat henne, dock g. m. Prosten Näsman i Elfdalen och Prosten Vigelius i Ramsberg.

6. Anton Hessler. Född i Fahlun 9 April 1704. Fadr. Birger Hessler, StadsCassör. Modr. Margareta Blankenhagen. Begynte sin läsning i Fahlu skola, men hade ock privat lärare till acad. i Upsala 1719. Skref en disput. under Professor Alstrin "de Objecto potentiæ Divinæ", men afbröt och blef pwgd 10 Jan. 1731 af Biskop Barchius till Huspredikant hos Presidentskan Palmquist. Efter 3 år begaf han sig till Stockholm, predikade i flera församlingar, äfwensom hos Danska Ministern Wedelfriis och hade förslag till sacellanier i Mariæ och Jacobs församlingar. Af hennes Majestät utnämnd till Pastor wid Drottninghuset 2 Dec. 1734. Efter 23 års tjenst, med knapp lön och trött af mycket predikande i husets trånga rum, föreslagen hit och, ehuru med få röster ihogkommen, af Konungen utnämnd 4 Nov. 1757. Ankom 1758. Wälmenande, jemn till sinne och nöjd med sin lott, skötte han allt af tjensten till 1782, då han måste upphöra att predika. Ännu i 10 år deltog han i andra göromål, men intog sängen 1792. Hade 5 år warit stiftets Senior, när hans slut påskyndades af slag och döden inföll 27 Jan. 1795.

Gift 1. 1734 med Anna Cath. Spets, död 1746. Barn: Gustaf, Bagare i Stockholm; Ulrica, ogift. Gift 2. 1747 med Maria Sibilla Vougth, dotter af Jouveleraren Vougth, inkommen ifrån Tyskland, f. 1720, död 7 Oct. 1783. Barn: Adolf, Underofficer wid Dalregimentet; Fredric, Bruksbokhållare; Israel, Pistolmakaregesäll; Antoinetta Sibilla, g. m. Bergsmannen A. Collin i Säthers socken.

7. Pehr Boethius. Född i Westerås 26 Aug. 1754. Fadr. då Lector wid gymnasium blef Prost i Grangärde. Begagnade allmänna underwisningen i Westerås, blef emellertid Stud. i Upsala 1769 och hade framdeles tillfälle att der längre tid wistas. Pwgd 25 Jan. 1781, kallad till sin faders medhjelpare. Skötte tjensten och nådåren efter honom och biträdde äfwen den följande. Såsom E. O. Bataljonspredikant utgick han med Westmanlands reg:te i fälttåget emot Ryssland 1788. Vice Regimentspastor 1790, då båda ordinarierne woro hemma. Ordin. Regim.Pastor 15 Dec. s. år, sedan han i Nov. ifrån campagnen återkommit. På Consistorii anmodan åtog han sig att wara vice Pastor i Björksta under vacancen 1791, 92. Föreslagen till detta pastorat och, ehuru icke med flesta rösterna, af Konungen utnämnd 14 Jan. 1796. Anträdde 1797. Af gladt lynne tycktes han icke lägga mycket på hjertat af lifwets bördor, hwarken i krig eller fred. Död 5 Juni 1813.

Gift 2 Mars 1802 med Ulrica Wilhelmina Körsner, dotter af Kronobefallningsmannen P. Körsner och Hedvig Hülphers, f. 18 Dec. 1775, död 15 Mars 1815. Barn: Pehr Ulric, Past. et Præp. i Rättwik; Christina Wilhelmina, f. 26 Mars 1804; Sophia Augusta, f. 24 Maj 1805, g. 1835 med Commin. i Enhörna af Strengnäs stift Gust. Lindell; Daniel Edward, Kyrkoh. i Säfsnäs; Seth Jacob, död ung.

8. Mag. Helje Arosin. 1814. Se Past. i Swärdsjö.

9. Carl Arhusiander. Född i Norrberke 4 Jan. 1787. Fadr. då Skolmästare blef Kyrkoherde och ContractsProst i Floda. Stud. i Upsala 1801 . Disput. pro ex. 1807. Pwgd 19 Dec. 1810 och Pastors Adjunct i Gustafs församling. E. O. Bataljonspredikant wid Dalregimentet 23 Sept. 1811. Åtföljde i Pastors ställe Regimentet till Örebro 1812. Commenderad till Götha canal och i kriget till Norge 1813, 1814. Återtog sedan Adjuncturen. Pastor wid nämnda regimente 10 Oct. 1819. Tjenstgjorde wid lustlägren i Stockholm 1820, 1823. Kyrkoherde här, wald efter förslag 1823, med Kongl. fullmagt 14 Jan. 1824. Tilltr. gen. acc. s. å.

Gift 28 Aug. 1821 med Andrietta Maria Schåltz, dotter af Prosten i Gustafs församling, f. 22 Juli 1790, död 27 Febr. 1842. Barn: Carl, f. 15 Juni 1824, Bruksbokhållare; Anders, f. 29 April 1827; Magnus, f. 17 Jan. 1829; Samuel Edward, f. 27 Aug. 1831; Andrietta Carolina, f. 28 Maj 1822; Selma Maria, f. 19 Nov. 1825.

2. Brukspredikanter och Comministrar

Olaus Johannis Moræus Nicolaus Olai FlodæusEricus Johannis TunensisGabriel Olai ArbogensisOlaus Andreæ HelleniusIngevaldus Laurentii SchedwiensisCanutus Andreæ SahleniusOlaus Johannis ThorsångensisJohannes Joh. SchedwinusAndreas ElvinusSimon HedmanHans HoffmanJöns WallwikLars LidmanPehr A. ÖhmanMagnus Wilhelm GiörlingMelcher ForsseliusPehr Ephraim WahlbäckPehr Gustaf Sandstenius.

1. Olaus Johannis Moræus. Förste Predikant för det Tyska Bruksfolket 1627. Förut hade orten hört till Dalsby capellslag i Stora Tuna. Förrättade här gudstjensten på Tyska språket, öfwad något deruti medan han en tid uppehöll sig i Greifswald. Utom honom fanns ingen skicklig dertill i hela stiftet. Fick boställe 1629. Commin. i Leksand 1632. Se Past. i Grytnäs.

2. Nicolaus Olai Flodæus. Skolmästare i Tuna och tillika Bruksprest här 1632. Lemnade snart denna tjenst. Se Past. i Nås.

3. Ericus Johannis Tunensis. Hade länge studerat i Westerås, då han 1624 blef deponerad i Upsala. War derefter en tid ute i Tyskland. Collega i Westerås skola 1627 och blef för olydnad afsatt, men insattes åter. Pædagog här 1629, men återgick följande år till Westerås och blef Biskopens Amanuens. Pwgd 1631. Sedan af 4 hit föreslagne ingen blifwit emottagen, kallades han af Landshöfding Kruse tillbaka såsom Bruksprest 1632, och "det skulle stå honom fritt, om han trodde sig få bättre, än af Episcopo och Capitlet." Han kom och blef här död 1635.

Gift 1633 med Elisabeth Larsdotter i Westerås, som icke widare nämnes.

4. Gabriel Olai Arbogensis. Skolmästare på stället, åtog sig ock predikantstjensten 1635. Flyttade bort följande år. Se Past. i Bjursås.

5. Olaus Andreæ Hellenius. Förestod också skolan, men för dåligt hus bodde han i prestgården ogift och synes tillika förrättat gudstjensten 1636, då församlingen skiljdes ifrån Tuna och fick sin egen Pastor. Afgick 1639. Se Past. i Sundborn.

6. Ingevaldus Laurentii Schedwiensis. Född 1595 i Elingsbo, Stora Schedwi socken. Fadr. Lars Ingewaldsson war bonde. War gammal djekne i Westerås, då han 1628 afreste att i Upsala deponeras. Återkom, war flera år Consistorii Cursor, wigdes till Diaconus eller halfprest och sattes till Collega i skolan 1635. Blef fullwigd prest 1636 och 1638 vicarius i hospitalet. Confirm. Capellan här 1639. Emot sin Pastor och dess hustru förgick han sig 1647 så illa, att han, efter sträng ransakning, dömdes till suspension och flera weckors fängelse i proban. Gjorde fastlagssöndagen i kyrkan publice sin bekännelse och afbön, som, ännu förwarad, är rätt beskedligt skrifen och af Prosten Arbogensis i Tuna bewittnad. Blef derpå restituerad. War 1664 så wäl ansedd, att församlingen begärde honom till Pastor, med en widlöftig ansökning af både stads- och landtboer. Han sattes ock på förslaget, men straxt begynte den myndige Benj. Croneborg sitt spel mot honom, klagande ibland annat, "att han rifwit något af hans faders skägg." Äfwen säges, att Christierninus trängde ut honom. Åter 1670 recommenderas han ifrigt af en Cronström och flera, att få pastoratet, "emedan han så troligen bistått den blinde Choriander." Biskop och Cons. wille honom wäl och rådgjorde huru han skulle få namnet, hafwa en god vicarius och lönen delas dem emellan. Under detta bryderi insåg han sjelf sin oförmåga, afsade sig all pretention på tjensten, nöjd att han fick uppbära en del af Kyrkoherdelönen. Död 1673. Begrofs 9 Febr., 79 år gammal.

Gift 15 Febr. 1635 med Karin Nilsdotter i Westerås, död i Sept. 1683, 82 år gammal. Af barnen blef Lars Elingius Professor i Upsala.

7. Canutus Andreæ Sahlenius. Född i Thortuna i Aug. 1638 och uppfödd i Sala, ty på båda ställen war fadren Capellan, förrän han blef Pastor i Sewalla och slutl. i Orsa. Kom ifrån Westerås till Upsala academi 1664. Pwgd 16 Maj 1669 till sin faders Adjunct. Skötte ock tjensten i Orsa efter hans död och sattes till Commin. här i Mars 1673. Drunknade i den närbelägna sjön 15 Juni 1675. Han hade tidigt på morgonen gifwit sig ut i en söndrig båt, utan att någon wisste hans afsigt. Om hufwudet hade han ett kläde, hatt och skor lågo i båten. Ingen tordes taga någon befattning med honom förrän de frågat Landshöfdingen, som befallte att kroppen skulle upptagas och ärligen behandlas. I hans rum funnos skrifwelser, som wäckte misstankar om sjelfmord. "Intet annat är orsaken till mitt förderf, utan några fel i mitt embete, hwarom samwetet icke kan gifwa sig tillfreds och blifwa roligt. Dock när fliten anwändes på görligaste, att utföra alla saker, måste det öfriga befallas Gudi" m. m. Consist. befallte en sträng ransakning, då ingen wittnade annat än godt om honom och att han warit en samwetsman. Fick christelig begrafning 1 Aug. 1675.

8. Olaus Johannis Thorsångensis. Född wid 1600, enligt uppgiften af hans ålder i kyrkboken. I äldsta matrikeln för Westerås skola träffas först hans namn säkert 1618 och war han då nyss intagen i lägsta classen. Sedan saknas han för lång tid och förekommer först åter 1649, då han med samma namn, men utan tillägg af någon omständighet, sattes på prof här till Skolmästare. Fick ock confirmations-bref s. å. Pwgd 17 Sept. 1651. Hade sin måg till medhjelpare i skolan ifrån 1667, men snart kommo de icke öfwerens, då gubben wille taga hela lönen och icke bekymra sig om skolan, som förföll. På Pastors och Borgmästarens klagan beslöt Consist., att Herr Olof skulle bestå sin måg något wisst, som ock skedde, då denne synes tagit alltför mycket för sig, ty 1673 skref den gamle ett uselt bref till Biskopen, deruti han jemrade sig öfwer hungersnöd, war utan kläder och allt, emedan han måste gifwa så mycket ifrån sig af lönen och boställsjorden. Härpå finnes icke swar, men hans historia blifwer ännu underligare. Då församlingens utskickade 15 Juli 1675 frågade i Consist. om Knuts begrafning, begärde de tillika att få Herr Olof till Capellan och hans måg till Skolmästare. Både till det ena och andra samtycktes endast med förbehåll, att mågen, som nu war prest, skulle wara sin åldrige och utarbetade swärfader till hjelp i gudstjensten. Så blef ock afgjordt, men det bar sig ej heller. I prot. 10 Sept. 1679 kallas han extreme pauper. Prosten begärde Adjunct åt honom, som kunde taga dottren. Då lofwades någon af de gamle, som funnos. Föreslogs ock, att församlingen lemnade honom klockarebordet till hjelp, eljest kunde de icke lefwa. Klockaren war Rådman, Postmästare och Organist, och kunde begå sig wäl ändå. Hwad häraf gick i fullbordan är okändt, men nästfölj. Commin. war den, som uppehöll hela tjensten för Herr Olof till hans död 28 Aug. 1683, då han war 83 år gammal.

Gift med Margareta Göransdotter, död i Juni 1682, 84 år gammal. En son Georgius, okänd till tjenst, dog 1674, 30 år gammal. Sara, g. m. Skolmästaren Andr. Himmelius; flera okända.

9. Johannes Joh. Schedwinus. War kallad till Adjunct åt den föregående, rättare till dess vicarius, och fick 36 daler af kyrkan då han 1680 reste till Westerås att ordineras, som drog på tiden för Biskopens sjukdom. Berömlig lärare, som sträfwade inpå fjerde året för usel lön, och blef ordin. Commin. 1684. Men äfwen derwid war så knappt, att han måste läsa för barn till sin bergning. Likwäl war han mycket älskad, och finnes antecknadt, att flera kommo öfwerens bjuda Biskopen en silfwerkanna, om han wille befordra honom till bättre. Dermed dröjde dock till 1699, och då talas ej om någon kanna. Se Past. i Kungsåra.

10. Andreas Elvinus. Född i Elfdalen 1656 af fattigt bondfolk, och sjelf måste han ifrån början till slutet af sin lefnad bära den tunga lotten. I skolåren tiggde han sig fram och sjöng för allmosor wid andras dörrar. Kom wid 23 års ålder i gymnas. och 1682 till Ups. acad., men föll derefter i en swår och långwarig sjukdom, som blef inwärtes så pinsam, att han i förtwiflan skadade sig sjelf och gjorde flera öppningar på magen, att inelfworna nära utfarit. Låg sedan länge under läkarehand och kom sig omsider före, då han wisste ingen utwäg till hjelp för att kunna återtaga studierna. Skref dock ett ömt bönebref på latin till Biskopen, som synes haft sin werkan, så att han med disciplar tog sig fram och kunde 1691 blifwa Skolmästare i Norrberke. Pwgd 7 Maj 1695. Commin. här 1698. War och förblef sjuklig och swag, men en god och nitisk prest, som både Pastor och församling mycket saknade. Död natten efter 23 April 1707.

Gift i Maj 1695 med Anna Olofsdotter, ifrån Skultuna, som lefde 1719. Skönt att se, huru nådårstjensten sköttes utan den fattigas kostnad af Pastor och Skolmästaren. Barn: endast Eric Elving, stud. en tid, sedan okänd.

11. Simon Hedman. Född troligast i W. Fernebo 1674. Fadren då Pastors Adjunct, kom till sacell. i Kila. Intogs 1687 i Westerås skolas 3:e class, gick länge i gymnasium och kunde blott som hastigast besöka acad., förrän han, pwgd 23 Mars 1699, blef Capellans Adj. i Stora Schedwi. Predikant wid bruket Norn i Hedemora socken 1702. Här blef han en högst fattig och olycklig man. För att hafwa sin bergning måste han, som en annan bergskarl, hugga, kohla, köra och göra annat groft arbete. Derunder hände, att han fällde öfwer sig ett jernlass af flera skeppunds tyngd, och blef så skadad, att han måste ligga under barberarens hand 28 weckors tid, fördjupa sig ännu mera i skuld och höra de sinas jämmer af tryckande nöd. Uppkommen ändtligen ur sängen måste han länge gå med kryckor och anhöll hos biskopen om collect, då han ej mera kunde förtjena med extra arbete. Wid Säthers sacellani war föga hjelp för en sådan man. Han wille dock hit, kallande sig i ansökningen en korsdragare. Han wann sin önskan 1708, men lefde endast till 23 Aug. 1712.

Gift 30 Aug. 1698 med Ulrica Schult, Capellans-dotter i Stora Schedwi och omgift med Skolmästaren här Uno Hoffman. De hade barn, af hwilka en och annan son blef militair.

12. Hans Hoffman. Född i Fahlun i Nov. 1676. Fadren, en fattig Collega Scholæ, höll honom dock med tre hans bröder till studier mest i Westerås, och 1700 kunde han afgå till acad. Förordnades 1706 till Skolmästare härstädes och pwgdes 9 Maj 1707. Tillika med Pastor uppehöll han tjensten efter föregående Commin. och fick sjelf fullmagt på sysslan 1713. Arbetsam och wälwillig, men war de sednare åren icke fullt redig till sina sinnen, en swaghet, som wissa tider, och i synnerhet wid lifwets slut, åtföljde flera af slägten. Död i behaglig tid 26 Maj 1728.

Gift 1. 1707 med Catharina Seberus, Capellans-dotter i Thorsång, död efter långwarig sjuksäng i Jan. 1724. 1718 begrofwos tre deras barn på en gång. G. 2. 1725 med Maria Thelander, omgift med den följande. Barnen okände.

13. Jöns Wallwik. Född i Folkerna 15 Maj 1705. Fadren Kyrkoherde, som hade råd hålla honom enskild lärare och lät inskrifswa honom sju år gammal wid Upsala academi. Pwgd 11 Oct. 1728 blef han straxt hitsänd att uppehålla tjensten efter Hoffman. För enkans skull antagen till ordin. Comminister 1729. Följde 1743 med de upproriska till Stockholm och blef anklagad för några förgripliga utlåtelser. I ett rescript till Hofrätten 24 Dec. s. år lindrade Konungen hans straff derföre så, att han i 6 månader skulle hållas i ett anständigt fängelserum. Likwäl skref han sjelf 30 Aug. 1744 till Consist. att han 14 månader setat i arrest, men icke fått utslaget af Hofrätten, som han bad Consist. utbegära. Dock war intet som uteslöt honom ifrån tjensten. Begärde ock nu slippa sin vicarius. War icke wäl med sin Pastor, som angaf honom för lägersmål med en lös qwinna, hwaremot han förswarade sig i Consist. och blef äfwen frikänd af Rådstugurätten. Ansågs dock icke wara ordentlig i sin lefnad och war äfwen wissa tider icke wäl till sina sinnen förwarad. Sökte sig förgäfwes ifrån denna swaga lägenhet och dog 3 Maj 1755.

Gift 1. 7 Dec. 1729 med Maria Thelander, företrädarens enka, dotter af Prosten Er. Thelander i Ordala, död 20 Juni 1735. 2. 21 Jan. 1736 med Anna Hellström, Rådman Jöns Welamssons på Främsbacka dotter, som dog 27 Jan. 1759. Barn med henne: Nils, Past. et Præp. i Arboga; Anna Brita, g. m. en Edlind, till sina wilkor okänd.

14. Lars Lidman. 1756. Se Commin. i Swärdsjö.

15. Mag. Pehr A. Öhman. Född härstädes 11 Aug. 1728. Fadr. Alex. Öhman, Rådman och Handlande. Modr. Barbro Unonius. Kom redan 1740 till Upsala academi men frequent. ock både skola och gymnas. i Gefle. Magister 1758. Förut pwgd i Stockholm 24 Aug. 1756 och antagen till Adj. wid S:t Claræ församling. Kallades s. år af General Ehrenswärd till E. O. Predikant wid artilleriet. Slottspredikant och Skolmästare wid Ulricsdal 1760. Commin. här 1765. Past.ex. 1776. V. Pastor 1779 och war det till sin död, under Kyrkoh. Hesslers ålderdomsswaghet. Hade sju gånger rum å förslag till större och mindre pastorat. Död 26 Juni 1789.

Gift 6 Juli 1766 med Hedvig Eleonora Lilje, dotter af Hoffouriren wid Ulricsdals kungsgård Handlanden J. Lilje, f. 1739, död 18 Oct.1809. Af 7 barn: Alexander Emanuel, Commin. i Grytnäs; Johan Petter, Commin. i Himmeta; Nils Ulric, Bruksinspektor; Barbro Eleonora, f. 1771, ogift; Hedvig Christina, g. m. Inspektor Sebarth wid Grönsinka; Fredric Adolf, f. 1776, Plåtslagare i Hedemora; Engel Ulrica, f. 1782.

Skrifter: Bröllopsskrift öfwer Handlanden i Stockholm Nils Er. Öhman och Anna S. Rantzow. Ups. 1745. F. — Grafskrift öfwer Handlanden i Gefle And. Thegenman. Ib. 1751. F.

16. Magnus Wilhelm Giörling. Född i Westerås 10 Sept. 1755. Fadren P. Giörling, Kopparslagare. Modr. Br. Elis. Weyel, omgift med Kopparslagaren Peter Moberg, hwilka makar dogo 1811 och begrofwos på en gång. Gick wanlig läswäg på födelseorten för att 1776 komma till Upsala acad. Pwgd 16 Juli 1779 och Adj. hos Commin. i Stora Tuna. Uppehöll ock tjensten efter dess död. Skulle derefter blifwa Pastors Adjunct i Leksand och predikade en gång, men ansågs af Doctor Enebom såsom en alltför wacker karl, farlig för fruntimmer, och måste bort. Kom då hit till den åldrige Kyrkoherden och blef v. Pastor 2 Sept. 1789. Commin. här 29 Dec. s. å. Tilltr. 1792 och fortfor med pastoralwården till 1796. De sednare åren mycket sjuklig. Död 1 Maj 1805.

Gift 19 Juli 1792 med Maria Cathar. Hammarberg, Kopparslagaredotter i Fahlun, f. 1767. Barn: endast Elisabeth Christina, g. m. Regimentsskrifwaren och Arrendatorn Er. Sellberg i Säther.

17. Melcher Forsselius. Född i Fahlun 19 Aug. 1757. Fadr. Jan Melchersson, Bergsbrukare. Modr. Elisab. Ericsdotter. Stud. 1770. Pwgd 10 Mars 1782, och war än Adjunct, än Vicarius i Näsby och Erwalla, i Möklinta, Westanfors och Awesta. Predikant wid Norns bruk 24 Juli 1795. Afsade sig denna tjenst och blef heldre vice Rector Scholæ här 15 Febr. 1805. Commin. på stället i Maj 1806. V. Pastor 1811. Död 15 Maj 1824.

Gift 19 Maj 1796 med Anna Margar. Hostrand, dotter af Handlanden D. Hostrand med S. E. Dahlin i Hedemora och fosterdotter till Rector Scholæ Er. Enström, f. 1770, död 3 April 1835. Barn: en son Johan Eric, Handlande, sedan sjöman på Sw. flottan. (I en tryckt bröllopsskrift står han gift i Jan. 1796 med Brita Margareta Norderling. Han säges ock länge warit med henne förlofwad, men af serdeles orsak ändrat sitt beslut när lysningen skulle begäras.)

18. Pehr Ephraim Wahlbäck. Född i Westerås 31 Dec. 1786. Fadr. Klockare wid Domkyrkan. Modr. Catharina Badelius. Student 1807. Pwgd 17 Juni 1810 och Adj. i Björksta. Dito i Skerike 1812. Nådårspred. i Malma 1813. Adj. i Skultuna 1814. V. Pastor i Grangärde 1815. Adj. i Sophia Magd. 1819. Dito i Linde 1823. Commin. här 28 Dec. 1824. Tilltr. 1825 gen. acc. Missnöjd med församlingen angående lönens utgörande bortflyttade han, äfwen för sjuklighet, 1838. Sökte hos Konungen afsked med bibehållande af en del af lönen, som afslogs. Wistades sedan i Stockholm, med tjenstledighet på sjukattest. Död på Serafimer-lazarettet 14 Juli 1842.

Gift 6 Jan. 1816 med Eva Margareta Godenius, Kyrkoh.-dotter i Grangärde, f. 20 Mars 1785. Barn: Carl Leopold Ephraim, f. 15 Aug. 1817, v. Pastor, död i Ups. 29 Juli 1842; Eva Emilia, f. 7 Jan. 1820; Elisab. Mathilda, f. 27 Oct. 1823; Amanda Carolina, f. 1 Jan. 1826; Sophia Euphrosyna, f. 30 Juni 1828.

19. Pehr Gustaf Sandstenius. Född i Barkarö 13 Nov. 1803. Fadr. Commin. Stud. 1823. Pwgd 30 April 1827 och Pastors Adj. i Skerike. Biträdde i Stora Tuna s. år. V. Commin. i Folkärna 1828. Curam ger. i Sophia Magd. 1834. Adj. Commin. i Mora 1836. Commin. här 6 Mars 1843.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 18 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt