Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Andra delen

Gustafs Församling

  1. Kyrkoherdar

1. Kyrkoherdar

Eric ReuterwallGöran EricssonAnders SchåltzGustaf Godenius.

1. Eric Reuterwall. Född i då s. k. Stora Rytternes socken 10 Juli 1708. Fadren Bonden Pehr Nilsson. Modr. Stina Göransdotter. Slutade sina öfningar i Westerås 1729 och begaf sig till Upsala acad. Pwgd 17 Juni 1734 och då Commin.Adjunct i Norrberke. War ock Nådårspredikant efter honom 1740. Commin. i Stora Tuna 1741. Tilltr. 1742. Begynte wid 1760 tänka på pastorat, och då han för examen begaf sig till Westerås, begärde han Prosten Rabenii förord till sina gamla kamrater i Consistorium. Denne gaf sitt yttrande på följande sätt: "Recommendera kan jag wäl icke; men så mycket kan jag dock säga, att icke är min Commin. kättare eller irrlärig. De gamla irrläror har han glömt och de nya har han icke hört omtalas." Examensbetyget blef ægerrime admittitur. Men han predikade uppbyggligt och war af allmogen älskad, ehuru icke alltid sin Pastor till behag. War icke utan nerv att förswara sig både emot hans stundom obilliga beskyllningar, äfwensom andras tillwitelser. Då Consist.Notarien i ett bres icke kunde afhålla sig att stöta på den klena examen, fick han till swar, att det war en sak som för ingen del angick honom. Han kom ock fram med sitt prof. Föreslagen 1777 till detta nya pastorat blef han wäl ihogkommen af gamla åhörare och erhöll 27 Dec. s. år Konungens fullmagt. Hade straxt att tillträda, men ock, såsom redan åldrig man, snart att ifrån allt afträda. Död 26 Maj 1780.

Gift 1742 med Helena Thermænius, Kyrkoherde-dotter i Kohlbeck, f. 1720, död 11 Juli 1773. Af 7 barn: Pehr, Bruksinspektor; Eric, död studerande; Catharina Helena.

2. Doctor Göran Ericsson. Född i Fahlun 10 Nov. 1735. Fadren Eric Ericsson, Bergsman och Stigare wid Stora Kopparbergs grufwa. Modren Greta Göransdotter. Redan 1748 inskrifwen wid Upsala academi fick han ock framdeles tid att på egen hand der idka studierna. Utan publika specimina erhöll han dock Magister-bref ifrån Greifswald 1761. Både före och efter den tiden informerade han ungdom i hederliga hus, synnerligen hos Öfwersten Baron Hjerta. Pwgd 11 Dec. 1767 och Pastors Adjunct i Ihrsta. E. O. Bat.Predikant wid Dalregimentet 1768. Past.ex. 3 Nov. 1769. Ordin. Bat.Predikant 29 Nov. s. å. Biträdde tillika i flera större församlingar med sin tjenst. Åtföljde 1777 öfwer sommaren en arbets-commendering till Carlscrona. Constit. v. Pastor i Orsa 1780 hade han den swåra förrättning, att under besök i Mora och Orsa Finnmarker med predikningar och förhör undanrödja de willomeningar i religionen, som der blifwit utspridda och begärligt antagna. Ibland 14 sökande uppförd å förslaget här 1781 hugnades han med mycket förtroende, och erhöll Konungens fullmagt 15 Maj följ. år, då ock tillträdestiden war inne. Introd. af Biskopen 22 Juli 1787. Opponens i prestmötet s. å. Prost 31 Aug. 1795. Ehuru icke ibland de föreslagne dock utn. Theol. Doctor wid Kronprinsens födelse 1800 och promov. 1 Nov., då deremot den projecterade Contr.Prosten blef förbigången. War Ledamot af Samfundet pro fide et christianismo. Med det wäl inrättade löningssättet i denna församling hade han så mycket bättre ledighet, att i embetet anwända sin kända förmåga, men med smak för jordbruk och försök deruti, sökte han genom arrende det tillfälle, som bostället icke nog erbjöd. Ehuru wid en redan förswagande ålder trodde han sig böra söka ett större och mera lönande fält för sin werksamhet, då han 1802 profwade till Stora Schedwi. Men just då yppade sig, genom en på sjelfwa predikstolen inträffande swindel, behofwet af hwila. Ifrån den stunden måste han ock upphöra med all tjenstgöring och döden inföll 1 Oct. 1803.

Gift 31 Dec. 1782 med Helena Maria Hülphers, dotter af Borgmästaren i Hedemora N. Hülphers, f. 28 Mars 1754, död utan barn 23 Maj 1826.

3. Anders Schåltz. Född f Dingtuna 30 Oct. 1755. Fadren Pehr Schåltz, Frälseinspektor. Modren Anna Brita Berg. Ifrån 1767 till 1778 begagnade han underwisningen i Westerås och afreste så till Upsala acad. Pwgd 27 Jan. 1783 och Adj. hos Pastor i Norrberke. E. O. Hofpredikant hos Hertigen af Östergöthland 28 Sept. 1784. Past.ex. 17 Aug. 1785. RådmansCapellan i Arboga 27 Sept. 1787. Commin. i Arboga Landsförsamling 1 Dec. 1793. Hade 1799 flesta rösterna på förslaget till Arboga pastorat. Kyrkoh. här, af Konungen utn. 14 Febr. 1805. Tilltr. 1806. Introd. af ContractsProsten i Oct. Prost 19 Aug. 1813. I saknaden efter Prostinnans död och då alla barnen woro utspridda, flyttade han till sin måg i Säther 1833 och derstädes död 24 Sept. 1836.

Gift 28 Dec. 1787 med Christ. Maria Westman, dotter af v. Häradshöfdingen och Brukspatronen Abr. Westman i Norrberke och Christ. Muhr, f. 19 Juli 1767, död 1 Maj 1832. Barn: Anna Christina, f. 1788, g. m. Grosshandl. Herm. W. Thalén i Gefle; Andreetta Maria, f. 1790, g. m. Kyrkoh. C. Arhusiander i Säther; Susanna Catharina, f. 1794, g. m. Grosshandl. C. Walleij i Gefle; Anders, f. 1796, Landsfiskal, g. m. A. L. Pipping; Sara Regina, f. 1799, död 1817, på 18:de året gammal; Herman Gustaf, f. 1802, reste till sjöss, död 1821; Abrahamina Elisab., f. 1803, g. m. Stadsfiskalen C. F. Westman i Gefle; Sophia Gustawa, f. 1804, g. m. Prosten i Rättwik Mag. P. U. Boethius.

4. Gustaf Godenius. Född i Leksand 12 Maj 1788. Fadren Kongl. Hofpredikant och Commin., död 14 Maj s. å. Stud. 1810. Pwgd 15 Maj 1811, kallad att wara Predikant wid Limå bruk i Leksand. V. Pædagog i Mora 1814. Chirurgiæ Candidat 1815. Ordin. Skolmästare och Klockareprest i Mora 6 Nov. s. å. V. Pastor 1828. Past.ex. 13 Oct. 1824. Sedan han 17 år gagnat, äfwen som läkare, erhöll han i Jan. 1829 Kongl. tillåtelse, att utom förslag söka regala pastorat i stiftet. Kyrkoh. i Ljusnarsberg 26 April 1830. Efter Konungens resol. till förslagets erhållande och med dess fullmagt Kyrkoh. här 16 Nov. 1838. Tilltr. straxt. Prost 17 Sept. 1842.

Gift 31 Dec. 1815 med Ulrica Eleonora Godenius, sin kusin, Prostens dotter i Gagnef, f. 19 Jan. 1786. Barn: Anders Samuel, f. 16 April 1816, Landtmätare i Skaraborgs län; Carl Gustaf, S. M. Adj.; Mathilda Catharina, f. 9 Juli 1818; Frans Herman, Garfware i Fahlun, twilling med Ulrica Josephina, f. 22 Maj 1820; Tecla Dorothea Amalia, f. 6 Jan. 1823; Charlotta Maria Eugenia, f. 2 Mars 1824; Knut Fredric Theodor, f. 9 Jan. 1826; Alfred Ludvig Napoleon, f. 9 Febr. 1831; 2 döde.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 28 maj 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt