Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Första delen

Hubbo

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar
  3. Lärare i Wexelunderwisningsskolan.

1. Kyrkoherdar

Johannes LaurentiusHaraldus PetriLaurentiusEricusGeorgius DanusOlaus Swenonis LindensisJonas Andreæ JemtiusCarolus Petri SmolandusIsaacus Ingem. LilhærensisEricus Holst. HolsteniusLaurentius M. WesthiusSimon Bened. ArbogensisAdolphus Elai TerserusPetrus Olai DalekarlusJohannes Petri ArbogensisNicolaus Joh. RudbeckiusAndreas Erici WalleniusJacobus Elai TerserusJonas Andr. HolsteniusSamuel Laur. HöijerJohannes Erici HolsteniusGabriel Erici HolsteniusJohannes Joh. SewalliusPetrus Christ. ChristierninGabriel Joh. SewalliusJacobus Dan. BoethiusPetrus Petri AroseliusPetrus Jonæ HagelbergPetrus Georgii TillæusJohannes Arv. EmporeliusNicolaus Petri ChristierninJohannes Dan. SwedbergJacob Dan. SwedeliusSimon NauclerusJacob StranghOlof NorbergEric HartzellJohan GottmarckThomas JedeurPehr KraftJohan Petter FröbergGustaf NibeliusEric BergqwistJohan Paul Im. TellbomSamuel Lorentz Ljungdahl.

1. Johannes, har dödt i pesten.

2. Laurentius, har hitkommit ifrån W. Wåla.

3. Haraldus Petri. 1516. Af en gammal otydlig anteckning.

4. Laurentius "in Högsbo" 1556, då han underskref Kronans uppbördslängd för socknen.

5. Ericus "in Hwbo", war 1574 med Biskopen och flere stiftets Prester i Stockholm, hwarest de underskrefwo några stadgar angående offentliga gudstjensten.

6. Georgius Danus. Hade warit kyrkoh. i Ramnäs och Ramsberg, då han hitkom omkr. 1580. Se Past. i Tillberga.

7. Olaus Swenonis Lindensis. Har såsom Pastor i "Håboo" underskrifwit Upsala mötes beslut 1593. Se Pastores i Näsby och Erwalla.

8. Jonas Andreæ Jemtius. Domprost. Erhöll 1594 detta pastorat till Annex, hwaremot han utfäste sig att ständigt här hålla en sittande Capellan. Se om honom på sitt ställe.

9. Carolus Petri Smolandus. War 1593 Capellan i Lindesberg och undertecknade Upsala mötes beslut. Kyrkoh. här 1607. Skänkte 28 Febr. 1608 Lindesbergs församling sin gård och tomt derstädes till Capellansboställe, och det i testamente efer sin aflidna maka. Berömd såsom en serdeles alfwarsam och gudfruktig man. Tog afsked ifrån tjensten omkr. 1613, behållande en del af lönen till sin död 1618. Begrofs högtidligt 10 Maj. Hans efterlefwerska Anna fick 1633 försäkrau, att årligen njuta 2 t:r säd af Hospitalet i Westerås.

10. Isaacus Ingem. Lilhærensis. Ankom 1614. Se Past. i Odensvi.

11. Mag. Ericus Holst. Holstenius. Physices Lector i Gymnasium. Tilltr. Hubbo pastorat såsom præbende 1625. Se Past. i Stora Schedvi.

12. Mag. Laurentius M. Westhius. Född 1588 i Berg. Fadr. Kyrkoherde. Studerade länge både inom och utom stiftet och besökte äfwen fremmande land. Nämnes Pædagogiarcha Copensis 1616. För sin skicklighet i musiken kallades han 1619 till Westerås, att såsom Rector cantus biträda Lector Columbus. Con.Rector med full lön 1622 och s. år 17 Sept. Magister i Upsala. Mathes. Lector wid Gymnasium straxt efter dess fundation 1623 och Notarius Capituli. Præsiderade i Capellansmötet 1626. Physices Lector 1627 och Rector både i Gymnas. och Skolan. Kyrkoh. i Hubbo s. år. Theol. Lector och Poenitentiarius 1630. Död 1631. Begrofs 25 Sept. i Domkyrkan.

Gift med Anna Ezechiædotter, som snart wille ingå i ett förnedrande gifte med Henric i Hörnegården. Hon afråddes af Episcopo med många argumenter, men hon tog honom. Barn okände.

Skrift: Diss. pro Lect. Theol. De Sara Domini ostri J. C. Coena. Aros. 1630, 4:o.

13. Mag. Simon Bened. Arbogensis. Phys. Lector 1632. Pastor i Skerike 1638.

14. Adolphus Elai Terserus. Ethices et Polit. Lector. Tilltr. här 1638. Theol. Lector 1640. Se Past. i Mora.

15. Mag. Petrus Olai Dalekarlus. Phys. Lector. 1641. Theol. Lector 1642. Se Past. i Stora Schedvi.

16. Johannes Petri Arbogensis. Phys. Lector. 1649. Past. et Præp. i Sahla 1649.

17. Mag. Nicolaus Joh. Rudbeckius. Theol. Lector. 1649. Till Badelund 1650.

18. Andreas Erici Wallenius. Hebr. L. Lector 1650. Till Badelund 1659.

19. Mag. Jacobus Elai Terserus. Född i Juli 1616 i Leksand. Fadr. Prost. Efter d. w. bruk i Westerås Gymnasium proclamerad Philos. Candidat 1636 och derpå Stud. i Upsala. Sedan till Åbo och derst. Magister 1643. Uppförd å förslag till Philos. Adjunct. Hemkom och blef Rector Scholæ i Köping 1645. Gr. Ling. Lector wid Gymnas. 1649. Pwgd 12 Juni s. å. Secundus Theol. och L. Hebr. Lector 1659. Kyrkoh. här s.å. Han blef Lector, för att gå i ordning eller tour och behålla enighet. Men flere talade deremot för hans oskickliga lefwerne. "Han tjenar litet till prest, mindre till Theol. Lector, går sällan i kyrkan, öfwar dryckenskap m. m." Men efter han kunde förestå Lect. blef han utnämd, "1. tackande Ep. för admonitio paterna, 2. utlofwade rätta felen, dock förebärande sjukligt tillstånd, och 3. gifwer obligation." Hustrun berömmes "af god natur och beställsam synnerl. mot främmande." Prim. Theol. Lector 1661, men wille, för sin sjuklighet, icke flytta ifrån Hubbo. Rector Gymnasii 1652 och 1660. War en längre tid af sjukdom sängliggande, då han lönade Vicarius, hwarifrån enkan under nådåret förskonades. Död 12 April 1663.

Gift 1651 med Margareta Schult, dotter af Past. i Skultuna Wid. Granagrius, f. 1637. Hon g. 2:o med Christopher Bengtsson, Stadscasseur i Westerås och 3. med Rådman Lars O. S. Westmark. Af barnen lefde endast Margareta, g. m. Kyrkoh.Mag. Is. Browallius i Nås. Af henne är stipendium Terserianum wid Upsala academie.

20. Jonas Andr. Holstenius. Theol. Lector. Tilltr. 1664. Till Badelund 1666.

21. Mag. Samuel Laur. Höijer. Theol. Lector 1666. Till Badelund 1671.

22. Johannes Erici Holstenius. Theol. Lector 1671. Kyrkoh. i Folkerna 1679.

23. Mag. Gabriel Erici Holstenius. Theol. Lector 1679. Past. et Præp. i Mora 1684.

24. Mag. Johannes Joh. Sewallius. Theol. Lector 1684. Till Badelund 1687. [Se Svärdsjö.]

25. Mag. Petrus Christ. Christiernin. Theol. Lect. 1687. Past. et Præp. i W. Fernebo 1689.

26. Mag. Gabriel Joh. Sewallius. Theol. Lector. Utnämnd till Hubbo 1689. Kyrkoh. i Swerdsjö 1690.

27. Mag. Jacobus Dan. Boethius. Theol. Lector 1690. Past. et Præp. i Mora 1693.

28. Petrus Petri Aroselius. Theol. Lector. Tilltr. 1693. Också Kyrkoh. i Mora 1699.

29. Mag. Petrus Jonæ Hagelberg. Theol. Lector 1699. Till Badelund 1703.

30. Mag. Petrus Georgii Tillæus. Theol. Lector 1703. Till Badelund 1707.

31. Mag. Johannes Arv. Emporelius. Theol. Lector 1707. Past. et Præp. i Mora 1716.

32. Mag. Nicolaus Petri Christiernin. Theol. Lector 1716. Till Badelund 1728.

33. Mag. Johannes Dan. Swedberg. Theol. Lector 1728. Till Badelund 1731.

34. Mag. Jacob Dan. Swedelius. Eloqu. et Poes. Lector. Tilltr. 1731. Theol. Lector 1737. Till Badelund 1739.

35. Mag. Simon Nauclerus. Theol. Lector 1739. Till Badelund 1740.

36. Mag. Jacob Strangh. Gr. Ling. Lector 1740. Theol. Lector 1743. Past. et Præp. i Fellingsbro 1745.

37. Mag. Olof Norberg. Född 20 Jan. 1698 i Kohlbeck. Fadr. Olof Norberg, Kronobefallningsman. Modr. Margareta Katz. Stud. 1713. Magister 1728. Adjunct wid Gymnasium och Bibliothekarie 1731. Pwgd 13 Dec. 1734. Con-Rector i triv.skolan i Westerås 1739. Rector 1740. Moral. et Histor. Lector 1744. Kyrkoh. i Hubbo 1745. Prost 1752. Rector Gymnas. 1746 och 1749. Höll marknadspred. på prestmötet 1748. Hade temligt anseende såsom Docens i skolan, men förlorade mycket deraf i Gymnasium och rönte obenägenhet af Consistorium wid alla de ansökningar han gjorde. Redan 1751 sökte han biträde till Lectionens bestridande och fick 1753 ständig Vicarius. Upphörde ock då att deltaga i de Consistoriella göromålen. Tog alldeles afsked 1758. Lefde sedan stilla i sitt præbende och dog 30 Dec. 1765.

Gift 1734 med Sara Maria Sommor, dotter af Brukspatron P. Sommor, död 26 April 1743. Barn: Pehr, Klockgjutare i Borgo; Olof, Collega Scholæ i Fahlun; Margareta Christina, g. m. Kyrkoh. P. Edman i Himmeta. 2. 1744 med Christina Petræus, Rector Mag. Lindmans i Köping enka och Prosten i Söderberke Mag. P. Petræi dotter, f. 1713, död 5 Nov. 1768. Barn: Anders, Past. et Præp. i Söderköping; Carl, Directeur; Samuel, Boktryckare i Götheborg, Öfwer-Directeur, Ridd. af W. O., död 1843, öfwer 90 år gammal, stiftare af en wexel-underwisningsskola i Hubbo; Anna Maria, g. m. Inspektoren Daniel Danielsson ; Sara, g. m. Prosten Er. Thurin i Himmeta.

38. Mag. Eric Hartzell. Philos. Lector. Kyrkoh. här 1766. Theol. Lector och Prost 1770. Past. et Præp. i Stora Schedvi 1774.

39. Th. Cand. Johan Gottmarck. Theol. Lector. Tilltr. 1774. Prost, Theol. Doctor. Prim. Th. Lector och Past. i Badelund 1785.

40. Mag. Thomas Jedeur. Theol. Lector. Tilltr. 1785. Prost, Theol. Doctor. Domprost 1811.

41. Mag. Pehr Kraft. Theol. Lector. Tilltr. 1811. Prost. Till Badelund 1813.

42. Mag. Johan Petter Fröberg. Född 28 Nov. 1782 i Westerås. Fadr. And. Fröberg, Rådman och Handlande. Modr. Sara Maria Gagnelius. Stud. 1802. Magister 1806. Præsid. 1807. Phys. Theoret. Docens wid Upsala academi 1808. Præsid. flera gånger och uppfördes på förslag till Mathem. et Philos. Naturalis Adjuncturen 1811. Efter utg. och förswarade theser i Westerås Mathem. Lector wid Gymnasium 27 Febr. 1812. Ex spec. gratia speciminerat i Theol. för Prest- och Past.examen 5 Juni 1813. Pwgd följande dag. Tilltr. Lectoratet 1812 och blef 6 Juni 1813 Kyrkoh. i Hubbo præbende, sedan twå äldre afstått sin rätt. Prost 14 Juni s. å. Gymnasii-Rector 1814, 1819, 1825. Stiftets fullmägtig på riksdagarna i Stockh. 1815, 1818 och 1823. Erhöll Professors namn och wärdighet 11 Maj 1818. Secreterare i Westmanlands Landthushållningssällskap 1814. War ock correspond. Ledamot af K. Landtbruksacademien. Förträfflig Lärare med ljust hufwud och lätt framställningsgåfwa. War uppförd å förslaget till Domprostembetet, men en längre tids sjukdom hindrade honom att aflägga profwet, och döden inföll 17 Nov. s. år 1826.

Gift 11 Jan. 1815 med Maria Augusta Borg, dotter af Kyrkoh. i Riddarholms församl. Doct. A. Borg och H. M. Nenzén, omgift med Lectorn och Prosten Mag. E. Bergqwist. Barn: Pehr August, f. 30 Oct. 1815, Militair, död 1842; Gustaf Ferdinand, f. 8 Mars 1821; Axel Wilhelm, f. 28 Aug. 1823; Hedwig Augusta, f. 1818, död; Amalia Maria, f. 1825.

Skrifter: De indole arcuum Hyperbolæ æquilateræ. Ups. 1806. De analytica Calculi Differentialis & Integralis Theoria, inventa a Cel. La Grange. P. I-V. Ups. 1807, 08. 4:o. De Velocitatibus virtualibus, ut Principio totius Mechanicæ consideratis. Ibid. 1809. Diss. Theor. Astr. Method. Analyticam Correctiorem sistens distantias a Tellure Cometarum in orbitis determinandi. Ib. 1811. Grubers Pragmatiska Anthropologie. Öfwers. Westerås 1807, 8:o. Aphorismi de Principio Rel. Christianæ. Arosiæ 1815, 4:o. Lefnadsteckning wid Math. Lectorn C. G. Avelins begrafning 1815. Westerås. 8:o. Lärobok i Elementar-Fysiken. 1 D. Westerås 1820, 8:o. Utkast till Läran om Grunderna för Tidmätningen och Tidräkningen. Westerås 1822, 8:o. Smärre Tal wid flere tillfällen.

[Se även Steffenburgs Skolminnen.]

43. Th. Lic. Mag. Gustaf Nibelius. Philos. Lector. Utn. Kyrkoh här 1827. Tilltr. icke. Past. et Præp. i Skerike 1829.

44. Mag. Eric Bergqwist. Mathes. Lector. Kyrkoh. 1829. Tilltr. 1830. Prost. Kyrkoh. i Söderberke 1839. Tilltr. 1842.

45. Mag. Johan Paul Im. Tellbom. Philos. Lector. Utnämd Kyrkoh. här 2 Juni 1840, i Badelund 29 Aug. s. å.

46. Mag. Samuel Lorentz Ljungdahl. Född i Carlshamn 17 Febr. 1809. Fadr. Nils Peter Ljungdahl war Apothekare. Modr. Anna Beata Schwan flyttade såsom enka till Lindesberg, och således kom sonen i Westmanlands nation, då han 1827 blef Stud. i Upsala, efter att hafwa begagnat Örebro skola och Gymnasium i Westerås. Philos. Candidat 1831. Pwgd 17 Dec. 1832 på kallelse af Pastor i Tillberga. Straxt tjenstledig, att fortsätta studierna wid academien. Magister 1833. Theol. Candidat 18 Juni 1836. Docens in Prænotionibus Theol. et Historia Eccles. 10 Sept. s. år. Allena sökande till Theol. Lectoratet wid Westerås Gymnasium 1838. Erhöll fullmakt derpå 5 Mars och tillträdde 1840. Efter Pastoral-examen 27 Mars 1841 Kyrkoherde härstädes s. d. Prost 5 Maj 1842 wid tillträdet. Rector Gymnasii 1843.

Gift 28 Dec. 1837 med Sophia Regina Gezelius, dotter af Prosten i Björnlunda Doct. Carl Gezelius och Carol. Sophia Trolle, f. 25 Oct. 1808.

Skrifter: Specimen för Philos Lectionen. Westerås 1834, 4:o. Kyrkohistoria. Lärobok närmast för academ. föreläsningar, af D:r K. Hase. Öfwers. 2 Delar. Upsala 1837, 38. 8:o. Tal wid Westerås stifts Bibelsällskaps 26:te allm. sammankomst 1841. Program till firande af Regerings-jubileum 1843. Program wid nedläggande af Rectoratet s. å.

2. Comministrar

Nicolaus PetriIsaacus JohannisAbrahamus JohannisJohannes Olai FolkerniusEricus Olai PlanæusPetrus Olai ArbogensisAndreas Erlandi CopensisEricus Matthiæ KilanderJohannes Joh. SchultClaudius Petri HabinusJacobus Joh. NibeliusHenric GratzEric SernanderPehr HisingEric HellbomPehr EdmanJohan Henric DinclauAnders LagreliusJonas ReutermarkLars Jacob BetulanderAnders Rubenius.

1. Nicolaus Petri, war Capellan i Malma 1593 och underskref Upsala mötes beslut. "Transporterad 1596 S:t Thomæ dag till Hobbo" in Sacellanum et Æditum, sedan Domprosten Jonas Jemtius fått detta pastorat till præbende och förbundit sig här hålla ständig Capellan. 1596 hade hans son om 16 år med yxa slagit en yngre syster till döds. Herr Nils dog omkr. 1616.

2. Isaacus Johannis. Nämnes först 1620. Se Past. i Badelund.

3. Abrahamus Johannis. 1625. Flyttade till St. Schedvi 1629.

4. Johannes Olai Folkernius. 1630. Commin. i Kohlbeck 1631.

5. Ericus Olai Planæus, ifrån 1631 till 1642. Se Pastores i Tilberga.

6. Petrus Olai Arbogensis. 1642. Se Past. i Sewalla.

7. Andreas Erlandi Copensis. 1661. Måste lemna tjensten 1664. Se Past. i Hed.

8. Ericus Matthiæ Kilander. 1664. Se Past. i Lillhärad. [Kallas där Ericus Andreæ Kilander.]

9. Johannes Joh. Schult. 1675. Commin. i Romfartuna 1683.

10. Claudius Petri Habinus. Född 1643. Son af ofwanst. Petrus Olai. Stud. 1669. Pwgd 2 Juli 1673. Adjunct, Barnlärare och Klockare i Sewalla. Commin. här 1683. Bönderne woro emot honom, och derföre skulle Lector Holstenius följa honom till Hubbo, att disponera församlingen till samtycke. (Prot. 18 April 1683.) Död hastigt af slag 18 Maj 1696.

Gift 1674 med Elisabeth Lundelia, dotter af Cornetten Peder Olofsson i Sewalla och Korgesta, der hon på en egen hemmansdel dog 1709. Barn: Christina, g. m. den följande.

11. Jacobus Joh. Nibelius. Född i Sept. 1665 i Ljusnarsberg. Fadr. Comminister. Stud. 1690. Pwgd 16 Juli 1696. Kom straxt att förestå tjensten efter Habinus. Ordin. Commin. 1698. Död 24 Sept. 1722.

Gift 1698 med Christina Habina, företrädarens dotter, död i Aug. 1741, 66 år gammal. Barn: Johan, Notar. Consist. i Westerås, lefde till slut på sin lilla ärfda del i Korgesta, Sewalla socken; Carl, Rusthållare och Kyrkowärd i Sewalla; Claes, Handlande i Säther; Elisabeth, död 1731, 21 år gammal.

12. Henric Gratz. Född 29 Sept. 1687 i Sala stad. Fadren Zachris Gratz, Mjölnare. Stud. 1708. Pwgd 20 Dec. 1712 med 18 på samma gång. War 10 år Adj. hos Prosten Kolthoff i Sala, som fordrade mycket arbete och gaf ringa lön. V. Commin här 1722. Ordin. 1723. Den förste, som här hade boställe. Död 19 Jan. 1725.

Gift 1718 med Elisabeth Gran, f. i Umeå 1679, död i Sala 7 Mars 1751.

13. Eric Sernander. Commin. 1726. Till Skinskatteberg 1738.

14. Pehr Hising. 1738. Flyttad till Sacell. i Awesta 1741.

15. Eric Hellbom. 1740. Kyrkoh. i Wåla 1760.

16. Pehr Edman. 1761. Efter långwarig twist Pastor i Himmeta 1778.

17. Johan Henric Dinclau. Född 27 Dec. 1732 i Westerås af Snickare-Åldermannen J. Dinclau och Cath. Smidtman. Stud. 1755. Infimus Collega och Cantor i Fahluns skola 1758. Pwgd 21 Dec. 1763. Sedan Adj. Commin. här 1778. War stor sångare. Enögd. Länge sjuk och swag, och dertill i så fattigt tillstånd, att sammanskott måste ske, för att löna den, som gjorde tjensten. Död 4 Febr. 1801.

Gift 1778 med Maria Marg. Macklin, Kyrkoh. i Sewalla J. Macklins dotter [står "P. Macklin", sonen], f. 1756, död 1820. Barn: Johan Peter, Landtmätare; Nathanael, död Adj. och v. Pastor.

18. Anders Lagrelius. Född 31 Oct. 1766 i Lillhärad. Fadr. Torpare under Slagåla Herrgård, dog förrän denne sonen föddes. Underligen hulpen till sitt mål. Stud. wid 25 års ålder. Pwgd 11 Maj 1793 och nära 10 år Adj. hos Pastor i Kumla. Commin. här 17 Aug. 1801. Tilltr. 1803. Nitisk Prest och i synnerhet för allmogen uppbygglig. Under trägna sjukbesök, både här och i Tillberga, smittad af farsoten, som hemkomna soldater medfört. Död 24 April 1809.

Gift 1795 med Sara Catharina Dicander, Prosten i Kumla L. Dicanders dotter, f. 1762, död 1836. Barn : Lars C., död Adj.; Anders Petter, Gruffogde; Elof, Bruksinspektor; Maria Lovisa, g. m. Kronolänsman Hane.

19. Jonas Reutermark. Commin. 1809. Tilltr. 1811. Kyrkoh. i Lillhärad 1820.

20. Lars Jacob Betulander. Född 3 Oct. 1783 i Grangärdet. Fadren till slut Commin. i Stora Schedvi. Stud. 1805. Pwgd i Strengnäs 23 Febr. 1809. Adj. i flera församlingar. Commin. här 27 Nov. 1820. Tilltro 1822. Undergick Past.examen 1817. Död 22 Mars 1834.

Gift 8 Maj 1823 med Lovisa Cath. Lahlenius, dotter af Prosten Lahlenius i Tillberga, f. 8 Maj 1798. Barn: Ewald, f. 21 Sept. 1825; Esaias, f. 6 Juli 1827.

21. Anders Rubenius. Född 16 Mars 1792 i Westerås. Fadr. Isac Rubenius, Handlande. Modr. syster till Professorn Doct. Stamberg. Stud. 1813. Pwgd 7 April 1816. Adj. i Åhl och Badelund. V. Pastor. Commin. här 27 Oct. 1834. Tilltr. 1836.

Gift 12 Sept. 1826 med Christina Lowisa Arhusiander, Prostens i Floda M. Arhusianders dotter, f. 27 Aug. 1797. Barn : Anders Magnus, f. 1 Sept. 1827; Carl Gottlieb, f. 15 Mars 1829; Isac Henric Theofron, f. 20 Jan. 1833; Ewald Ludwig Benjamin, f. 9 Aug. 1838; Maria Lowisa, f. 31 Jan. 1831. En son död.

3. Lärare i Wexelunderwisnings-Skolan

Anders Frendell Lars Didric Asplund.

1. Anders Frendell. Född 26 Sept. 1798 i Dingtuna och Jolmesta. Fadr. Academi-Rättare. Namnet togs af Frendesta by. Student 1821. Pwgd 3 Juli 1823. Förste Lärare här, kallad af skolans stiftare Öfwer-Directeuren och Riddaren S. Norberg, med fullmakt 8 Juli 1826. Tillika V. Commin. i Hubbo 1835 ett år. Död 1 Juli 1840.

Gift 1. 1826 med Johanna Ulrica Bergström, f. 1800 i Wika, död 28 Sept. 1827; 2. 1831 med Anna Elisabeth Fahlström, f. i Fahlun 1799, död 18 Juli 1832.

2. Lars Didric Asplund. Född 28 Sept. 1808 i Ramsberg. Fadr. Prost och Kyrkoh. sist i Torpa och K. Carls församlingar i Strengnäs stift. Stud. 1827. Pwgd 14 Dec. 1831. Constituer. Rector i Sala stads skola 1838, hwilken tjenst upphörde sedan ny Apologistskola derst. blifwit stiftad 1840. Blef då Vicarius i denna skola. Aflagt Pract. underwisningsprof för högre Apologistier s. å. Ordin. Lärare på stället med fullm. 17 Nov. 1843.
[S. 138 r. 14 enl. rättelselistan. Ska troligen vara här: 136:14. /SZ]

Gift 11 Febr. 1838 med Sophia Carolina Godenius, Kyrkoh. i Grangärdet D. Godenii dotter, f. 31 Oct. 1799.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 24 juli 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt