Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Första delen

Malma

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar.

1. Kyrkoherdar

Johannes Johannes HabrahamiPetrus JohannisMatthias Olai FrendePetrus Olai HjelteBenedictus Joh. HelsingiusPetrus Pauli DalekarlusOlaus Magni SchultPetrus Olai SchultzbergJohan SmeckerGustaf FelleniusJohan WedenbergAnders WestborgJohan Jacob SchultzEric FahlcrantzPehr BerkénPehr Barkén.

1. Johannes, "Rector Parochialis ecclesiæ in Malmum", anföres 1349 såsom fasteman i ett bytesbref.

2. Johannes Habrahami, "Kirkoprester," wittnar 1429 i ett gåfwobref af Jöns Niclissons i Köpingx socken till sin hustru Cathrina Andrisadotter.

3. Petrus Johannis war här tjenstgörande 1509 och har 26 år innehaft pastoratet.

4. Matthias Olai Frende. Son af Herr Olof, Kyrkoh. i Fellingsbro. Finnes först omtalad här 1574. Undertecknade Upsala mötes beslut 1593. Lefde ännu 1604, men hade wid 1597 afstått pastoratet.

Hans hustru war Ingeborg Ericsdotter, med hwilken han hade sonen Mag. Sam. Malmenius, bekant såsom Professor i Upsala och slutl. Prost i Stora Tuna.

5. Petrus Olai Hjelte. Uppgifwes hafwa warit Rector Scholæ i Arboga förrän han hitkom 1597. Större anledning är dock, att han såsom Commin. i Rytterne lemnat sin underskrift 1593 på Upsala mötes beslut. Gammal och förswagad bad han 1630 genom Prosten att få en Commin. sig till hjelp, nöjd "att gifwa honom hwad Cons. pålade, allenast han sjelf kunde blifwa wid gället och hafwa ett stycke bröd så länge han lefde." Tillsades att taga afsked, men förblef dock här till sin död 1632.

6. Benedictus Joh. Helsingius. Såsom Scholaris i Westerås blef han sjelf Collega 1611. Pwgd 1614. Commin. i Skultuna 1619. Malma församlings enskildte Capellan 1623. Flyttad till Hed 1628. Respondens wid Capellansmötet 1624. Predikade 1629. Samma gång beslöts att "alla härefter skulle skrifwa sina conciones och dem en wecka före synodum offerera Lectori Theol. att de icke oftare ofjedrade igenkomma." Skickades af Cons. hit att fråga Hr Pehr, om han wille afsäga sig gäldet? Gubben sträfwade emot, och Herr Bengt måste afwakta hans död och dertill underkasta sig, med flera, laga wal af socknen 1632. Illa sjuk 1650 begärde han ogift prest, "som för disk och ringa stipendio wore contant" att bistå honom. Död 1655.

Hustrun finnes icke nämnd, men sonen Herman, som blef Pastor i Wika, tog också namn af Malma och blef stamfader för länge fortfarande slägten Malmin.

7. Petrus Pauli Dalekarlus. Född i Lima socken 1603. Fadren, Kyrkoherde derstädes, fann beqwämligare sända sin son till Carlstads skola; dock kom han ifrån Westerås till Upsala, då han war "gamla drängen", 1635. War då antagen till Collega i Westerås och blef Pwgd 1636. Sattes straxt till Commin. i Bro, der han i swaga wilkor uthärdade till 1656, blifwande då Pastor här. Orerade wid prestmötet 1643 och predikade 1649. Död, den åldrigaste i sin widlyftiga slägt, 11 Nov. 1683. Begrofs af Biskop Carlson.

Gift 1636 med Anna Pontelia, Herr Widichs dotter i Bro, som dog 2 Nov. 1698 i 80:de året. Barn: Brita, ses nedanföre; Anna, g. m. Borgaren Olof Kortesson i Arboga, som hängde sig i ett träd utom staden, och sedan med Steph. Torpensis; Sara, g. m. Commin. E. Runnius i Himmeta; Elisabeth, g. m. Commin. A. Hedelius här.

8. Olaus Magni Schult. Född af bondfolk i Skultuna 1635. Stud. 1658. Pwgd 2 Dec. 1661, utsedd till Commin. här. Efterträdde swärfadren i pastoratet 1684. Efter 44 års tjenst sökte han så uppdraga lägenheten till sin son, som ock bewiljades 1703. Död 12 Dec. s. å.

Gift 2 Febr. 1662 med den föregåendes dotter Brita Pontelius, som dog 5 Nov. 1698 och begrofs på samma gång som modren. Barn, som togo namnet Schultzberg: Pehr, Pastor här; Johan, död ung; Widich, Commin. i Swedwi; Olof, Pastor i Sundborn; Anna, g. m. Rusthållaren Ivar Hoff wid Köping och Borgaren David Jönsson ibid.; Sara, g. m. Commin. A. Toltonius här; Magdalena, g. m. Pastor Christ. Schilling i W. Wåhla; Brita, död ogift.

9. Mag. Petrus Olai Schultzberg. Företrädarens son. Född 11 Nov. 1666. Stud. 1687. Wärdig Magister 1700. Pwgd 15 Maj 1701, kallad af sin fader. V. Pastor s. å. Utnämnd Apologist i Westerås skola 1702, men 1emnade straxt den tjensten, då han, efter fadrens cession, fick Konungens fullmagt på pastoratet, dat. lägret wid Thorn 27 Febr. 1703. Opponens wid prestmötet 1702 och predikade 1712. En ganska kunnig, skicklig och i alla afseenden berömlig prest, men tryckt af fattigdom och motgångar. Med många recommendationer och på flera förslag sökte han förgäfwes transport, då alltid en af de medföreslagne war gifwen till sysslan. ContractsProsten Browallius skref på det ömmaste för honom till Biskopen om hans betryck af skuld och behof, och tillade i hans namn: Cur me litterulas stulti docuere parentes. Hade motgång till det sista. Död 27 April 1728.

Gift 1. 2 Dec. 1703 med Catharina Bjurbeck, Kyrkoherdedotter i Ljusnarsberg, som dog i Aug. 1715. Barn: Catharina, död ogift; Hedvig, förekommer nedanföre. 2. 1716 med Regina Börstel, dotter af Jacob Börstel, Arrendator af Kolswa bruk, och Hel. Renstierna, samt enka efter Ryttmästaren A. Willman, död 1770. Barn af 4: Jacob, Landtmätare och Pædagog i Haraker; Abraham, Prost i Skinnskatteberg.

10. Johan Smecker. Född i Skinnskatteberg 1695. Fadr. Commin. Anfördes wäl i studier, kom redan 1709 till academien och war en hoppgifwande yngling. Pwgd 20 Dec. 1719 och Adj. i Floda, men snart hos Pastor i Arboga. I afseende på det fattiga sterbhusets hjelp föreslagen hit 1728 och fick wid Pastorswalet 29 Oct. alla rösterna. Respondens wid prestmötet 1740. Consist. och församlingens goda afsigt med honom hade dock en olycklig utgång. Han egde mycket genie, men som slog ut i odygder och nedriga företag. Gick så långt i brottslighet, att han 1749 blef suspenderad på 3 år och måste afstå halfwa inkomsten till sin vicarius, efter Hofrättens dom af 9 Oct. Af oenighet med sin hustru flyttade han en tid till slägten, men fortfor med elakt lefwerne så att han åter 1752 måste för domstolen och blef ändtligen 1754 alldeles skiljd ifrån pastorat och embete. Sökte Konungens nåd, som afslogs, hwarpå han wankade hit och dit. Död i Stockholm 1756.

Gift 1. 1729 med Hedvig Schultzberg, företrädarens dotter, f. 1709, död 1737. Barn okände. 2. 1739 med Magd. Johanna Norling, som tjente i Biskop Kalsenii hus, en qwinna af elakt sinne, som wållade mycket af hans oordentlighet och ofärd, då hon äfwen med hugg och slag dref honom ifrån sig. Redan 1740 hade deras oenighet stigit så högt, att han sökte lagligen få skiljas wid henne. Biskopen war hennes förmyndare och sades hafwa 3000 daler af hennes egna medel i wård, men synes föga welat afse hans swåra klagomål med wittnen. Utgången med henne okänd.

11. Mag. Gustaf Fellenius. 1754. Se Past. i Odenswi.

12. Johan Wedenberg. Född i Sala stad 28 Oct. 1714 af BergsRådm. och Handl. Lars Wefwerberg och Anna Ericsdotter. Inskr. wid academien 1724 och njöt både privat och publik underwisning. Pwgd i Stockholm under riksdagen 12 Dec. 1738, kallad af Generalskan Grefw. De la Gardie. Wäl känd i Stockholm, der han redan såsom Student med Ä.Biskop Steuchs venia predikat, blef han ock 1739 Predikant wid Winsbergs helsobrunn och Adj. för Commin. i Jacobs och Johannis församl. Hemkom till stiftet 1741 och förblef länge tjenstgörande i Ramnäs. Commin. i Grytnäs 1751. Notarius wid prestmötet 1753. Gjorde god Past.ex. 1759. V. Pastor 1768. På visitationen klagade bönderne att han war sträng och "tog för stora hökämmor" då han uppbar sin lön. Biskopen swarade endast: "Gud ske lof, ju större, dess bättre." Pastor här 11 Mars 1771. Respondens i prestmötet 1775. Död 21 Sept. 1782.

Gift i Dec. 1738 med Sara Christ. Behm, dotter af KopparslagareÅlderm. Baltz. Behm i Stockh. och Sara Sæbin, hwars fader warit Kyrkoh. i Tillberga, f. 1720, död 1802. Af 15 barn: Johan Lorentz, Tenngjutare i Åbo; Reinhold Baltzar, Kryddkrämare; Eric Gustaf, Gjördelmakare ; Benjamin, Kryddkrämare; Pehr, Commin. i Ludvika; Sara Elis., g. m. Adj. J. Wallenius; Anna Christina, g. m. Handl. C. Berggren i Köping; Brita Cath., ogift.

13. Anders Westborg. Född i Bäckeberg, Åhls församl. 30 Juni 1720. Föräldrarne bondfolk. Stud. 1743. Vicarius för Rector i Säthers skola 1744, 45. Pwgd 16 Oct. 1749. Tjente i Säther, Kungsåra, Fleckebo och Haraker. War på sistnämnda ställe äfwen Predikant hos Grefwinnan Posse på Swanå. Commin. i Odenswi 8 Maj 1758. Kyrkoh. här 2 Febr. 1784. Tilltr. 1785. Hade i Kungsåra beswär af secteriska personer, som ogillade wissa psalmer, predikoämnen m. m., något owanligt på denna ort och som snart upphörde. Med förmögenhet, hwartill den ena hustrun bidrog med behållningen efter sin förra man, skänkte han en fjerdepart i Stora Kopparbergs grufwa till befordrande af barnaunderwisningen i Åhl. Död 26 April 1794.

Gift 1. 1759 med Christina Wahlström, Pastorsdotter i Fleckebo och enka efter Commin. H. Troman i Kärrbo, död 18 Jan. 1777; 2. 2 Oct. 1777 med Anna Cath. Holmström, Kyrkoh. i Bro O. Holmströms dotter, f. 1750, omgift m. Regimentsskrifwaren Er. Hambn i Köping och död i Nov. 1804.

14. Mag. Johan Jacob Schultz. 1794. Se Past. i Söderberke.

15. Eric Fahlcrantz. 1813. Se Past. i Norrberke.

16. Pehr Berkén. Född 10 Febr. 1772 i Grektorp, Silfbergs Capellslag, som behåller sitt gamla namn, ehuru den nybyggda Kyrkan (efter nådigt tillstånd) kallas Nicolai. Fadr. war Kolare wid bruket och flyttad till Norrberke, hwaraf namnet togs. Kämpade med tryckande behof under studiitiden och skyndade sig wid academien 1797. Pwgd 17 Juli 1798 och biträdde i Säby, Munktorp och Fellingsbro. Predikant wid Stjernsunds bruk 30 April 1806. Klockareprest eller Andre Commin. i Stora Tuna 18 Mars 1811. Past.ex. 27 Juni 1814. Pastor här 22 April 1816. Hade sångröst, som recommenderade. Saknade ej heller andra gåfwor för tjensten. Kunde ej behålla cura ærarii och lemnade hustru utan barn i fattiga wilkor, då han dog 9 Maj 1831.

Gift 2 Aug. 1804 med Christina Cathar. Grau, Kyrkoh. i Säby Mag. N. Graus dotter, f. 27 Nov. 1762.

17. Pehr Barkén. Född i Barkarö 23 Oct. 1783. Fadr. Hemmansbrukare och Kyrkowärd. Lust och tillfälle gåfwo anledning till studier, som 1806 fortsattes wid academien. Pwgd 23 Febr. 1809. Adj. i Hellefors, Romfartuna och Hubbo. Vicar. Collega i Westerås skola wårt. 1815. PastorsAdjunct i Sala 1815. Commin. i Skultuna 14 Juli 1817. Tilltr. och V. Pastor 1818. Kyrkoh. här 12 Dec. 1831. Tilltr. 1834.

Gift 1814 med Johanna Carolina Hallman, f. i Borås 6 Febr. 1793 af Handlanden M. Hallman och Anna Cath. Friberg. Barn: Mauritz, Rector Scholæ i Köping; Agnes Olivia Paulina, f. 29 Aug. 1831.

2. Comministrar

Nicolaus Petri Matthias PræsirJohannes Joh. SimplexBenedictus Joh. HelsingiusBenedictus Olai DrakeLaurentius Martini Holmensis Ericus Matthiæ KolbeckiusOlaus Johannis SchultAndreas Olai HedeliusAndreas Petri ToltoniusOlof ToltoniusJohan WahlströmPehr SandborgJohan JohanssonJacob ElfströmLars Eric BohnsackGeorg AnderssonPehr Anders EssénNils Magnus Swederus.

1. Nicolaus Petri. War här 1593. Se Commin. i Hubbo.

2. Matthias Præsir. Förordnad hit 1596, men kom icke till tjensten förrän efter 1597. Blifwer sedan icke nämnd.

3. Johannes Joh. Simplex. Med wisshet här 1608. Se Past. i Hed.

4. Benedictus Joh. Helsingius. Malma församlings enskildte Commin. 1623. Tillika för Hed 1628 och der boende. Se Past. här.

5. Benedictus Olai Drake. Här 1631. Äfwen i Hed 1633. Se Past. derstädes.

6. Laurentius Martini Holmensis. För både Malma och Hed 1639. Se Past. i Hed.

7. Ericus Matthiæ Kolbeckius. 1651. Se Past. i Skinnskatteberg.

8. Olaus Johannis Schult. 1661. Pastor här 1684. [Kallas där Olaus Magni.]

9. Andreas Olai Hedelius. Född i Hedemora 1651. Stud. 1675. Pwgd 1681, då Prosten i Köping ansåg honom god till sin Adj. Skulle 1684 blifwa Super. Collega i Arboga skola, men widtog heldre denna Commin.tjenst. Död derwid 25 Sept. 1702.

Gift 1684 med Elisabeth Pehrsdotter och war sin Kyrkoherdes måg. Flera barn okände. Pehr, Olof, Anna, Sara och Brita.

10. Andreas Petri Toltonius. Född i Björskog 1661. Fadr. Klockare eller Organist. Om namnet har warit en besynnerlig historia i slägten, som är för osäker att upptagas. Hade ingen gemenskap med en annan slägt af detta namn. Kallade sig först Ursinus. Student 1687. War af den skicklighet, att Domprosten kallade honom till sin Adjunct, då han blef Pwgd 7 Maj 1695. För giftermål kom han 1697 till Köping och straxt derpå till sin swärfader här. Commin. 1703. Orator wid prestmötet 1706. Blef sjuklig, med sådan oro och buller i hufwudet, att han stundom ej war redig till sinnes och miste allt mera hörseln. Död 13 April 1728.

Gift 1 Maj 1696 med Sara Schultzberg, Pastors härstädes dotter, f. 1669, död 1737. Barn: Olof, förekommer strax; Pehr, Bokbindare i Köping; Andreas, swagsint; Christina Brita, g. m. Klockaren M. Flodberg i Köping; Anna, g. m. Rusthållaren Brodin.

11. Olof Toltonius. Den föregåendes son, f. 20 Febr. 1701. Hade så läst sin bok äfwen wid academien, att han såsom Student hade venia att biträda sin fader och blef pwgd 1 April 1726 till hans biträde. Biträdde dock stundom Commin. Thermænius i Köping, utan att få någon wederkänsla. Commin. 1728. Arbetsam och tålig man, som lång tid drog största bördan i församl. och hade swår känning af Kyrkoh. Smeckers elaka uppförande. V. Pastor under ledigheten. Förtjente ett pastorat, men profwade förgäfwes, äfwen här, 1754. Åldrades i förtid och war mycket förswagad, då han dog 31 Mars 1764.

Gift med Catharina Hellenius, Kyrkoh. i Gunnilbo O. Hellenii dotter, som lefde till 24 April 1799, då hon war 84 år gammal. Barn: Sara Justina, g. 1. m. Commin. Is. Arosell i Carbenning och 2. med Joh. Gezelius, slutl. Prost i Romfartuna.

12. Johan Wahlström. Född i Westerås 1728. Fadr. Jan Jansson war Jernbärare. Modr. Brita Wahlström. Stud. 1748. Pwgd 5 Oct. 1755 och Adj. hos den gamle Commin. i Hjulsjö, som war för honom en swår man, ehuru swärfader. Efter dess död war han i Köping och Björskog till 1764, då han blef Commin. här. Ankom 1765 och dog 15 April 1768.

Gift 1756 med Elsa Beckius, Commin.dotter i Hjulsjö, som dog 12 Juni 1793, sedan hon warit 2:a gången g. m. Glasmästaren Er. Sundberg i Lindesberg.

13. Pehr Sandborg. 1768. Kyrkoh. i Bro 1801.

14. Johan Johansson. 1802. Se Commin. i Husby, der enkan njöt nådår, ehuru han dog före tillträdet.

15. Jacob Elfström. 1807. Se Commin. i Munktorp.

16. Lars Eric Bohnsack. Född i Askeryds församl. i Småland 20 Juli 1771. Fadren Kyrkoh. derstädes Doct. Christ. Jul. Bohnsack dog tidigt, då sonen med sin moder Elis. Näsman kom till Westerås, fadrens födelseort. Stud. 1792. Pwgd 1 Oct. 1796, och stadnade hos Past. i Elfdal. Skolmästare i Särna i Jan. 1798. War äfwen Adjunct och Vicarius derstädes. Commin. i Säby 1805. Transp. hit Jan. 1814. Hade cura ær. då Pastor war i skuld till cassorna. Blef ock befullm. Commin. i Thorsång 15 Sept. 1828, men dog här före tillträdet 3 Dec. 1828. Af reslig statur med fromt utseende och sinnelag.

Gift 1. 14 April 1814 med Inga Charlotta Sebenius, dotter af Commissarien Jac. Sebenius och A. G. Rydberg, f. 1786, död 18 Juli 1820. Barn: Bernhard Jacob, f. 4 Febr. 1816, Garfware, reser utrikes; Sophia Regina, f. 27 Jan. 1819. 2. 14 Oct. 1823 med Eva Elisabeth Dillman, Commin.dotter i Westanfors, f. 3 Juli 1793. Barn: Eva Gustawa, f. 1 Juli 1824; Lars Ephraim, f. 11 Jan. 1826, Matros; Frans Ivar, f. 4 Febr. 1828.

17. Georg Andersson. Född i Gustafs församl. och Boberg 10 Mars 1790. Fadr. Anders Carlsson, Bonde och Kyrkowärd, hade ock warit Riksdagsman. Modr. Margar. Hansdotter. Stud. 1813. Pwgd 27 Juli 1815, och hade sin station först i Elfdal, sedan i Skultuna och Grythyttan. Commin. här 4 Maj 1829. Bestridde ock hela tjensten efter Berkén. Död 30 Juni 1840.

Gift 3 Dec. 1818 med Ebba Ulrica Asping, f. i Carlscrona 16 Febr. 1790, dotter af Tackelförwaltaren C. Asping och M. M. Skyllander.

18. Pehr Anders Essén. 1841. Kom icke att tillträda. Se Commin. i Grytnäs.

19. Nils Magnus Swederus. Född i Näsby 10 Aug. 1797. Fadr. Prost. Stud. 1816. Pwgd 30 Aug. 1820, kallad af sin fader. Wald ibland 5 profwande till Skolmästare i Fellingsbro, befullm. 26 Jan. 1824. Past.ex. 25 Maj 1831. Commin. här 6 Mars 1843.

Gift 24 April 1825 med Christina Nyström, f. 15 Dec. 1797, Fadr. Hammarsmedsmästare i Norberg. Barn: Axel Ferdinand, f. 15 Febr. 1826; Rudolph Albin, f. 6 Oct. 1827; Nils Samuel, 20 Juli 1829; Knut Emil, f. 7 Maj 1831.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 10 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt