Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Första delen

Säby

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar.

1. Kyrkoherdar

Canutus Petri OlavusPaulusPetrusAndreasNicolausMatthiasEricus AndreæLaurentius Andreæ GevaliensisNicolaus Laurentii BornanderMatthias Laurentii BergiusNicolaus Nicolai RabeniusJohan SævenbaumNicolaus SwillingSamuel ElfwingLars LahlinJohan AnagriusEric AsplundDaniel BoethiusNils SundelPehr ArboreliusJohan WestanderCarl Henric StråhleNils GrauEric SohlbergPehr EllströmFredric Samuel Arborelius.

1. Canutus Petri "Curatus in Seby" 1372. Nämnes i ett jordabref.

2. Olavus. Uppföres utan att man känner tiden. Hans signet träffades 1833 utanför prestgården wid en åkerkörning, föreställande en kalk med omskrift: S. Olavi Alfinderson Presbitri.

3. Paulus. Afled 1533. Före denna tid synes af gamla bref, att Säby hört till Kolbeck och då troligen icke haft serskild Pastor.

4. Petrus. Utan årtal i denna ordning uppförd af förste samlaren i stiftets fornhäfder.

5. Andreas "i Seby" har 1556 bewittnat skattskrifningslängden för denna församling.

6. Nicolaus "in Sädsby." Kyrkoh. här 1593, då han undertecknade Upsala mötes beslut. Har kort derpå blifwit död eller flyttat.

7. Matthias. Hade warit här endast ett par år, då han 1596 sattes till annan lägenhet, hwilken icke nämnes. I Cons. Prot. 8 Oct. s. år ses, att emellan honom och den följande delades lönen för det årct, äfwensom onera, hwartill hörde, "att Pastor skulle föda en Drottningens på Strömsholm gödoxe."

8. Ericus Andreæ, någonstädes nämnd Nicopensis, war Sacellanus civitatis i Arboga, då han 1593 undertecknade Upsala mötes beslut. Predikade derjemte i hospitalet derstädes. Pastor här 8 Dec. 1596, och fick den 19 i samma månad af Hertigen 4 tunnor säd till wederlag. Såsom uppmärksam man gjorde han anteckningar "af allehanda märkwärdiga händelser på sin tid," som äfwen blifwit af andre tillökade och till någon del begagnade i denna samling. Död 1609.

9. Laurentius Andreæ Gevaliensis. Inkommen med Biskop Bellinus i stiftet och tjente honom först såsom Domesticus. Träffas såsom Commin. i Thorsång 1593, och blef derifrån Pastor här 1609. War icke wäl känd. Hade 1621 "warit owettig mot sin Præpositum, slagits med Pål skrifware m. m." Blef derföre priverad till en tid, och då han "brukade sin prest contra edictum dömdes han till proban." Gammal gubbe måste han dock predika wid prestmötet 1627. Beskylldes af sin hustru för otro 1628, men gjorde sig fri på tinget. Den 3 Mars 1630 lät han genom Herr Henric i Swedwi uti Cons. "uppsäga tjensten alldenstund han war sjuklig och wille med första sin kos." Död 7 Oct. s. å.

Gift med Christina. Owisst är om hon war den som dog 1628 och på sitt yttersta anklagade honom.

10. Nicolaus Laurentii Bornander. Född i Westergöthland och hade troligen namnet af en by Borna, hwarifrån ock i sednare tid en civil tjensteman i Arboga af detta namn war härkommen. Inkom i detta stift för att studera och stadnade så qwar. Pwgd 1617 af Biskop Bellinus. Godkänd att blifwa Commin. i Badelund 1619. Flyttade till lika tjenst i Odenswi 1624. Pastor här i April 1630. Respondens i Capellansmötet 1627. Predikade i pastorsmötet 1635. Riksdagsfullmägtig i Stockholm s. å. War ock utsedd 1644. Denna tid hörde Säby till Westerås contract. War wäl ansedd hos sina förmän och njöt i allmänhet aktning för redbarhet. Död 1 Maj 1649.

Gift 1. med Elisabeth Hansdotter, som dog 1639. 2. med Karin Pehrsdotter, som efterlefde. Af barnen endast nämd en dotter, som blef andra hustrun till Postmästaren Anders Jönsson i Säby, Sebeniers stamfader.

11. Matthias Laurentii Bergius. Född i Bergs socken och Åsby 23 Febr. 1605. Fadr. Bonde, hade ock en son Andreas, som studerade och blef Borgmästare i Nyköping. Stud. 1628. Ordin. till Diaconus 1634, warande då Collega i Westerås skola och berömdes för sin tjenst såsom musicus. Fick plenos ordines i Dec. s. å. Commin. i Lundby 1635 och nämnes äfwen vice Pastor, owanligt denna tid. Respondens i Capellansmötet 1642. Ansågs wara kunnig och pålitlig. Kyrkoh. här 1650. Tilltr. i Jan. 1651. Concionator på prestmötet 1656. Förlorade mycket af sitt anseende genom högmod, som föraktade all höflighet. Lefde illa med sin Capellan och predikade mot honom, hwilket i Cons. beifrades. I sina predikningar bröt han ofta ut i grofwa och smädliga talesätt, så att hans åhörare måste anklaga honom, anförande "utom mycket annat Herr Mattis obeskedliga tal, i synnerhet det, att han på predikstolen lockat dem såsom swin och ropat: gyss, gyss." Död 12 Febr. 1667.

Gift 1. 24 Juni 1636 med Margareta Griis, dotter af Kyrkoh. i Göthlunda Ol. Griis, f. 1613, död i Jan 1663. 2. 1665 med Brita Harkman, Pastorsdotter i Haraker och enka efter Pastor i Berg L. Bacchius. Barn: Olof, som kallade sig Lundius, Collega Scholæ i Köping; Karin, g. m. Rådmannen J. Turumbul i Westerås (namnet ändrades sedan till Trummel). Hon war förut illa beswärad af en dräng, som, för att få henne till hustru, föregaf att hon war af honom lägrad, men hon blef fri wid tinget; Anna, g. m. egaren af Mölntorp Henric Mattsson; Kerstin, okänd.

12. Nicolaus Nicolai Rabenius. Född i Råby, Thortuna socken 11 April 1607. Fadr. Nils Larsson war Bonde, men troddes härstamma ifrån Olof Björnsson Rabbe, som i K. Gustaf I:s tid warit en betydande man. Modr. Marg. Ersdotter. Följde 5 år en sockneskräddare i Skerike, men kom ändtligen på 18:de året i Westerås skola. Gjorde så snabba framsteg, att han redan 1637 kunde blifwa Stud. i Upsala. Pwgd 25 Febr. 1644, och straxt Commin. i Thortuna. Biskop Laurelius tog honom 1650 till sin Capellan i Skerike. Ehuru Enkedrottningen wanligen tillsatte Pastores i Lifgedinget, och äfwen nu wille hafwa hit Riksskattmästaren Banérs Hofprest, förmådde dock Biskopen 1668 gifwa Rabenius detta pastorat. Han war ock werkligen en förtjent man, wärd ännu större lycka. Skönt war hans symbolum med afseende på namnet: Nemini Nisi Redemtori. Hade flera gånger prestmötspartes. Död 16 Maj 1684. Begrofs med predikan af Biskop Carlson, sedan Mag. Ol. Schult hållit utfärdspredikan.

Gift 1. 13 Oct. 1644 med Christina Larsdotter, af hederlig bondslägt ifrån Kolesta i Thortuna, död 11 Aug. 1655 efter 2 års sjuksäng, begrofs med predikan af Biskop Laurelius. Hade med henne 2 namnkunnige söner: Nils, Past. et Præp. i Hedemora, och Olof, Græcæ L. Lector i Westerås. 2. 8 Febr. 1657 med Ingrid Westman, Rådmannens i Westerås Olof Larssons dotter, som blef omgift med efterträdaren. Med henne: Johan, som ock studerade, sedan Uppbördsman.

13. Johan Sævenbaum. 1685. Se Past. i Swedwi.

14. Nicolaus Swilling. Född i Fellingsbro församling och Swillinge by 1647. (I Sam. Uglas Disp. om Hedemora kallas han orätt Schilling.) Hans sträfwande i ungdomen utmärker fattig härkomst. Fick dock besöka Ups. academie, och ansågs hafwa förswarliga studier, då han 13 Nov. 1675 blef Pwgd. Den kallelse han hade att blifwa sedermera Fältmarskalken Rehnskölds Hofpredikant afböjde Biskopen och satte honom till Vicarius i Apologistclassen af Westerås skola. War sedan Adj. till dess han 1683 blef Rector Scholæ i Hedemora. Respondens i prestmötet 1691. Biskopen uppförde honom 1694 med Sævenbaum och ännu en tredje på förslag till Past. i Swedwi, och samma dag, 12 Oct., då Enkedrottningen gaf Swedwi till den förre, nämnde hon Swilling till Säby, "sedan han i examen befunnits capabel." Tilltr. 1696. Död 7 April 1703.

Gift med Anna Moræus, Kyrkoh. i Grytnäs Ol. Moræi den yngres dotter, som dog i Tillberga i April 1720. Barn: Anna, Christina och Elisabeth. Den yngste g. m. Commin. i Tillberga J. Lundberg.

15. Mag. Samuel Elfwing. 1703. Se Past. i Kolbeck.

16. Lars Lahlin. Född i Fahlun, på den trakten som kallas Lallarfwet, 24 Mars 1670. Föräldrarne synas warit af bättre wilkor, då han redan 1683 blef Stud. i Ups. Ansågs wara af den stadga och skicklighet, att Biskop Carlson 28 Oct. 1697 satte honom till Skolmästare för Stallstaten å Strömsholm. Pwgd 8 Febr. följande år, och säges äfwen derpå blifwit Slottspredikant. Dertill war hans lön alltför ringa, och det är troligt att han endast predikat då Enkedrottningen wistades på slottet och befallte det, i synnerhet som presterne i Kolbeck wanligen uppwaktade. Respondens på prestmötet 1702. War icke wäl öfwerens med styrelsen derstädes, och af allehanda tillwitelser, klagomål och utslag, är icke lätt att se hwilkendera som hade rätt. Då han 1705 klagade, att Stallmästaren Reutercrantz wille befalla och ålägga honom öfwer skyldighet, sökte Gouvernören freda honom med en skarp skrifwelse. Lahlin wände sig ock med ansökning till Konungen, som 1707 ifrån AltRanstadt befallte Cons. "admittera honom till behörig examen, inberätta dess förlopp och föreslå ett tjenligt pastorat, så wille Konungen ihogkomma honom för hans mångåriga tjenst, derwid han blott hade en stalldrängs lön." Undergick examen i Sept. 1708 och blef 11 Nov. s. år af Enkedrottningen förordnad till Pastor här. Tilltr. 1710. Introducerades af Biskop Iser 2 Oct. 1712. S. år 19 Nov. war han strängt citerad till Domcapitlet för sin hustrus misshandling. Död redan 11 Maj 1716.

Gift 1. 1698 med Christina Nohrmoræus, Kyrkoherdedotter i Mora [nämns ej där], som snart dog. Sonen Eric, f. 1699. Gift 2. 1 Mars 1704 med Catharina Elfwing, som sedan blef g. m. nedanstående Pastor Asplund. Barn: Samuel, f. 27 Mars 1705, Bruksinspektor på Finåker, fader till den store sångaren Hofsecreteraren L. Lahlin; Lars, f. 1707, blef Slottsinspektor i Calmar; Olof, död ung.

17. Johan Anagrius. Född i Bjursås 1684. Fadr. Kyrkoherde. Stud. 1704. Pwgd 29 Sept. 1707, kallad af Prosten Siljeström i Leksand. Blef 1711 Bat.Predikant wid Dalregimentet och inställde sig straxt i tjensten. Följde 1712 regimentet till Tyskland, der han 1713 war olycklig att förlora allt, ända till prestkappan. War 1714 Adj. hos Prosten i Mora, men skulle stundeligen hålla sig färdig, då han blef commenderad. Följde 1716 med till Norrige, men emedan han äfwen der blef alldeles spolierad, erhöll han af Konungen fullmagt på Säby pastorat, dat. Norrby 24 Aug. s. år, och ledighet ifrån sin innehafwande tjenst wid arméen. Han begaf sig ock på hemwägen, men kom icke längre än till Uddewalla, der han nedsjuknade och dog som det synes i Oct. s. år 1716.

Gift 1. 1709 med Maria Staf, en slägtinge till Prosten Siljeström, död 1712. 2. 1714 med Helena Leander, dotter af Lieut. wid Dalregimentet Tileman Leander ifrån Stade i Tyskland och Christina Åhman. Hon blef sedan g. m. Fänriken Abr. Nohrdal i Leksand. Barn: Anna Maria, g. m. Commin. Wikstrand i Stora Schedwi; Christina, g. m. Organisten och Klockaren Otto Westgren i Leksand.

18. Mag. Eric Asplund. Född i Oct. 1685 i Österbotten. Stud. i Åbo. Blef der Magister 1712 och Primus wid promotionen. Tjente först såsom Collega Scholæ i Wasa och war ConRector i Uleåborg då han 1716 måste fly undan den härjande Ryssen till Swerige. Stadnade då, liksom många andra flygtingar, i detta stift, och sökte äfwen såsom Pwgd någon tjenst till uppehälle. Med goda gåfwor blef han i Febr. 1717 i Cons. begärd att här göra nådårstjensten efter Past. Lahlin. Kort derpå, då flera Finska flygtingar blefwo genom lottning försedda med lägenheter i Swerige, träffade så att han, till både sin och församlingens fägnad, fick mottaga detta pastorat, och förbant sig att straxt conservera det fattiga hnset. Tillträdde ock under nådåret, men dog redan 22 Dec. s. år, lemnande öm saknad, endast 36 1/6 år gammal. Begrofs 13 Jan. 1718.

Gift 10 Juni 1717 med Kyrkoh. Lahlins enka Catharina Elfwing, som ännu 3:e gången blef g. m. nedanstående Kyrkoh. Sundel.

Skrift: Grafskrift öfwer Kyrkoh. i Wasa Geo. Bjugg. 1709. F.

19. Daniel Boethius. 1718. Se Past. i Kolbeck.

20. Nils Sundel. 1727. Se Past. i Bro.

21. Pehr Arborelius. 1744. Tillträdde 1745. Se Past. i Rättwik.

22. Mag. Johan Westander. Född i Säterbo 5 Mars 1719. Fadr. Commin ibid. Stud. 1739. Pwgd 20 Sept. 1745 och Adj. hos Pastor i Mora. Klockareprest derstädes 1751. Tillika Skolmästare 1760. Erhöll Magister-wärdighet ifrån Greifswald 1761. Wäckte med sitt allwar stor uppmärksamhet ibland ett tänkande folk. Kyrkoh. här 1767. Död 21 Mars 1774, sedan han dagen förut predikat.

Gift 27 Juli 1762 med Anna Catharina Lang, dotter af Capit. Abr. Lang och Christina Hedman, som kom i nytt gifte med efterträdaren. Barn: Johan Abraham, Syssloman och Predikant i Westerås Hospital; Adolf Wilhelm, Bruksinspektor; Lars Gustaf, Bokhållare; Christina Charlotta, f. 1763, död ogift 1813.

23. Carl Henric Stråhle. 1774. Tilltr. 1776. Se Past. i Swedwi.

24. Mag. Nils Grau. Född i Westerås 21 Mars 1734. Fadr. Råd- och Handelsmannen N. D. Grau. Modr. Maria Norman. Redan 1742 inskrifwen wid Upsala academi och hade både privat och publik underwisning. Hedrades med Magisternamn af Greifswalds academi 15 Juli 1756, till föga gagn. Pwgd 24 Aug. s. å. Skolmästare i Lima 1761. Commin. härstädes s. år. Opponens wid prestm. 1768. Föreslagen till Pastor i församl. s.år, men förbigången. Uppförd 2:a gången 1790 och då antagen, med fullm. 8 Juni. War icke utan natursgåfwor, men anwände dem icke alltid till ståndets heder. Då han i obehagligt tillstånd träffades på landswägen af Biskop B., som såg att det war en prest, men icke urskiljde personen, sade denne: jag hör ej hit, utan till Strengnäs. B. yttrade då, som wanligt: Gud ske lof, han hör till Strengnäs. En swår benskada påskyndade hans död 5 Maj 1800.

Gift 1759 med Christina Pettersson, Bondedotter ifrån Nås, som icke wanhedrade sitt nya stånd, död wid Stjernsund 15 Dec. 1807. Barn: Maria Johanna, g. m. Fältwäbeln wid Westmanl. regimente C. G. Berger; Christina Catharina, g. m. Kyrkoh. P. Berkén i Malma.

25. Eric Sohlberg. Född på Nortuna i Romfartuna socken 22 Nov. 1748 af Kronolänsmannen Er. Sohlberg och J. C. Westermark. Stud. 1769. Pwgd 5 Nov. 1775. E. O. Predikant wid arméens flottas Swenska eskader 1783. Vic. Pastor i Kolbeck under Pastors sjuklighet 1786. Commin. i Tillberga 1791. V. Pastor 1797. Past.ex. 9 Juni 1800. Kyrkoh. här 8 Dec. s. å. Tilltr. 1803. Saktmodig och anspråkslös. Död 19 April 1810.

Gift 19 April 1786 med Anna Sophia Djurman, Prostdotter i Björksta, f. 1754, död i Aug. 1807. Barn: Samuel Eric, Mönsterskrifware wid Nerikes regimente; Lars Gustaf, Pastor i Odenswi och Fältprost; Christina Johanna och Sophia Amalia, båda gifta, den yngre först, den äldre sedan, med Handlanden Gustaf Barck i Sala.

26. Pehr Ellström. Född i Fahlun 23 Maj 1757. Fadr. Pehr Myrmark, Grufwearbetare. Modr. Cath. Stjernberg. Sonen ombytte namn till skillnad ifrån en annan slägt. Stud. 1781. Pwgd 26 Juli 1786. V. Pastor i Odenswi och Norrberke. Past.ex. 12 Juni 1799. Commim i Kolbeck 5 Maj 1806. Kyrkoh. här 26 Nov. 1810. Tilltr. 1813. Prost 11 Dec. 1822. Vice ContractsProst 1823. Ordin. Dito 4 Juli 1827. Afsade sig detta bestyr 1834. Lugn och förnöjsam. Händig, i synnerhet i urmakarekonsten. Död 23 Oct. 1841.

Gift 31 Juli 1806 med Margareta Östberg, f. i Sundborn 16 Jan. 1769, dotter af BergsRådman Joh. Östberg och H. C. Fahlstedt, död 25 Aug. 1820. Barn endast Pehr Aron, Skollärare wid Strömsholm.

27. Fredric Samuel Arborelius. Född i Elfdal 27 Jan. 1803. Fadr. slutligen Prost i Mora. Stud. 1825. Vicar. i Westerås skola h. t. 1826 och w. t. 1827. Pwgd 14 Dec. sistn. år. Adj. hos Pastor i Ihrsta. Vicar. Rector i Säthers skola i Febr. 1830. Ordin. 18 Juni s. å. Past.ex. 1841. Kyrkoh. här 18 Juli 1842. Tilltr. 1843.

Gift 1831 med Gustafwa Theodora Muncktell, f. 10 Oct. 1801, dotter af Pastor i Ihrsta. Barn: Carl Fredric Emanuel, f. 26 Mars 1832; Eric Olof, f. 26 Juni 1833; Johan Gustaf, f. 23 Oct. 1834; Maria Charlotta, f. 13 Oct. 1835; Fredrica Gustafwa, f. 24 Mars 1838; Hilda Dorothea, f. 14 Jan. 1841; Knut Theodor, f. 28 Sept. 1842.

2. Comministrar

Matthias Olai Nicolaus Erici ByringiusPetrus Olai SedbeckiusSweno Eschilli BjörnodiusAndreas Erlandi CopingensisJohannes Matthiæ MyloniusJohannes Michaelis HarkmanOlaus Erici ScherkiusJohannes Andreæ SebeniusPetrus Bartholli WangnströmAndreas Andr. BergeliusEric RamströmEric NiblinNils GrauDaniel WestlingJohan Harald KihlmanLars Eric BohnsackCarl BrantingssonGustaf RunnströmPehr Canell.

1. Matthias Olai. Den förste som funnits af handlingarna, 1596, men blef s. år för olydnad afsatt. Se Nora. Sedan blef ingen tillsatt förrän

2. Nicolaus Erici Byringius. 1636. Se Past i Barkarö. [Kallas Magni där.]

3. Petrus Olai Sedbeckius. 1639. Se Past. i Sewalla.

4. Sweno Eschilli Björnodius. Född på Björnön i Ihrsta 1611. Fadr. Eskil Göransson blef öfwer 100 år gammal. Efter d. w. bruk i Westerås gymnasium Phil. Candidat 1639 och s. år både Diaconus och Prest. War sedan Collega i Schola pietatis 1641. Commin. i Dingtuna 1643. Flyttades hit 1644, men owisst är om han hitkommit, då han blef död i Dec. s. å.

Gift 4 Juli 1641 med Anna Danielsdotter i Westerås. Wille ändtligen hafwa storklockan på sin hedersdag, och straffades med proban i Mars 1642.

5. Andreas Erlandi Copingensis. 1645. Se Past. i Hed.

6. Johannes Matthiæ Mylonius. 1661. Se Commin. i Säterbo.

7. Johannes Michaelis Harkman. 1664. Se Past. i Sewalla.

8. Olaus Erici Scherkius. Född i Skerikes församl. och Lisselberga 1634. Kallade sig ock Litzbergius. War Notarius Gymnasii 1665. Pwgd 1666. Commin. här 1668. Död 1681.

Gift med Anna Halwardsdotter, af ett hederligt bondefolk i Grippeby i denna socken, syster till Pastor i Tillberga Petr. Sæbinus.

9. Johannes Andreæ Sebenius. 1682. Se Past. i Thorsång.

10. Petrus Bartholli Wangnström. Född i W. Fernebo 14 Febr. 1658. Fadr. Herr Bertel, Commin., sist Pastor i Wika. Kallade sig en tid Bartholinus, men måste bortlägga det för en annan slägt med det namnet och tog sedan namn efter Wagnsbron. Stud. 1679. Pwgd 1 April 1687 och Commin. i Garpenberg. Transp. hit 1699. Död i Mars 1712. Begrofs 30 Mars.

Gift 1687 med Anna Maklin, Commin.dotter i Sala Landsförsamling. "Gamla Säby Mor" lefde sedan i Fernbo och dog 19 Dec. 1745, 88 år gammal.

11. Andreas Andr. Bergelius. Född i Bergs socken 18 Maj 1680. Fadr. Hemmansegare. Stud. 1698. Hette då Bergius, men flere hade det namnet. Pwgd 4 Nov. 1705. Biträdde Pastor i Näsby och Erwalla 6 år. Kom hit 1712 att förrätta nådårstjensten och war församl. så till nöjes, att han s. år begärdes till ordin. Commin., som bifölls. Tilltr. 1713. Lefde till 30 Nov. 1736.

Gift 1709 i Näsby med Ingrid Andersdotter, som lefde enka på barnens lilla del i Berg och dog 27 Dec. 1764, 90 år gammal. Barn: Andreas, Skolmästare i Stora Tuna; Anna Elisabeth, g. m. Hans Ersson Wallman i Munktorp; Catharina, ses nedanföre.

12. Eric Ramström. Född i Norbergs by 5 Jan. 1702. Fadr. af lika namn war någon Grufbetjent. Erhöll sin mesta underwisning af Comministerns son i församlingen Isac Grangrius, och war med honom wid Upsala academi. Pwgd s. år 1728 och då Grang. straxt blef död, antog Ramström hans tjenst, att förestå nådåret efter hans fader. War sedan 8 år Adj. i Folkärna, till dess han 1738 fick tillträda sacellaniet här, hwarpå han föregående år fått fullmagt. Död 24 Juni 1739.

Gift 1. 7 Jan. 1732 med Anna Forselius, Commin. L. Forselii i Folkärna dotter, f. 1710, död 21 Nov. 1737. Barn okände. Gift 2. 2 Maj 1738 med Catharina Bergelius, företrädarens dotter. Barn: Catharina, död snart. Enkan flyttade till Berg på en liten arfwedel efter fadren, för sitt hederliga utseende kallad "stora Mor i Berg." Död 9 Dec. 1790, 76 år gammal.

13. Eric Niblin. Född i Kolbecks socken och Nible by 1692. Stud. 1715. War redan 1721 kallad till Adj. af Pastor i Näsby, men blef Pwgd 17 Dec. 1724. Kom då till Pastor i Sewalla och att läsa med socknens barn. Fick något af Kyrkoherdebostället att bruka, som synes warit början till nu warande klockarebord. Arbetade med trohet och förnöjsamhet 15 år. Commin. här 1741. Död 9 Sept 1760.

Gift 1726 med Christina Tunelius, Pastorsdotter i Sewalla, f. 1704, död 24 Maj 1739. 2. 1740 med Sara Brunelius, Prestdotter ifrån Upland, död i Ö. Wåla 1777, 78 år gammal. Barn i förra giftet: Andreas, f. 1727; Eric, f. 1730; Maria, f. 1732; Brita, f. 1733; Lars, f. 1737.

14. Mag. Nils Grau. Commin. 1761. Tilltr. 1762. Se Past. på stället.

15. Daniel Westling. 1790. Se Commin. i Fellingsbro.

16. Johan Harald Kihlman. 1801. Se Commin. i Folkärna.

17. Lars Eric Bohnsack. 1805. Se Commin. i Malma.

[Här finns följande rättelse/tillägg angivet vid s. 310, r. 7: och Adj. i Ramnäs. D:o Commin. i Fellingsbro 1833. D:o hos Pastor i Ihrsta 1834. Oklart var det hör hemma. /SZ]

18. Carl Brantingsson. Född i Ramnäs 1 Nov. 1781. Fadr. Joh. Branting, Kronolänsman. Modr. Anna Ahlberg. Stud. 1803. Skolmästare wid Strömsholm 1805. Pwgd 8 Jan. 1808. Commin. här 7 Aug. 1814. Uppförd på förslag till Commin.sysslan i Åhl, med godt hopp om den behöfliga bättre lägenheten, men dog före walet 6 Jan. 1820.

Gift 15 Jan. 1809 med Anna Maria Schreij, f. 5 Juli 1781, dotter af Bruksinspektor J. Schreij och A. C. Broman. Barn: Anna Carolina, f. 14 Nov. 1809; Johanna Wilhelmina, f. 13 Maj 1811; Hilda Zadig, f. 7 April 1814; Casper Joh. Engelb., f. 2 Juni 1817; Chatullmakare; Augusta Maria, f. 22 Jan. 1820.

19. Gustaf Runnström. Född i Westerås 1 Jan. 1792. Fadr. Skomakaremästaren Georg Runnström. Modr. Marg. Sannberg. Stud. 1816. Pwgd 29 Dec. s. å. RådmansCapellan i Arboga 28 Oct. 1818. Commin. här 28 Aug. 1820. För oordentlighet en tid suspenderad ifrån tjensten. Död 1 Juni 1838.

Gift 30 Sept. 1820 med Christina Fredr. Fahlén, dotter af Kronofogden C. F. Fahlén i Morlanda af Calmar län, f. 7 Mars 1788. För oenig sammanlefnad begaf hon sig bort, död i Stockholm 5 Juli 1832. Barn: Carl Edw. Willehad, Underofficer wid Westmanl. regimente, f. 1820; Ida Athalia, f. 27 April 1822; Ivan Emil Wiljam, f. 22 Maj 1825, i Kopparslagarelära.

20. Pehr Canell. Född 31 Aug. 1804 i Munktorp på Kansta egor af torparefolk. Stud. 1829. Pwgd 30 Dec. 1830. V. Pastor i Himmeta 1837. Commin. här 24 Dec. 1838. Tilltr. 1839. Past.ex. 21 Juli 1843.

Gift 28 Juni 1839 med Lovisa Cath. Törnstrand, f. 28 Juli 1813, dotter af Garfwaren och Rådmannen N. Törnstrand i Linde och B. Cath. Behm. Barn: Sophia Christina, f. 13 Mars 1840; Lovisa Fredrica, f. 18 Sept. 1842.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 3 juni 2013.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt