Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Första delen

Swedwi

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar.

1. Kyrkoherdar

Hinze Petri Laurentius BenedictiNicolausGeorgiusMartinusHenricusLaurentius OlaiAndreas JohannisJohannes HenriciPetrus Petri AngermannusHenricus Johannis SwedwiensisEricus Petri KumblæusJohannes Henrici SwedwiensisOlaus Petri HesseniusMartinus Olai MuncteliusCarolus Simonis SimoniusAndreas Petri KourfSamuel Wid. SchulteniusJohannes Hartv. SevenbaumJonas KolbeckiusPehr KolbeckiusAnders BergströmCarl H. StråhleGustaf WestholmAnders FahlcrantzPehr Samuel RinmanGabriel Alexander Johansson.

1. Hinze Petri "i Swidhwi" underskref 1474 Biskop Lydikas räkning öfwer Kaniken Henrici qwarlåtenskap och 1475 samme Biskops testamente till en præbenda "Patronorum Sueciæ" i Domkyrkan.

2. Laurentius Benedicti eller "Herr Laurenz" 1486, då han förekommer i ett köpebref.

3. Nicolaus. Utan årtal och andra omständigheter antecknad af Örnhielm.

4. Georgius kallas "Capellanus de Swidwi" 1509. Antingen har han warit vicarius eller församlingen denna tid warit annex till någon annan.

5. Martinus. Till blotta namnet i denna ordning af förste samlaren uppförd.

6. Henricus. Canonicus i Westerås och Kyrkoherre här 1529. Död eller afflyttad 1533. Både det ena och andra intygas af bref i Antiquit.Archivet.

7. Laurentius Olai. Träffas först 1531 såsom Syssloman wid Domkyrkan. Emot K. Gustafs quittence utlemnade han 1545 allt kyrkans silfwer, som kunde umbäras. Har ock 1556 bewittnat mantals- och skattskrifningslängden för denna socken.

8. Andreas Johannis. Ifrån Kila församling. Antingen der född eller troligare der tjenstgörande, till dess han 1556 hitkom. Har enligt inskriften på behållen grafsten tjenat här 13 år och dött 60 år gammal 1571 eller, såsom ock kan läsas, 1577, i hwilket fall tillträdesåret är orätt upptaget.

Gift med Christina, hwars namn ock synes af grafstenen. Dottren Susanna förekommer straxt nedanföre.

9. Johannes Henrici. Ifrån Stora Kopparberget hitkommen, hade warit Capellan i Leksand, Thorsång, Nås och Hedemora, då han blef Pastor här 1571 eller 1577. Hans namn finnes icke ibland underskrifterna af Upsala mötes beslut i Febr. 1593. Troligen war han då sjuk, ty han blef död 22 Maj s. år, 64 år gammal. Af en gammal tafla i kyrkan hafwa några stympade latinska werser intygat denna uppgift.

Gift med Susanna, företrädarens dotter, som dog i April 1623. Genom många barn har slägten utbredt sig till en owanlig mängd, flera deraf stadnat wid detta pastorat och deras widlyftiga genealogie blifwit bewarad. Barn: Henric blef Pastor här; Eric, bodde i Ekeby, Munktorps socken; Christina, ses gift nedanföre; Margareta, g. m. Prosten Thomas i Berke; Barbro, g. m. Andreas Olai, Commin. i Munktorp; Karin, g. m. Herr Eric i Torpa.

10. Petrus Petri Angermannus. Har först tjenat såsom Domesticus i stiftet, sedan warit Predikant wid Rytteriet och bewistat fälttåg. Efterträdde sin swärfader här i pastoratet 1594. "Hederlig och Gudfrugtig Man Herr Pehr" mottog inventarium 9 Maj, men war icke wälkommen i församlingen, som arbetade emot honom. Hatet utbrast i synnerhet några år efter hans ankomst. En bonde i Fjellstad gick så långt, att han stängde kyrkan för Pastor, tog nyckeln hem till sig och försäkrade, att han inom 8 dagar skulle hafwa annan Kyrkoherde. Bondens hustru war så bitter, att hon i kyrkan under predikan ropade på presten att han war en tjuf. Saken kom ända till Riksens Råd, som straffade de brottsliga med stora böter. Efter sådana uppträden, som denna tid icke woro så owanliga, war ock straffet, att offentliga gudstjensten för längre tid blef alldeles instäld, i synnerhet om flera höllo med de brottsliga. Herr Pehr dog 9 Sept. 1603.

Gift med Christina, den föregåendes dotter, som efterlefde. Af deras barn blef Elisabeth g. m. Herr Hans, Pastor i Frösunda socken.

11. Henricus Johannis Swedwiensis. Son af N:o 9. Studerade endast i Westerås, men ansågs skicklig då han 1598 blef Pwgd. Blef anställd som Predikant wid Rytteriet, det han på flera tåg war följaktig. Befordrades tidigt hit efter sin swåger 1603, och blef snart insatt. Hade den olyckan 1621, då han besökte sin syster i Munktorp, att en yster häst skenade med honom, hwarigenom han illa stöttes och sidobenen krossades. Prosten i Munktorp skref noga härom till Biskopen, på det icke Herr Henric måtte misstänkas hafwa warit drucken. Tidens enfald wisar sig i brefwet, som berättar, hwad botemedel i hast tillgripits och Biskopen rådfrågas om bättre läkare. Han blef dock temligen återställd och då Lillhärads församl. 1625 mistade den förmonen, att hafwa egen Pastor, fick den godkände mannen samma socken till annex. Gaf dock en tid årligen något säd åt den olycklige Hr Herman, som måste lemna Lillhärad. Redan 1634 klagade han öfwer swag ålderdom, Commin. bodde afsides, Klockaren war gammal och sjuk, så att han ej kunde hjelpa till att sjunga. Fick då Adjunct. Orator på prestmötet 1622 och Predikant 1630. Död 24 April 1640, 70 år gammal.

Gift 8 Juni 1604 med Margareta, dotter af Prosten Jonas Sigfridi i Kohlbeck, död 1657. Af 12 barn: Johan, Pastor här; Karin, g. m. Prosten Mag. P. Helsingius i Fahlun; Susanna, g. m. Pastor i Lindesberg H. Gislerus [kallas Olaus Petri där]; Christina, g. m. Befallningsmannen på Strömsholm Joh. Henricsson; Elisabeth, g. m. slutligen Pastor i Mora Ad. Terserus; Anna, g. m. Pastor i Rytterne Jac. Montanus.

12. Ericus Petri Kumblæus. Född af bondfolk i Kumla församl. 1598. Kunde som hastigast besöka acad. i Upsala. War dock Supr. Collega i Westerås skola då han 1625 blef Pwgd. Förordnades s. år till Regimentsprest, men han hade icke mod. Måste 1ösa sig derifrån med 10 daler, som Cons. gaf åt den utresande. Sändes 1627 till Gagnäf, att försöka få Commin.sysslan. "Profwade och fick repulsam. Ansågs derpå tjena bättre till Skolmästare wid Berget." Blef ock Rector Scholæ i sedan s. k. Fahlun och synes tillika en tid bestridt Capellanstjenst. Wald Pastor här bland föreslagne 1641. Hade också Lillhärad till annex, men som efter hans afgång åter fick egen Pastor. I Capellanernes synodo war han 1630 Respondens. Predikant i pastorsmötet 1642. Död 21 April 1647.

Gift 1. 1628 med Margareta, Past. N. Isogæi dotter i Wika, f. 1610, död 2 Maj 1639. Dottren Brita, g. m. Capitaine Zach. Lindbom i Swedwi, död 1721, 92 år gammal. Han war ock en märklig och åldrig man. Gift 2. 1640 med Maria, dotter af Kyrkoh. Joh. Husbyensis i Skultuna. Barn: Jöns Swedonius, Commin. i Ljusnarsberg; Anna, g. m. D. Wigelius, Commin. i Skultuna.

13. Johannes Henrici Swedwiensis. Född 8 Maj 1607 härstädes. Föräldrarne ses under N:o 11. Hade så mycket gagn af det goda Collegium pietatis i Westerås, att han utan att bewista Upsala acad. med heder blef Pwgd 15 Maj 1636. War då Collega i Westerås skola och hade äfwen någon tid före ordinationen predikat för sin fader här, som redan 1634 begärde honom till hjelp, men måste nöja sig med en annan. Sonen kom heldre till Mäster Olof i Rättwik, der han ock 1637 blef ordin. Comminister. Wid Pastors-ledigheten här 1647 blefwo 3 gode män föreslagne, och en af Consist. kom att upphämta vota, men "församlingen recuserade dem alla och wille hafwa Herr Jan, emedan han war af gamla linien." Det blef derwid och Collector tog Commin. Hr Jan och Befallningsman Johan Hindricsson till wittnen. Han war en lika så hederlig Kyrkoherde, som fadren. Respondens i prestmötet 1649. Död i Mars 1663.

Gift 1637 med Margareta, Prosten i Rättwik Mag. Olai Dalekarli dotter, fick 2 nådår och lefde ännu 1698. Barn, som kallade sig Swedman: Samuel, Inspektor; Carl, Wågmästare i Westerås; Johan, Cornett wid Skånska Cavalleriet; Olof, blef 1668 Cursor Cons., emedan han "hade god hand, war ödmjuk och enfaldig och gjort temlig profect i studier", sedan okänd; Maria, g. m. Commin. i Kumla Jac. Westhius.

14. Olaus Petri Hessenius. Född i Stora Tuna och Hesse 1612. Fadr. Hemmansegare. Efter Skol- och Gymnasii-studier Diaconus 1637 och kort derpå Collega i Westerås. Blef fullt Pwgd 1639. Comminister i Grytnäs s. å. Föreslagen till lika tjenst i Munktorp, "så framt församlingen wille hafwa honom" 1649. Approberades och tillträdde straxt. Predikade i prestmötet 1653. Sändes sjelf tredje, att profwa till detta pastorat 1663, och då han straxt blef antagen, fordrades icke att de andre skulle låta höra sina gåfwor. Besynnerlig är en gammal anteckning, att 1665, då han hitflyttade, betalte han 8 ducater för donationsbrefwet på Commin.bostället i Munktorp. Död 6 Febr. 1667.

Gift med Kerstin Hansdotter, som för mannens tidiga död af Regeringen begärde dubbelt nådår, men förwisades till Cons. Barn, som togo namnet Wessman: Johan, Past. et Præp. i Enköping; Olof, en snäll Student, dog snart; Anna, g. m. Tullnären Lars Norman i Westerås.

15. Mag. Martinus Olai Munctelius. 166769. "Att afwärja det löpet, som flere straxt begynte efter lägenheten", kommo bönderna till Cons. att begära Pastor och "föllo på Mäster Mårten ConRector, emedan han war dem känd och han weste noga församlingens beskaffenhet." Se Past. i Säther.

16. Carolus Simonis Simonius. Född i Stora Tuna 1641. Fadr. der Prost, blef sedan Pastor Prim. i Stockholm. Stud. i Upsala 1654. Uppehöll sig sedan merendels wid academien, till dess han 1666 wid årets slut blef Pwgd på kallelse af sin store gynnare RiksRådet Baron Gör. Gyllenstierna. Ehuru han icke nämnes sökande eller antagen inom lärowerket, finnes han dock wid gymnasium hafwa docerat Hebr. språket. Denna tid begynte Bisk. och Cons. nästan bestormas af ansökningar, recommendationer och föreskrifter. Redan 24 Mars 1671 skref Gouverneuren öfwer Lifgedinget Hr Gustaf Soop och begärde detta pastorat för den unge Simonius, förebärande "dels personens skicklighet, dels Baron Gyllenstiernas föreskrift hos sig." Detta werkade mera, än hwad Enkedrottningen hade talat för J. Kumblæus i Arboga. Simonius kom hit s. år men dog redan 1 Juni 1675.

Gift 16 Jan. 1672 med Margareta Schultin, Prostens i Hedemora Mag. Ol. Schults dotter, som åter förekommer wid No 18. Barn: Christina, g. m. Kyrkoh. i Grytnäs Joh. Bjurberg.

17. Mag. Andreas Petri Kourf. Född omkring 1640, troligen i Romfartuna, men fadren, Ryttmästaren Petter Lorenz Kourf flyttade sedan till Munktorp, hwaraf sonen också skref sig Munktelius. Stud. i Upsala 1659. Magister 1672. War redan kallad till Predikant wid Westmanlands Infanteriregimente, då han 2 Juli 1673 blef Pwgd. Hans förtjenster på twenne års tid äro swåra att uppsöka; men af Enkedrottningen, som synnerligen gynnade det hus, hwarifrån han tagit sin hustru, berodde hans befordran, då han 1675 blef Kyrkoh. här, såsom säkert finnes antecknadt. Lika wisst är att han blef död 1676.

Gift 1672 med Cecilia Rudelius, dotter af Prosten Mag. Er. Sahlamontanus i Munktorp, sedan g. m. Reuterholmarnes stamfader, Arrendatorn Esbjörn Pehrsson.

18. Mag. Samuel Wid. Schultenius. Född i Skultuna 1643. Son af den berömlige Kyrkoh. Wid. Grangius. Kom 1663 till Upsala, sedan han redan i Westerås giort stora framsteg i studierna. Fördubblade sin flit wid academien och älskade i synnerhet de Mathem. wetenskaperna. Gjorde en kostsam men ock lärorik resa genom Tyskland, Holland och England, då han 1671 antog Magistergraden i Leyden. Återkom till Upsala och föreläste en tid wid academien såsom Extraord. men uppehöll sig mest i Westerås, der han 1672—1674 utgaf och förswarade twå märkliga disputationer. Af Consistorii protoc. ses ock, att han 1673 docerade wid gymnasium. Äfwen finnes antecknadt, att han wid denna tid haft kallelse till Mathes. professionen i Åbo, men okändt är, hwarföre han icke kom dertill. Hans lycka war nog oblid, ty ännu i Jan. 1676 "insinuerades Acad. Upsal. recommendation för honom, att Consist. wille honom med någon tjenlig lägenhet accommodera, emedan wid acad. ingen sådan fanns ledig." Honom tillbjöds då att taga detta pastorat, med wilkor att taga den unga enkan. Han emottog anbudet, profwade med Gouwerneuren Soops recommendation och antogs både af församlingen och Enkedrottningen, som wanligen gaf fullmagt, eller befallte Consist. dertill. Tillträdde s. å. Sitt älsklingsstudium fortsatte han, underhöll wänskap och brefwexling med den Holländske Mathematikern Hevelius, och hade sjelf ett stort rykte för sina kunskaper. Men han war också Theolog, arbetande flitigt i de stycken som hörde till hans embete. Nöjd med sina wilkor, finnes han icke hafwa sökt flyttning til något bättre. Död 1 Maj 1694 hos sin broder, Lectorn P. Schult i Westerås.

Gift 19 Sept. 1676 med Margareta Schultin, Kyrkoh. Simonii enka, som dog efter några år. 2. 12 Aug. 1684 med Elisabeth Moræus, som ock afled före honom. Hon war enka efter Commin. H. Holstenius i Westerås och dotter af Kyrkoh. O. Moræus i Grytnäs. Barn af förra giftet: Carl Schultén, f. 12 Juni 1677, Lingu. Or. och sedan Theol. Professor i Lund, död 5 Oct. 1730; Samuel, Juris Professor i Åbo, f. 7 Nov. 1680, död 1752; Margareta, f. 16 Juni 1678 och Elisabeth, f. 16 April 1682, båda ogifta.

Skrifter: Fyra Disputationer, af hwilka tre omtrycktes tillsammans under titel: Selectum macrocosmi Astronomicum disputationum triga comprehensum. Holmiæ 1675, 4:o. Manuale Exegeticum eller Evangelisk Handbok, innehållande en kort utläggning öfwer alla fest- och söndags-evangelier. Stockh. 1689, 8:o. Ahasveri Fritschens högstnödiga Christendoms-frågor. Förswenskade. Ib. 1691; Ib. 1724; Jönköp. 1749. 12:o. Manuale Epistolicum eller Epistolisk Handbok. Stockh. 1707; Norrköp. 1754. 4:o.

19. Johannes Hartv. Sevenbaum. Född i Köping 20 April 1651. Fadr. Hartvig Sevenbaum war Bokhållare för Kungsöhrs och Strömsholms Stallstater. Modr. Christina Hansdotter Gafle. Stud. i Upsala 1672. Straxt försedd med Kongl. stip. efter Konungens uttryckliga befallning. Pwgd 27 Oct. 1680 till Huspredikant hos Landshöfdingen i Örebro M. Reutercrantz. Kallades korrt derpå af Konungen till Strömsholm att wara Böneprest och Skol-lärare för Stallstaten och predikade på slottet, då Konungen eller Enkedrottningen närwarande befallte. Kyrkoh. i Säby 1685. War så nöjd med denna lägenhet, att han wägrade emottaga ett större pastorat i Småland och äfwen 1689 undanbad sig kallelsen till Kohlbeck. Ändtligen lät han sig öfwertalas af Capitaine Fejlitzen och Brukspatron Strickert, att, med Enkedrottningens fullmagt af 12 Oct. 1694, flytta till Swedwi 1696. En förträfflig prest med älskwärda egenskaper. Bewis på hans flit, redlighet och ordning finnas ännu på de ställen der han werkade. Ett muntert, lätt och dock wärdigt uppförande intog alla för honom, och K. Carl, som älskat hans fader och gynnat sonen ifrån ungdomen, talade gerna med Herr Jan, som derföre måste wara tillstädes då Konungen uppehöll sig på Kungsöhr eller Strömsholm. Huru han af Bisk. och Cons. war ansedd, synes, då han 1688 war Respondens på prestmötet, Notarius 1689, Concionator 1691, Opponens för en annan förordnad 1694, men sjuknade sjelf, då han war färdig. Måste dock 1695 åtaga sig samma arbete, samt åter 1699 predika. Och ännu 1701 tillskrefs han att opponera å art. de Morte. Artigt är det swar, hwarmed han undanbad sig. Han "trodde att många lärdare, som icke haft den hedren, skulle stöta sig på hans lycka. Han war sjuklig och wågade ej opponera sig mot döden." Lemnade allmän och öm saknad, då han dog 11 Dec. 1711.

Gift 1. 1685 med Ingrid Westman, enka efter Kyrkoh. Rabenius i Säby, död 1699 och begrofs af Biskop Carlsson. 2. 5 Dec. 1699 med Maria Bange, Åltfru på Strömsholm, f. Köpmansdotter i Götheborg och enka efter Lieutenant Christ. Collström, f. 1647, död 4 Febr. 1708. 3. 25 Jan. 1710 med Christina Wising, som efterlefde.

20. Jonas Kolbeckius. Född i Kolbeck 30 Dec. 1664. Fadr. till slut Pastor i Ramnäs. Stud. i Ups.1692, och wid den tiden Informator hos Kyrkoh. Barchius i Söderberke, i hwars son han framdeles fick wörda sin Biskop. Pwgd 3 Oct. 1693, då ordinandi woro 20. Blef då Prosten Dwans Adj. i Köping. Commin. i Kolbeck 1695 med enkans conservation. Dagen efter Kyrkoh. Sevenbaums död sände församl. sina ombud till Cons., att begära Kolbeckius till Pastor, betygande att den döde på sitt yttersta förklarat sin önskan, att få swågern till successor. Redan 6 Jan. 1712 gaf ock Enkedrottningen sin fullmagt, deruti yttras, att det skedde efter Cons:i förslag, socknens vocation och hennes egen nådiga bewågenhet. Ankom 1713. Hade 1701 warit Opponens på prestmötet. War Respondens 1716. Död 16 April 1735.

Gift 1695 med Catharina Sevenbaum, företrädarens syster och enka efter Commin. M. Arosiander i Kolbeck, död 9 Juni 1743. Barn: Pehr, som straxt förekommer; Apollonia, g. m. Prosten i Ö. Löfsta Mag. Z. Westbeck; Maria, g. m. Kyrkoh. i Mariæ församl. i Stockholm Doctor Pet. Forskål, fader till den berömde Danske Professorn P. Forskål.

21. Pehr Kolbeckius. Född i Kolbeck af ofwanstående föräldrar 29 Febr. 1704. Stud. i Upsala 1721. Inhemtade wackra kunskaper, utan att söka graden. Pwgd 22 Dec. 1731 och ComministersAdjunct i Mariæ församling i Stockholm. Hemkallades till hjelp af sin fader kort derefter, och förestod församl. såsom vicarius med fullt answar till 1736. Förgäfwes sökte församl. i Consist. att få honom på förslaget, som efter hans fader skulle uppsättas. Ibland de tre föreslagne war i synnerhet en, som förtjente deras förtroende, men wid walet i Nov. 1735 wille dock ingen votera, utan alla begärde den aflidnes son. Saken gick supplicando till Konungen, som gaf honom rum ibland de profwande, och wid nytt wal 28 April 1736 fick han enhällig kallelse. Respondens i prestmötet 1738 och predikade 1753. War af qwick naturel och nöjsam i sammanlefnaden. Twingades 1743 att följa den upproriske allmogen till Stockholm, men undgick, genom klokt förhållande, all ledsamhet deraf. Plägade stundom skämtsamt yttra sig deröfwer: "den tid jag war krigsprest." Död 9 Dec. 1757.

Gift 12 Oct. 1736 med Anna Margareta Croning, Prosten Mag. L. Cronings i Munktorp dotter, f. 21 Juli 1709, död 1 Maj 1771. Barn: Anna Catharina, g. m. Fänriken Joh. Gaynern; 2 söner döde i barndomen, och gamla Kolbeckiska namnet utgick på manssidan.

22. Anders Bergström. Född wid Horndals bruk i By socken 25 Mars 1709. Fadren And. Bergström, då Bruksbokhållare, sedan BergslagsKamererare i Sahla. Modren Christ. Börk. Stud. i Upsala 1726. Anwände wäl det lilla stipendium han åtnjöt. Pwgd 3 Juli 1736 och biträdde i 9 år Pastor i Söderberke. Commin. i Bro 1744. Tillträdde 1745. Respondens i prestmötet 1753. Kyrkoh. här 20 Nov. 1759 och tilltr. 1760. Sin långwariga tjenstetid under flera förluster och sårande bekymmer, tillbragte han med både kropps-och sinnesstyrka. Ibland sina sorger i Swedwi räknade han synnerligen de swåra brott, som der inträffade och kostade mången lifwet. Ohyggligast war det, då den hederlige Majoren M. J. v. Brömsen på Fogelsjö 22 Febr. 1778 blef af sin sons Informator Stud. Christ. Scherping skjuten genom lifwet, så att han, efter några timmars grufliga plågor, afled. Långt ifrån hat eller owänskap wille den olycklige ynglingen, som war ledsen wid lifwet, förwerka det genom mordet af en person, som han ansåg skicklig att så gå in i ewigheten. Den gamle dog af slag och wåldsam sjukdom 13 Jan. 1789.

Gift 3 Maj 1745 med Elisabeth Petræus, Prostdotter i Söderberke, f. 2 Nov. 1719, död 18 Juli 1784. Af 9 barn: Pehr Gustaf, Häradsskrifware i Nyköpings län; Christina, g. m. Commin. här Mag. Ol. Westling och Ingenieuren P. Bark.

23. Carl H. Stråhle. Född wid Mattsbo bruk i Norrberke 17 Aug. 1723. Fadr. Inspektoren Hans Stråhle. Modr. Anna Schultze. Fick redan 1734 besöka academien, men icke till gagn förrän 1744. Pwgd 21 Febr. 1751. Tjenstgjorde i Hubbo, Thortuna och Rytterne, på hwilket sistnämnda ställe han blef Commin. 1758. Kyrkoh. i Säby 1774. Tilltr. 1776. Erhöll transport hit ibland 12 sökande, med temligen enig kallelse, 15 Dec. 1789. Redlig i sitt kall och nöjd med sin lott led han det swåraste profwet på ålderdomen, då en schirrös kräfta under ena kindbenet plågsamt slutade lifwet 11 Juli 1795.

Gift 10 Maj 1759 med Anna Sundbeck, Commin.dotter i Rytterne, f. 1733, död 29 Aug. 1766. Barn döde. 2. 1 Oct. 1767 med Reb. Charl. Ternsten, dotter af Capitaine Ternsten i Norrberke, f. 1741, död 21 Dec. 1769. Barn: Catharina Lovisa, g. m. efterträdaren. 3. 1776 med Anna Christ. Lang, företrädarens i Säby enka, f. 22 Juli 1739, död i Swedwi 10 Jan. 1811.

24. Gustaf Westholm. Född i Westerås 21 Dec. 1756. Fadr. Dan. Westholm, Rådman och Handlande. Modr. Anna Cath. Kellberg. Stud. i Upsala 1772. Pwgd 27 Jan. 1783. Efter 3 års tjenst i Haraker och W. Fernebo 1786. Adjunct hos Domprosten, och vic. Pastor 13 Jan. 1789. Past.ex. 11 Maj 1791. Kyrkoh. här 8 Mars 1796. Den gode mannen war icke lycklig och hade föga hugnad af denna befordran, då flera omständigheter gjorde belägenheten knapp, ända till tryckande Nedslagen och sjuklig uppnådde han snart sista målet 9 Sept. 1802.

Gift 22 Sept. 1796 med Catharina Lovisa Stråhle, företrädarens dotter, sedan g. m. slutligen Prosten i Åhl A. Östmark. Barn: Johan Daniel, Kyrkoh. i Ljusnarsberg; Lovisa Charlotta, f. 2 April 1798; Catharina Carolina, f. 17 Juni 1799.

25. Anders Fahlcrantz. Född i Munktorp 19 Juli 1752. Den medlerste af 3 söner, som Klockaren Hans Fahlcrantz och Elisab. Rosagrius i sina icke så förmonliga wilkor påkostade till studier i följd af deras lust och anlag. Stud. i Upsala 1773. Pwgd 16 Juli 1779, med goda kunskaper. Adj. i Grangärdet, Skinnskatteberg och Fahlun. Commin. i Lundby 14 Jan. 1788 och v. Pastor 8 Dec. s. å. Past.ex. 7 Nov. 1796. Kyrkoh. här 13 Juni 1803. Introd. af Bisk. Flodin 25 Maj 1805. Prost 19 Aug. 1813. En synnerligen bildad prest, med känslofullt hjerta för sanning och rätt. God hushållare och lika wälgörande, hwartill han hade ett ömt föremål i företrädarens barn. Utsatte belöning för den som wederlade en wiss Religionen förnärmande skrift, och disponerade 666 R:dr 32 sk. till en stipendiifond. (Se Stiftstidn. 29 Febr. 1816.) Af swag helsa. Död 15 Mars 1814.

Gift 8 Juli 1788 med sin kusin Sara Elisabeth Fahlcrantz, dotter af Kassören wid Stora Kopparberget And. Fahlcrantz, f. 19 Juli 1760, död efter swår och långwarig sjukdom 8 Maj 1828.

26. Mag. Pehr Samuel Rinman. Född 1 Febr. 1763 i Huddinge församl., Stockholms län. Fadr. Eric J. Rinman, slutligen Inspektor på Geddeholms säteri i Ihrsta socken. Modr. Hedvig Stuart. Stud. i Ups. 1786. Fick condition hos Kammarherren Grefwe Piper på Ängsö. Magister 1791. Pwgd 20 Juni 1792 på nyssnämde herres vocation, och fortfor tillika med dess sons underwisning. E. O. Esqu. Predikant wid Konungens Lifhusarer 1795, och inställde sig s. år till tjenstgöring. Hade tillika condition hos Presidenten i KammarCollegium Lagerheim och sedan hos Brukspatron Schinkel. Past.ex. 10 Dec. 1795. Kyrkoherde i Ängsö med Patroni kallelse 17 Mars 1802. Transp. hit 3 Oct. 1814. Tilltr. och Prost 1816. Nitälskade i synnerhet, äfwen med uppoffring, för barnaunderwisningen. Gaf med sin syster 200 R:dr till Ängsö i sådan afsigt. Ehuru en fägnesam wärd, dock ordentlig i allt, kunde han lemna en icke obetydlig behållning. Död 14 Juni 1838. Ogift.

27. Gabriel Alexander Johansson. Född wid Malingsbo bruk i Söderberke 9 Dec. 1789. Fadr. sist design. Commin. i Husby. Student 1809. Hade såsom Medicinæ stud. Med.-Theol. stipendium. Pwgd 31 Juni 1813. Brukspredikant wid Malingsbo 26 Sept. 1821. Tillträdde 1823. Kort derpå v. Pastor. Kyrkoherde i Lillhärad 7 Maj 1832. Tillträdde 1833. Transp. till Bjursås 4 Sept. 1837. Tilltr. 1839; och till Swedwi 14 Sept. 1840. Tilltr. 1841.

Gift 9 April 1819 med Christina Catharina Gillberg, dotter af Exped.Befallningsman E. Gillberg i W. Fernebo och M. E. Hedenstedt, f. 8 Juni 1785. Barn: Elwina Christina Emilia, f. 17 Juni 1820; flera döde i barndomen.

2. Comministrar

Jacobus Magni Johannes Erici CopingensisEricus Petri LexanderJonas Laurentii HirudiusWidichindus Olai SchultzbergEricus SernanderJohan BaggstedtJohan SchulterusJohan WestreniusJoh. WasteniusOlof WestlingZacharias GrassNils EkenbergAnders WadmanEric NordquistAnders NordinEric LöfweniusPehr Reinhold Littmark.

1. Jacobus Magni. Den förste Capellan 1636. Flyttade snart. Se Past. i Rytterne.

2. Johannes Erici Copingensis. 1637. Se Commin. i Säterbo.

3. Ericus Petri Lexander. 1643. Se Past. i Berg.

4. Jonas Laurentii Hirudius. Född i Säterbo och Igelsäter 1628 af Bondfolk. Begaf sig ifrån Westerås till academien i Åbo 1648. Hade en tid condition i Professor Kexleri hus. Kom hem och blef pwgd 1656, då han blef Commin. i W. Schedwi. Lemnade denna usla lägenhet och war Adjunct på flera ställen. Commin. här 1665. 1664 blef han af Consist. skickad till Säterbo, att ställa sig in hos församl. Bönderne wille hafwa honom, men Majoren Löfman wid Grafwen icke, "emedan många herrar der tillstöta, och för dem tjenade han icke." Hustrun war ock klenmodig. Consist. förmante honom gifwa sig tillfreds en tid "och troligen bedja Gud öppna någon lägenhet för sig." War dock icke utan skicklighet, men alltid i de swagaste wilkor. Hade 1695 anbud af pastoratet, men ansåg sig sjelf wara för gammal och försakade. Länge oförmögen till allt. Död 14 April 1708.

Gift 1. 1656 med Catharina Abramsdotter, hwars fader war Kyrkoh. i W. Schedwi. 2. 1678 med Christina Aroselius, Commin.dotter [troligare dotter till P. O. Dalekarlius, men nämns ej där. /SZ] i Westerås, f. 1650, död 3 Oct. 1726. Med båda barn: Abraham, död Stud.; Isac, Borgare i Fahlun; Lars, Commin. i W. Wåla; Pehr, Collega i Hedemora skola; Karin, död i Swedwi fattighus 1749, 87 år gammal; Maria, länge Fatebursjungfru wid Strömsholm, död 1754, 89 år gammal; Sara, g. m. E. Rhamnelius, Past. i Wåla; Kerstin, g. m. Sigfr. Fernelius, Commin. i Sura; Anna, g. m. J. Rask i Swedwi. Hirudius förswarade en disputation i Åbo och höll en oration de Peregrinatione i Westerås 1656, som lärer blifwit tryckt.

5. Widichindus Olai Schultzberg. Född i Malma 4 Oct. 1674. Fadren Ol. Schult, Commin., sedan Pastor. Stud. i Upsala 1698. Pwgd 15 Maj 1701. Commin. här 1708. Död 31 Jan. 1724.

Gift 1701 med Maria Pratenius, som åter blef g. m. nedanstående. Barn: Johan, död Adjunct i Jernboås; Magdalena, g. m. efterfölj. N:o 7; Brita, dog ogift.

6. Ericus Sernander. Född i Orsa 1689. Fadr. Commin. Stud. 1714. Pwgd 30 Sept. s. å. War derpå i 11 år Adjunct hos sin farbroder, Prosten i Swerdsjö, af hwars underwisning och umgänge han hade mycket att lära. Commin. här 1725, nöjd med denna ringa befordran för sin tjenst och skicklighet. Respondens på prestmötet 1732. Då han i Jan. 1734 hade hållit en högmässopredikan, tog Pastors måg Mag. Westbeck sig frihet att, ehuru fremmande prest, förrätta predikoförhör med församlingen, då han icke allenast klandrade predikanten såsom ofullständig i sin afhandling, utan ock försäkrade, att litande på Christi förtjenst war ett djefwulens evangelium. Häröfwer fann Sernander sig befogad i Consist. anföra beswär, som han gjorde alfwarsamt och wärdigt till förswar af sanningen och sitt tillbörliga anseende i församlingen. Ehuru trowärdiga wittnen funnos, förstod dock Westbeck så wända saken, att den blef utan synnerlig påföljd. Död af wattusot 13 Nov. 1740.

Gift 18 April [1725 saknas] med Maria Pratenius, företrädarens enka, dotter af Kyrkoh. Joh. Pratenius i Thortuna, död 1741.

7. Johan Baggstedt. 1741. Se Commin. i Munktorp.

8. Johan Schulterus. 1756. Se Commin.i Grangärdet.

9. Johan Westrenius. Född i Westerås 10 Maj 1723 af Borgaren Hans Hjort och Anna Jansdotter. Stud. 1748. Pwgd 22 Juli 1751 och war 10 år Adj. hos Past. i Ramsberg. Commin. här 4 Aug. 1761. Förtjenade såsom god och exemplarisk prest den kärlek han njöt af församlingen. Död 13 Juni 1767.

Gift 24 Sept. 1761 med Maria Welamsdotter, hwars fader war en hederlig Bergsbrukare i Ramsberg, f. 1734, död i Westerås i Jan. 1809.

10. Mag. Joh. Wastenius. Utnämd 1768, men afsade sig sysslan. Se Past. i Söderberke.

11. Mag. Olof Westling. Född i Björksta 29 Juli 1744. Fadr. då Adj., slutligen Pastor i Kila. Stud. 1763. War den yngste prest, som åtminstone på lång tid ordinerats, då han 20 2/3 år gammal blef Pwgd 7 Dec. 1764, och kom sin fader till hjelp. Begaf sig åter till academien och blef Magister 1767. Antog nådårstjensten efter Commin. Westrenius 12 Sept. 1769. Hade redan wid ordinationen stadga och godt uppsåt utöfwer sina år och gaf ännu bättre hopp, då han såsom ord. tjensteman begynte sin werksamhet. Bortrycktes af farsoten 7 Juni 1773.

Gift 9 Nov. 1769 med Christina Bergström, Pastorsdotter här i församl., f. 13 Sept. 1747, omgift med Ingenieuren P. Bark och död 24 Juni 1785. Barn: Anders, Bergsfogde i Nerike; Daniel, Färgare.

12. Zacharias Grass. Commin. 1774. Se Commin. i Ihrsta.

13. Nils Ekenberg. Född 16 Jan. 1739 i Bro socken. Fadr. Ryttare. Halfbroder till CommerceRådet Öberg i Westerås, som ifrån fattigdom kom till förmögenhet och anseende. Student 1765. Pwgd 26 Juli 1767 och den sjuke Comministerns Adjunct i Kungsbarkarö. Sedan på 6 ställen. Commin. här 28 April 1783. Med ett wackert arf efter sin hustrus morbroder, den sparsamme Consist.Notarien Schick i Upsala, blef han dock ej lyckligare, såsom warande en ohyfsad och mindre ordentlig man, således ock utan aktning. Död af kallbrand 24 Maj 1798.

Gift 1770 med Elisabeth Marg. Hellstenius, Commin. i Kungsåra J. Hellstenii dotter, död 25 April 1819 i Dingtuna, f.1744. Barn: Johan Olof, Bokhållare; Nils Gustaf, Rättare; Anders Adolph, Torpare; Anna Lisa, g. m. afsk. Ryttaren J. Tengberg; Brita Christina.

14. Anders Wadman. 1799. Commin. i Husby 1808.

15. Eric Nordquist. 1809. Se Commin. i Gagnäf.

16. Anders Nordin. 1814. Se Past. i W. Schedwi.

17. Eric Löfwenius. 1825. Se Commin. i Ihrsta.

18. Pehr Reinhold Littmark. Född på Walsta gård i Swedwi 3 Maj 1797. Fadren StadsIngenieuren, Bergmästaren Jonas Littmark. Modr. Catharina Juliana Fellenius. Stud. 1816. Pwgd 30 Juni 1820. Adjunct först i Rytterne och sedan ifrån 1822 hos Pastor här, till dess han blef Commin. 8 Maj 1837, och straxt tillträdde.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 22 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt