Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Första delen

Dingtuna

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar

1. Kyrkoherdar

IngewaldusCarolus OlausHalwardusMichaelMartinus TrömbilAndreas GammalLaurentius OlaiErasmusEricus EriciBirgerus JohannisMartinus PetriPetrus MartiniJonas Petri HelsingiusEricus Petri MunketorpensisAndreas Andr. IhrestadiusMartinus Andreæ DalekarlusJeremias Erici FleckeboensisPetrus Jonae Ramsbergius.

1. Ingewaldus. "Curatus i Dyngetunum" som synes af ett köpebref på jord i Wikhusa socken.

2. Carolus. 1394. Mottog en Häradsfasta på Domkyrkans wägnar.

3. Olaus. Wittne i ett bref 1400.

4. Halwardus. "Soknapräst i Dingtunom" och Syssloman wid Domkyrkan 1417 då han fick pantebref på någon jord.

5. Michael. Nämnd 1432 i en twist om jord till Biskopsstolen. Äfwen att Fälawiks bro hörde dertill.

6. Martinus Trömbil. Lefde 1445. Flere woro wid och efter denna tid med detta tillnamn. Slägten kallade sig i 16:de seclet Trummel.

7. Andreas Gammal. "Kyrkoherre i Dingetuna" 1461 af ett behållet bref om salujord till "wälbördog man Fogil Jonisson i Löfsta ."

8. Laurentius Olai. War ock Canonicus 1490. Af inscription på kyrkans gamla klocka, som innehöll "Help Maria ok S. Olavus a. D:i MCDIXo."

9. Erasmus. 1512. Af Bisk. Rudbeckii Mem.Publ. Nu finnes intet spår efter honom.

10. Ericus Erici. Tjenstgjorde här 1516. Tros lefwat öfwer reformationen.

11. Birgerus Johannis. Af en besynnerlig orsak befordrad hit omkring 1547. Se Past. i Mora.

12. Martinus Petri. War säkert här 1556, ty det året har han underskrifwit socknens mantals- och skattskrifningslängd.

13. Petrus Martini. Troligen, som ock föregifwes, son af den föregående. War med Biskopen och flere prester af stiftet 1574 i Stockholm på herredagen och underskref några articlar om lithurgien och kyrkodisciplinen.

14. Jonas Petri Helsingius. Hitkom ifrån Berg 1576. Bytte sig till Husby pastorat 1580.

15. Ericus Petri Munketorpensis, kallad Kempe, igenfinnes såsom Pastor i Husby 1563. Flyttade hit genom byte med Herr Joen 1580. Fick Lillhärads socken till Annex 1582, som han ännu innehade 1593, då han underskref Upsala mötes beslut. Lemnade alltsammans då han 1597 blef afsatt, emedan han "gjort de uppenbara Guds föraktare Tattarne tjenst med Altarens Sacraments utdelande Påskadag och Annandag." Återflyttade till Husby och dog derstädes på sin egendom 1598.

Hans sednare hustru och efterlefwerska Christina blef gift med Capellanen härstädes Ericus Thomæ.

16. Andreas Andr. Ihrestadius. Hade warit Kyrkoh. i Ängsö och Tillberga då han hitkom 1599. Gjorde en underlig flyttning åter till Ängsö 1610.

17. Martinus Andreæ Dalekarlus, äfwen Gangius, som allt utwisar hans födelseort Gagnäf. War först 16 år sin swärfaders Capellan i Gagnäf och underskref Upsala mötes beslut 1593. Blef 1600 Kyrkoh. i Götlunda församling, som den tiden hörde till detta stift. Flyttades 1610 till detta pastorat. Har gjort sig känd såsom en orolig och illasinnad man, hwilken lefde i ohyggliga trätor med sin swärfader, och i Dingtuna angrep han sjelfwa Biskopen med stygga beskyllningar. Han blef derföre 1617 i ett extra Consistorium, då Biskopen i Wexiö Mag. Petr. Angermannus, som besökte staden, förde præsidium, dömd ifrån både lägenhet och prestembete. På den fromme Biskop Bellini förbön blef han restituerad, men emedan han begick nya otidigheter och icke kunde lemna Bellini stoft i frid, blef han åter af den allwarsamme Doct. Rudbeckius förklarad sitt embete förlustig. Dock, som detta straff werkade och han förlikte sig med den aflidne Biskopens arfwingar, återfick han ännu en gång pastoratet och lefde någorlunda stilla till sin död, som inföll 16 Sept. 1634.

Gift med Karin Olofsdotter, Kyrkoherdens i Gagnäf Olai Laurentii dotter. Barn: Andreas, fadrens Adj. blef suspenderad och kom ifrån stiftet. Follin i Strengnäs Herdaminne uppgifwer Elias, Lector i Strengnäs, men att han blifwit Kyrkoherde wid Stora Kopparberget kan af detta stifts handlingar icke upptäckas. Mågar woro: Eric Jönsson, Acad.fogde; Peder Pedersson i Dingtuna och en w. n. Olof Böös.

18. Jeremias Erici Fleckeboensis. Son af Kyrkoh. Ericus Laurentii i Fleckebo. Studerade teml. inom och utom stiftet. Pwgd 1615 och då Coll. Scholæ i Westerås. Kort derpå Hofprest hos Herr Carl Bonde. Commin. i Munktorp 1620. Pastor här 1635, hwartill hans förträffliga gåfwor hulpo honom. Predikade på prestmötet 1629. Responderade 1637. Riksdagsman i Nyköping 1640. Med åldren mycket förswagad måste han taga afsked och lefde någon tid, med underhåll af publico, i stillhet på sin gård Käflinge. Död 1658.

Gift med Brita Jacobsdotter. Barn: Elisabeth, g. m. slutligen Prosten i Hedemora Mag. Ol. Schult. Sigrid, g. m. Kyrkoh. Hans Noræmontanus i Söderberke.

19. Petrus Jonae Ramsbergius. Född 1612. Fadren war Kyrkoh. Jonas Petri i Ramsberg. Stud. 1637, och utmärkte sig både före och derefter i Westerås, så att han, efter den tidens bruk, derstädes blef proclam. Philos. Candidat. Supr. Collega i Westerås skola 1645 och s. år Pwgd. Rector i skolan och Logices Lector wid Gymnasium 1648, då dessa tjenster woro förenade. Såsom en sträng skolkarl sattes han 1656 till Kyrkoh. i den stelsinnade Dingtuna församling, derest han ock snart afskaffade de under företrädarens swaghet uppkomna oordningar. Predikade på prestmöte på 1660-talet, men hade responderat 1646 och 1649. Död 5 Juli 1682.

Gift 1 med Anna, 2. med Maria, Prosten Åkes dotter i Sahla, som dog 1660 och hade 5 barn med sig i grafwen. 3. med Emerentia Larsdotter, Henric Bengtssons enka i Westerås, som kom i nytt gifte med Pastor i Nora Er. Barckman. Barn: Petrus, Capellan i Bro; Johan, död Student; Margareta, g. m. Ol. Gillberg, Kyrkoh. i Thortuna.

Efter Ramsbergii död blef Dingtuna, i stället för Skerike, præbende till Biskops-embetet. Bisk. Doctor Carlson emottog församlingen 1684 och höll en vice Pastor, såsom ock de följande.

2. Comministrar

Ericus Thomae Petrus GeorgiiPetrus Swenonis ColumbusPetrus Johannis HimmeliusLaurentius Erici BarchiusBenedictus M. LundeliusSamuel Laur. BarchiusChristopher Andr. LebestadiusDaniel PalmqwistAndreas EtzeliusLars CarlstenDaniel WeströmCarl LindbohmAdolf Fredric NorbergChristian Gottfried HanckReinhold LindforsFredric GoffengerLars Jacob AlmbergJohan Olof Frycklöf.

1. Ericus Thomae. 1593. Underskref Upsala mötes beslut. Se Past. i Badelund.

2. Petrus Georgii. War här 1607. Blef Pastor i Kila 1629.

3. Petrus Swenonis Columbus. Son af Sweno Ragwaldi, Capellan i Munktorp. Pwgd 1618 och då Domesticus i Skultuna. Begaf sig utan lof till Stora Kopparberget, och uppförde sig der så illa, att han blef priverad embetet ett år. Tjente sedan någon tid i Kila och blef Comminister i Dingtuna 1629. Prot. 1630: "Efter pestis upphört i Dingtuna, tillböds han tjena de sjuka i staden, som woro peste infecti. Kom icke." För en swår sjukdom, som syntes wara fallandesot, måste han 1642 taga afsked, men fick 1646 Drottningens bref på 6 tunnor säd till underhåll af hospitalet. Död 1652.

Gift med Karin Hindersdotter. Twå deras söner Jacobus och Andreas studerade, men sedan okände.

4. Petrus Johannis Himmelius. 1643. Se Pastores i Hed.

5. Laurentius Erici Barchius. Född i någondera af Berkes socknar, som då hörde tillsammans. Stud. 1645. Collega i Köpings skola 1652. Pwgd 6 Jan. 1654. Commin. här 1659. Död i April 1667.

Gift 1654 med Anna Wibyensis, som åter förekommer. Barn: Samuel, ses nedanföre; Margareta, g. m. Sam. Godenius, Pastor i Haraker; Elisabeth, g. m. A. Ramzelius, Pastor i Ramsberg; Brita, g. m. O. Kohlbeckius, Capellan i Stora Tuna; Anna, g. m. Andr. O. Bergius.

6. Benedictus M. Lundelius. Född i Lundby socken och Hacksta. Stud. 1649. Pwgd 26 Mars 1657 till Domesticus hos Biskopen. Commin. här 1667. Död 11 Juli 1693.

Gift 1668 med företrädarens enka Anna Wibyensis, som lefde till 10 Mars 1723, då hon war 103 år gammal.

7. Samuel Laur. Barchius. Född 1655. Son af ofwanstående L. Barchius. Stud. 1687. Pwgd 3 Oct. 1693 till styffadrens hjelp. Commin. här 1694. Död 1 Maj 1706.

Gift 1694 med Margareta Sigfridsdotter, som dog kort efter mannens död 1706, 55 år gammal.

8. Christopher Andr. Lebestadius. Född 6 Maj 1676 i Arboga. Fadr. till slut Pastor i Himmeta. Stud. 1698. Pwgd 28 Aug. 1702. Adj. hos äldre Kyrkoh. Schiffer i Ihrsta. Opponens på prestmötet 1705. War den tiden en skicklig man. Commin. här 1707. Förföll till oordentlighet och blef sinnesswag, så att han 14 Mars 1716 blef afsagd ifrån lägenhet och embete. Fick något underhåll af efterträdaren. Död 1717.

Gift 1704 med Brita Brodina, Kyrkoherdedotter i Ihrsta, som blef lika oskicklig i lefnaden. Död 1735. Barn: Andreas, Skräddare; Eric, Sadelmakare; Margareta, gift i Ihrsta.

9. Daniel Palmqwist. Född 1683. Fadr. Claes Palmqwist, okänd till stånd och ort. Stud. 1708. Pwgd, 33 år gammal, 3 Maj 1715, och hitsänd att förestå den olycklige Lebestadii vices. Fick äfwen succedera honom, men för twist om underhåll för enkan och annan okänd orsak erhöll han icke fullmakt förrän år 1725. Död i Maj 1737.

Gift 1717 med Christina Hellenius, som länge efterlefde, dotter af Joh. Hellenius, Pastor i Nås. Barn: Johan Palmén, död Student, och 6 döttrar, okända.

10. Andreas Etzelius. Född 13 Dec. 1698 i Westerås. Fadr. Skeppare. Stud. 1726. Tjente 6 år såsom Sångare i Domkyrkan och såsom Lärare i stadens fattigskola. Pwgd 10 Maj 1732. V. Commin. här 1737. Ordin 1739. Död 30 Dec. 1753.

Gift 1739 med Catharina Lahlin, Rectorsdotter i Hedemora, omgift med den följande. Barn: Brita Catharina, g. m. Rusthållaren Carl Andersson i Råby och Ryttaren Lundell; Elisabeth, g. m. Organisten J. Thorell och nedanstående Mag. C. Lindbohm; Andreas, död under sin studering.

11. Lars Carlsten. Commin. utan omröstning efter K. Resol. och genom gifte med enkan 1756. Se Past. i Lillhärad.

12. Daniel Weström. Född 14 Febr. 1733 i Westerås. Föräldr. woro Borgaren Hans Weström och Cath. Lindborg. Stud. 1755. Pwgd 18 Febr. 1761. Skolmäst. och v. Pastor i Serna 1762. Hade tålamod att ända upp i Idre Cap. flera weckor läsa med barnen. V. Commin. i Badelund 1767. Ordin. Commin. här 1776 och v. Pastor. War uppförd å förslag till Ramnäs pastorat, då han dog 4 Oct. 1786. Anklagad för Bisk. Benzelstierna att hafwa spelat penningar och uhr af Landshöfdingens betjenter. Wid tilltal derföre swarade han: "H. Bisk. wet, att på raffel kan winnas och tappas." "Jag skall raffla er," blef hela bestraffningen.

Gift 25 Augusti 1765 med Elisabeth Lindman, Rectorns i Köping Mag. N. Lindmans dotter, f. 1738, död 2 Nov. 1812. Barn: Nils Daniel, Prost i Kila; Christina Catharina, ogift; Andreas, studerade en tid. Anders Weström, Factor wid sin morbroder Öfwerdirect. S. Norbergs Boktryckeri i Götheborg, det han sedermera erhöll genom testamente, sedan han en tid warit hemmansegare.

Skrift: Predikan på 16:de Sönd. e. Trin. 1785. Sthm s å. 4:o.

13. Mag. Carl Lindbohm. Biskopens Adj. och v. Pastor. Commin. här 1787. Se Past. i Skultuna.

14. Adolf Fredric Norberg. Commin. här 1799. Design. Commin. i W. Fernebo 1805, men död före tillträdet. Se Fernebo.

15. Christian Gottfried Hanck. Född 21 Jan. 1760 i Stora Tuna. Fadr. till slut Past. i Sewalla. Orerade på Gymnasium 10 Nov. 1781, 3:dje årsdagen af Kronprinsens dop, om "Wetenskapernas tillstånd under K. Gustavianska famillen i Swerige." Lemnade Gymnasium med en grekisk oration och blef Stud. 1782. Pwgd 6 Aug. 1785, kallad af Riksrådinnan Ridderstolpe född Berchner. V. Commin. i Dingtuna 1786. Tertius Respondens på prestmötet 1787. Biskopens Adj. och v. Pastor här 28 Nov. 1787. Commin. 9 Juni 1806. En stark jordbrukare, och dock utan behållning till slut. Död 13 Dec. 1809.

Gift 1806 med Maria Catharina Olofsson, enka efter twenne Rusthållare inom församl. och som sedan ingick i fjerde giftet med v. Past. A. Söderström.

16. Reinhold Lindfors. Commin. 1810. Tilltr. 1812. Kyrkoh. i Kohlbeck 1816. Tilltr. 1818.

17. Fredric Goffenger. Ifrån Pædag. i By 1817. Tilltr. 1818. Commin. i By 1824.

18. Lars Jacob Almberg. Född 12 Dec. 1783 i Medåker. Fadr. Kyrkoherde. Stud. 1802. Pwgd i Strengnäs 23 Febr. 1809 af Bisk. Doct. Tingstadius. Adj. ifrån 1809 endast hos Pastor i Kungsåra och Kärrbo. Biskopens Adj. och v. Pastor här 1813. Commin. 14 Juni 1824. Död 23 Maj 1832.

Gift 8 Sept. 1814 med Eva Ulrica Fahlcrantz, dotter af Prosten J. Fahlcrantz i Kungsåra, f. 15 Februari 1786. Barn: Laura Mathilda, f. 17 Juli 1815; Carl Theofron, f. 26 Nov. 1818; Christina Augusta, f. 3 Jan. 1822; Selma Maria Gustava, f. 9 Mars 1829.

19. Johan Olof Frycklöf. Född 13 Aug. 1786 i Westerås. Föräldr. Gördelmakaren Ol. Frycklöf och Hedvig Toll. Stud. 1808. Pwgd 15 Maj 1811 t. Adj. i Nås och Äppelbo. Skolmästare wid Strömsholm 1815. Commin. i Rytterne 27 Oct. 1817. V. Pastor 1820. Commin. här 27 Jan. 1833. Tilltr. 1835.

Gift 1 Maj 1835 med Antoinetta Christina Norlin, f. 20 Juli 1797, dotter af Assessorn, Regem.Läkaren wid Westgötha regemente Doctor P. A. Norlin och C. C. Colling.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 24 maj 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt