Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Andra delen

Hellefors

  1. Brukspredikanter och Comministrar
  2. Kyrkoherdar.

1. Brukspredikanter och Comministrar

Petrus Matthiæ Tunensis Jacobus Thomæ Fabricius Ericus Johannis SundiusDaniel Erici GireniusPehr SaxholmNils BorlingAlexander AvelinGustaf Adolf Schilling.

1. Petrus Matthiæ Tunensis. Född 1610. Pwgd i Arboga 1639 och synes då warit Collega i stadens skola. Blef s. år Capellan i Fellingsbro med halfwa lönen. I ett contract emellan Prosten och honom, underskrifwet af Biskop och Capitulares, åtog han sig, utom prestsysslan, "att göra hans ärewyrdighet tjenst hemma i huset, att under tiden hafwa insp. med hans folk, eller något annat, som brukligt är att Comministri beställa hos seniores." Detta war Herr Pehr för swårt, och han hade, som wärst war, förlupit sin tjenst emot Julen. Då han derföre i Domcapitlet bestraffades, swarade han, "att han intet kunde emot sin natur wara den wyrdige Matfadrens gårdsfogde, att se på hans drängar och göra andra sådana beställningar" m. m. Hans brott tyckes icke upptagits så strängt och han blef suspenderad på någon tid. Om han återkom till Fellingsbro och huru länge han der war, kan icke wisst utsättas. Sedan Capellet 1644 blifwit uppbygdt i Hellefors hitsändes han att wara Bruksprest och synes warit styrelsen till nöje. Död 1656.

Gift med en dotter till Herr Jacob, Kyrkoh. i Carlskoga. Hon omgiftes med den följande, då Bergmäst. Eric Johansson såsom förmyndare upptog barnen.

2. Jacobus Thomæ Fabricius. 1656. Pastor i Grythyttan och här 1674.

3. Ericus Johannis Sundius. Född 1627 i Westanfors och Sund, och tros warit broder till Kyrkoh. Sundius i Norberg. Student 1658 men gick sedan länge i Westerås. War Skolmästare i Munktorp 1668. Adj. i Jerna 1670, i Husby 1671, i Näsby 1672. Då han 1674 sändes hit, skref Biskopen att han "icke kunde recommendera honom till sacellanien emedan han war gammal, af moroso ingenio och annorstädes blifwit ratad." Prot. 8 Mars 1675: "Lorentz Andersson intercederar för Sundio, att få honom till Capellan i Hellefors. Resp.: Efter man icke längre orkar strida med honom, må han få sin begäran, dock skulle Herr Eric i bref afmålas, hwad för en han är." Bergmästaren tackade med försäkran, att församlingen hade "mot presten ett godt hjertelag och han deremot war församl. till behag." Död 31 Juli 1700.

Gift 1679 med Magdalena Höijer, som blef conserverad af den följande.

4. Daniel Erici Girenius. 1700. Se Past. i Grythyttan.

5. Cand. Pehr Saxholm. Född i Grythytte socken och Saxhyttan 1688. Fadren Bergsbrukare. Stud. 1712. Disput. 1725. Philos. Cand. 1727. Pwgd 15 Maj 1728 till Kyrkoh. Ternstens Adj. Huru han sträfwade att blifwa Pastor efter honom ses wid N:o 5 i Grythytte series. Commin. här 1732. Pastor 1742. Blef ock uppförd å förslaget till detta pastorat, som ännu utgjordes af båda församlingarna, men afgick med döden före walet 10 Aug. 1743.

Gift 7 Juli 1728 med Christina Judith Ternsten, Kyrkoherdens dotter, f. 1698, död 6 Febr. 1758. Barn: Johan Adolf, S. M. Adj.; Pehr, Commin. i Nora; Christina Judith, g. m. Kronolänsman Fr. Berg.

6. Nils Borling. Född i Fahlun 7 Maj 1712. Fadr. And. Borling war Handlande och Rådman. Modr. Elis. Blankenhagen. Student 1739. Pwgd 20 Nov. 1739. War Pastors i Gagnef Adjunct till dess han 1744 waldes till Brukspredikant och Commin. här. Kort efter hans tillträde lärer den lön, som kronan bestått presten, blifwit indragen. Mannen war skicklig, med lyckliga gåfwor, men led af en swår melancholie, som satte honom i behof af Adjunct och påskyndade hans död, som inföll 20 Oct. 1761.

Gift 5 Mars 1745 med Eva Maria Roman, Faktoren i Säther Gust. Romans dotter, f. 1724, död 19 Maj 1769. Barn: Nils Gustaf, blef Råd- och Handelsman i Säther; döttrarna omtaltes såsom utmärkta skönheter: Sara Regina, g. m. Inspektoren och StadsCasseuren N. Meijer; Christina Elisabeth, g. m. Apothekarne i Säther Abr. Rath och E. Ålman; Margareta, g. m. Bryggaren i Norrköping P. R. Bohman; Eva Catharina, g. 1. m. Bryggaren Lundman ibid. och 2. m. Borgmäst. Lagman Eckerman.

7. Alexander Avelin. Född i Karbenning 8 Mars 1722. Fadr. Bokhållaren och Arrendatorn af Fors i W. Fernebo Joh. Avelin. Modr. Sara Ericsdotter. Student 1742. War 1744 v. Amanuens i Westerås Consist. för Mag. Plenning. Sedan sinnad att blifwa Missionär i Lappmarken och så wida antagen, att han af ÄrkeBisk. examinerades till ordinationen, men behöfdes icke sedan sakerna närmare blifwit ordnade. Dröjde att antaga prestembetet till 5 Maj 1752. Då Pastors Adj. i Garpenberg. Sökte 1754 sacellanien i Ljusnarsberg i tanka att med sin kännedom af Lappska språket kunna gagna Finnarne. Skolmästare och Adjunct i Ore 1755. Commin. i Avesta 1756, der han hade 400 daler i lön och ett boställe, som med misswäxt ruinerade honom. Transport. hit 1762. Hade den motgång, att uppförd på förslag till sjelfwa pastoratet blifwa wid walet förbigången. Beswärades tidigt af en owanlig darrning, som så tilltog, att han måste begära Adjunct. Död 6 Oct. 1795.

Gift 1757 med Sara Cath. Salenius, dotter af Borgmästaren i Fahlun P. Salenius och A. Kumblæus, f. 1735, död i Juni 1771. Barn: Anna Christina, ogift; Johan, Bruksinspektor; Barbara Catharina, g. m. Knappmakarne P. Norman och J. E. Wolgehardt i Carlstad; Pehr, Kronolänsman i Norrberke; Sara Regina, ogift; Carl, Faktor i Norrberke.

8. Mag. Gustaf Adolf Schilling. 1796. Den förste Kyrkoherden 1802.

2. Kyrkoherdar

Gustaf Adolf Schilling Eric BerglindPehr Olof Lundelius.

1. Mag. Gustaf Adolf Schilling. Född på Ängsön 1 Mars 1753. Fadr. Kyrkoherde, sedermera i Romfartuna. Stud. 1774. Magister 1785 men förut pwgd 23 Jan. 1783, på kallelse af sin fader, efter hwars död han ock fortfor med tjensten till 1787. Derpå Nådårspredik. i Fleckebo. Adjunct hos ofwanst. Avelin 1788. Commin. här 28 Aug. 1796 och tillika design. Pastor, emedan församlingen genom Kongl. Resol. 24 Aug. 1792 blifwit afskiljd ifrån Grythyttan, att wara pastorat för sig sjelft. Tilltr. sacell. 1798 och Kyrkoherdetjensten 1802, enligt fullmagt af 4 Jan. Sökte icke mindre 1809 än 1802 transp. till förra moderförsaml., men profwade mot förmodan fåfängt. Med oblygt och lustigt lynne i yngre dagar måste ock han erfara den tyngd, som ökade år wanligen pålägga. Lefde ogift. Död 14 Dec. 1820.

2. Eric Berglind. Född i Fahlun 20 Juni 1784. Fadr. Joh. Berglind, Grufwearbetare. Modr. Barbara Westberg. Den tredje i ordningen af 4 bröder, som alla ingått i presteståndet. Afgick till acad. 1806. Pwgd 15 Maj 1811, blifwande Pastors i denna församling Adjunct. Flyttades till Commin. i Nora 1815, men återkom snart för att förblifwa här. V. Pastor 1818. I afsigt på lediga pastoratet undergick examen 10 Mars 1821, war allena sökande, erhöll vota utom 1/8 och fullmagt 9 Juli s. å. Död af wattensot 17 April 1826.

Gift i Sept. 1821 med Gustawa Barck, dotter af Ingenieuren och Acad.Fogden Pehr Barck och Anna Christina Schilling, företrädarens syster, f. i Juni 1792. Barn: Gustawa Charlotta, f. 1822, död 1839. Sophia Barbara, f. 1823.

3. Pehr Olof Lundelius. Född i Fahlun på den trakten som kallas Lundtäkten 24 Maj 1785. Fadr. Erie Lundelius, Bergsbrukare. Modr. Anna Sundén. Student 1804. Pwgd 17 Juni 1810 och en korrt tid Pastors Adj. i Ore. Flyttades s. år till Prosten i Nora, der han ock 1821 blef v. Pastor, bestridande nådåret efter honom. V. Pastor här efter den föregående i Maj 1826. Likasom han, efter past.-examen 17 Febr. 1827, allena sökande och wald Pastor med hedrande pluralitet. Confirm. 11 Juni 1827. Tilltr. 1828.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 29 maj 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt