Affären vid Gamla Karleby

Kartutkast öfver redden vid Gamla Karleby

Likasom så många andra små kuststäder var äfven Gamla Karleby försvarslöst. Snart visade sig fientliga fartyg i stadens närhet, ehuru det stormiga vädret icke tillät någon landstigning, hvarför de åter aflägsnade sig. Generalmajor WendtSå snart chefen för Vasafördelningen, generalmajor Wendt, erhållit underrättelse om den fara, som hotade staden, ditbeordrade han tvenne kompanier och två kanoner. Efter tvenne dygn var detachementet redan på ort och ställe, hvarvid kompanierna tillryggalagt 150 kilometer (95 km till fots och 55 åkande); artilleriet hade på tre dygn gått 250 kilometer. Kl. 3 e. m. den 7 juni utsatte tvenne engelska ångfregatter (“Odin” om 16 kanoner och “Vulture” — 6 kan.) slupar, hvilka rodde förut och lodade, hvarunder fregatterna långsamt rörde sig i deras kölvatten. Kl. 9 på aftonen ankrade fartygen på ett afstånd af c. 11 kilometer från staden. Därpå iordningställde fienden nio 16- och 20-årade barkasser, enhvar bestyckad med en grof kanon, samt tillgrep sedan följande egendomliga utväg för att skaffa sig underrättelser om motståndarens styrkeförhållanden.

En af barkasserna, försedd med parlamentärflagg, gick upp till bryggan, där den möttes af borgmästaren Roos. På befälhafvande officerens fråga: “Finnes det trupper i staden?” svarade Roos, att han icke ville inlåta sig i några underhandlingar samt att den engelska löjtnanten kunde vända sig med sin fråga till öfverbefälhafvaren i Helsingfors. Den engelska officeren förklarade då, att han anländt för att bränna upp fartyg och allt slags krigskontraband samt fordrade fritt tillträde till staden. Då detta bestämdt förvägrades honom, aflägsnade han sig under hot att tilltvinga sig tillträde med våld.

Det detachement, som sammandragits till Gamla Karleby, bestod af tvenne kanoner ur Viborgs garnisons artilleriregementes fältpluton samt 1 och 4 kompanierna af 12 finländska linjebataljonen. Kommerserådet DonnerTill dem hade dessutom slutit sig omkring etthundra beväpnade invånare. Trupperna voro dolda bakom de vid stranden belägna magasinerna. De nio fientliga barkasserna närmade sig nu i linje, till dess de kommo inom skotthåll, då detachementet mötte dem med säkra skyttesalfvor, hvarpå utspann sig en eldstrid, som fortsattes 45 minuter och slutade med ett fullkomligt nederlag för engelsmännen. I synnerhet ledo tre barkasser svåra skador, så att en af dem blef på platsen och togs af garnisonen, hvaremot engelsmännen lyckades bortföra de tvenne öfriga. Fienden förlorade i stupade 2 officerare och 5 matroser samt i sårade och fångar 22 man menige. Dessutom togs deras flagga, en bronskanon samt några projektiler och gevär. Å försvararnas sida blefvo endast 4 man sårade, hvilket låter förklara sig genom detachementets väl skyddade förläggning. Bland befälet utmärkte sig i synnerhet artillerikaptenen Jerkuschko, major Simonoff samt kosackofficerarna löjtnant Latugin och fänrik Kljefzoff. Generalmajor Wendt, som förde befälet under striden, var känd såsom utmärkt truppofficer, den där förstod att tillvinna sig sina underlydandes aktning och upprätthålla ordning inom de honom anförtrodda trupperna.

Äfven stadens invånare uppträdde med tapperhet och mandom vid detta tillfälle, hvarigenom det förunnades dem att skrifva ett vackert blad i sin stads historia. I synnerhet utmärkte sig härvid kommerserådet Donner. Med ovanlig energi satte han staden i försvarstillstånd, föreslog att anlägga trenne batterier och uppoffrade betydliga penningsummor för detta ändamål; bl. a. anskaffades på hans bekostnad sex kanoner. Dessutom uppförde han under natten med egna] arbetare och egna material en bro öfver floden, hvarigenom truppernas frammarsch underlättades. Bonden Kankonen.Äfven borgmästaren Roos utmärkte sig genom sinnesnärvaro och företagsamhet, hvarjämte äfven kronofogden Holm, köpmannen Kynzell, skepparen Henelius, matrosen Ekström och bonden Kankonen böra framhållas. Afskedade kaptenen Artemjeff åtog sig befälet öfver den yngre manliga befolkningen i staden.

Så snart kejsaren erhållit kännedom om invånarnas i Gamla Karleby bedrifter, underlät han naturligtvis icke att visa dem sin erkänsla, hvarför äfven ofvannämnda personer hugnades med ordnar och medaljer. Men dessutom utfärdade kejsaren ett särskildt reskript (af den 9 juni 1854), i hvilket han förklarade samtliga i denna strid deltagande stadsbor sitt nådiga välbehag. Guvernören i Vasa län, Walléen, afreste till Gamla Karleby och öfverlämnade personligen åt staden det kejserliga reskriptet, hvarvid stadens representanter yttrade, “att tilldragelserna den 26 maj aldrig skola utplånas ur deras minne och att de med känslor af stolthet skola lämna det nu emottagna reskriptet i arf åt kommande släkten.”

Engelsmännen erkänna själfva, att de förlorade 6 officerare samt 40 man (hvaraf 3 officerare och 12 matroser i döda och 28 man fångar) vid detta “oförmodade anfall” af ryssarna, hvilka anordnat ett “bakhåll”. Ändamålet med denna expedition visade sig sedermera vara att komma i besittning af en mindre ångbåt, som enligt ett gängse rykte skulle dolt sig i hamnen vid Gamla Karleby. Hvarken något ångfartyg eller någon kronoegendom fanns emellertid i staden, hvarför äfven hela expeditionen ej blott ledde till förluster utan jämväl framkallade förebråelser. Napiers biograf yttrar t. ex. ett slags beklagande af att man hade förstört egendom för finnarna, hvilka icke på något sätt förfördelat engelsmännen och med hvilka det varit mera politiskt att stå på god fot. Ja, engelsmannen Earp påstår t. o. m., att detta företag åsamkat amiral Napier svårigheter, emedan hans detachements uppförande icke varit sådant man af en kulturnation hade rätt att vänta. (“The history of the Baltic campaign of 1854”, p. 207 —208).

Striden vid Gamla Karleby.
Engelsmännen vid Gamla Karleby.

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 17 september 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt