Förord

I det arbete, som härmed offentliggöres, har jag, jemte skildringen af Vegas färd kring Asien och Europa, af naturbeskaffenheten vid Sibiriens nordkust, af det der rådande djur- och växtlifvet samt af de folk, med hvilka vi under resan komrnit i beröring, sökt lemna en så fullständig öfversigt, som utrymmet medgifvit, af föregående upptäcktsfärder till Asiens polarhaf. Allt för otacksamt vore det nämligen att vid beskrifningen af Vegas resa ej med några ord omnämna de föregångare, som under otaliga mödor och svårigheter och oftast med offrande af lif och helsa banat den väg, der vi framgått, möjliggjort den seger vi vunnit. Härigenom har för öfrigt sjelfva arbetet erhållit en väl behöflig omvexling. Nästan alla berättelser om äldre nordostfärder innehålla nämligen i rikt mått, hvad en skildring af våra egna äfventyr ej har att bjuda på, men hvad mången läsare kanske väntar att finna i en bok sådan som denna, berättelser om faror och olyckshändelser till lands och sjös af tusen slag. Måtte den motsats, som sålunda framträder mellan de svårigheter, våra föregångare haft att bekämpa, och de, som Vega mött under sin nordostfärd, mana till nya forskningsresor på de haf, som nu för första gången plöjts af kölen på ett sjögående fartyg, och bidraga att skingra en fördom, som under århundraden hållit jordens vidsträcktaste odlingsmarker afstängda från verldshafven.

Arbetet är frikostigt utstyrdt med kartor och träsnitt samt försedt med omsorgsfulla hänvisningar till geografiska källskrifter. Härför har jag att tacka dels det storslagna sätt, på hvilket min förläggare, Herr Frans Beijer, fattat sin uppgift, dels det biträde jag under arbetets redaktion och tryckning haft af Amanuensen i Kongl. Biblioteket E. W. Dahlgren. Det är för mig en kär pligt att till dem offentligen frambära min tacksägelse härför.

Stockholm den 10 oktober 1881.

A. E. NORDENSKIÖLD.

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 28 oktober 2007.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt