Vegas färd kring Asien och Europa av A. E. Nordenskiöld

Nordenskiölds färd med Vega genom nordostpassagen runt Eurasien åren 1878-1880 väckte på sin tid ett oerhört uppseende. Expeditionens mottagande i olika hamnstäder på hemvägen från Japan, med kulmen i Stockholm, kan jämföras med de entusiastiska hyllningar som mötte de tidiga astronauterna vid hemkomsten efter deras rymdfärder.

Även om Nordenskiölds reseskildring ofta har återberättats i sammanfattning, kan det kanske vara av intresse - inte bara för historiker - att läsa den i original, inte minst med tanke på spekulationerna om att den globala uppvärmningen kan komma att öppna Asiens nordkust för kommersiell sjöfart redan om några årtionden. För egen del tycker jag, att den med fördel kan läsas som en spännande "pojkbok för vuxna" från en tid, då det ännu fanns stora vita fläckar på världskartan och främmande folk ringaktades. Vi bör betänka, att inte bara GPS och satellittelefon saknades; människor levde ännu kring 1880 i en värld utan moderna kommunikationer (så när som på ångbåt och järnväg). Hästkraft betydde just hästkraft. Varken ljud eller bilder kunde förmedlas telegrafiskt. Samtidigt har utvecklingsoptimismen kanske aldrig varit starkare än då.

För att underlätta navigering och sökning i verkets två delar, har jag konverterat texten till ASCII-format och lagt in länkar till fotnoter etc. Jag har lagt ihop delarna; förra delen slutar med kap. 10: nyårsnatten 1878-79. Expeditionen låg då i vinterkvarter helt nära Berings sund. Mellanrubriker i kapitlen enligt innehållsförteckningen har lagts in fritt efter innehållet. Omsamplingen av illustrationerna ger emellanåt Moiré-mönster. Jag har inte brytt mig om att göra något åt det. Jag har behållit bildernas skaluppgifter, även om de här saknar relevans.

INNEHÅLL


Förord

Inledning

Första kapitlet.

Afresan.Tromsö. — Deltagarne i färden.Uppehåll vid Måsö. — Skogsgränsen. — Klimat. — Skörbjugg och botemedel deremot.Den första kringseglingen af Nordkap. — Otheres reseberättelse. — Föreställningar om Skandinaviens geografi under 1500-talets förra hälft. — Äldsta kartor öfver Norden.Hebersteins berättelse om Istomas resa.Gustaf Vasa och nordostpassagen.Willoughbys och Chancelors resor.

Andra kapitlet.

Afresa från Måsö.Gåslandet.Isförhållanden.Expeditionens fartyg samlas vid Chabarowa.Samojedbyn derstädes. — Kyrkan.Ryssar och samojeder.Besök i Chabarowa 1875.Köp af samojediska afgudar.Samojedernas klädedrägt och bostäder.Jemförelse mellan polarfolken.Offerplatser och samojedgraf på Waigatsch-ön besökas.Äldre underrättelser om samojederna.Deras plats inom etnografien.

Tredje kapitlet.

Ur Novaja Semljas djurlif.Stormfogel. Alke-kung.Alka.Tejst. — Lunnefogel.Måsar.Tjufjo.Tärna.Änder och gäss.Svan.Vadare.Snösparf.Ripa.Fjelluggla.Ren.Isbjörn.Fjellräf.Lemmel.Insekter.Hvalross. Säl.Hvalar.

Fjerde kapitlet.

Ursprunget till namnen Jugor Schar och Kara-hafvet.Regler för segling genom Jugor Schar.Jordens »högsta berg».Ankarplatser. Insegling i Kara-hafvet.Dess omgifningar.Novaja Semljas inlandsis.Verkliga isberg sällsynta i vissa delar af polarhafven.Kara-hafvets naturbeskaffenhet. — Djur, växter, myrmalm.Färd öfver Kara-hafvet. — Isens inflytande på hafsbottnen. — Sötvattens-diatomaceer på hafsis.Ankomst till Dicksons hamn.Djurlif derstädes. Inbyggare och boningsplatser vid Jenisejs mynning.Floran vid Dicksons hamn.Evertebrater.Utflygt till Hvitön.Jalmal.Föregående besök derstädes.Nummelins öfvervintring på Briochowski-ön.

Femte kapitlet.

Nordostfärdernas historia från 1556 till 1878.Burrough 1556. Pet och Jackman 1580.Holländarnes första resa 1594. — Oliver Brunel.Andra resan 1595.Tredje resan 1596.Hudson 1608. Gourdon 1611.Bosman 1625.de la Martinière 1653. Vlaming 1664. Snobberger 1675.Roule kommer till ett land norr om Novaja Semlja.Wood och Flawes 1676.Meningsutbyte i England angående isförhållanden i Polarhafvet. — Uppgifter om uppnående af höga nordliga breddgrader.Åsigterna om Polarhafvets beskaffenhet fortfarande delade.Payer och Weyprecht 1872-74.

Sjette kapitlet.

Ryssarnes och norrmännens nordostfärder.Rodivan Ivanow 1690.Den stora nordiska expeditionen 1734-37.Novaja Semljas förmenta metallrikedom. — Juschkow 1757.Sawwa Loschkin 1760.Rossmuislow 1768.Lasarew 1819.Lütke 1821-24.Ivanow 1822-28.Pachtussow 1632-35.von Baer 1837.Ziwolka och Moissejew 1738-39.von Krusenstern 1860, 1862. Ishafsfångstens uppkomst och historia.Carlsen 1868. — Edv. Johannesen 1869, 1870.Ulve, Mack och Qvale 1870.Mack 1871.Upptäckt af lemningar efter Barents' öfvervintring.Tobiesens öfvervintring 1872-73.Svenska expeditionerna 1875 och 1876.Wiggins 1876.Senare resor till och från Jenisej.

Sjunde kapitlet.

Afresa från Dicksons hamn.Landstigning på en klippholme öster om Jenisej. Sjelfdöda djur.Fynd af kristaller på ytan af drifisen. — Kosmiskt stoft.Uppehåll i Aktinia-bay.Johannesens upptäckt af ön Ensamheten.Ankomst till Kap Tscheljuskin.Landets och hafvets naturbeskaffenhet derstädes.Försök att framtränga rätt öster ut till Nysibiriska öarna.Dimmans inverkan. Rik draggningsskörd.Preobraschenie-ön.Skilsmessa från Lena utanför Lena-flodens mynning.

Åttonde kapitlet.

Frasers och Express' resa uppför Jenisej och deras återfärd till Norge.Kontrakt om Lenas lotsande uppför Lena-floden.Lenas färd genom deltat och uppför floden till Jakutsk. Sibiriens naturbeskaffenhet i allmänhet.Flodområdena. — Landets odlingsbarhet och behof af lättade kommunikationer. — De stora floderna, Sibiriens blifvande handelsvägar.Färd uppför Jenisej år 1875. — Sibiriakoffs ö.Tundran. Den sibiriska urskogen.Vestra Sibiriens invånare: ryssarne, de förviste, »asiaterna».Sätt att färdas på Jenisej: hundbåtar, flytande handelsbodar framdrifna med ånga.Nya utsigter för Sibirien.

Nionde kapitlet.

De Nysibiriska öarna. — Mammut.Fynd af mammut- och noshörningsmumier.Fossila noshörningshorn. Stolbovoj-ön.Ljachoffs ö.Denna ös första upptäckt.Färd genom sundet mellan Ljachoffs ö och fastlandet. — Djurlifvet derstädes.Isbildning i vatten öfver fryspunkten.Björnöarna.Isens mängd och groflek börjar tilltaga.Olika slag af hafsis.Förnyadt försök att lemna den isfria rännan vid kusten.Fyrpelarön.Färd längs kusten till Kap Schelagskoj. — Framfarten fördröjes af is, grund och dimma.Första möte med tschuktscher.Landstigning och besök i tschuktsch-byar.Fynd af öfvergifna tältplatser.Handel med infödingarne försvåras af brist på bytesmedel.Uppehåll vid Irkaipij.Onkilon-grafvar.Underrättelser om folket Onkilon.Ny beröring med tschuktscher.Koljutschin-bay.Amerikanska uppgifter om isförhållanden norr om Beringssund.Instängningen.

Tionde kapitlet.

Öfvervintring blir nödvändig.Vegas läge.Isen kring fartyget.Amerikanskt skepp i närheten af Vega vid instängningen.Det närbelägna landets beskaffenhet.Vega inrättas för öfvervintring.Proviantdepot och observationshus anläggas i land.Vinterdrägten.Temperatur om bord.Helsotillstånd och matordning.Köld-, vind- och snöförhållanden.Tschuktscherna om bord.Menkas besök.Sändning af bref till hemmet.Nordqvists och Hovgaards utfärd till Menkas tältplats.Nytt besök af Menka. — Brefvens öde.Nordqvists resa till Pidlin.Fynd af en tschuktschisk graf.Jagt.Vetenskapliga arbeten.Lifvet om bord.Julafton.

Elfte kapitlet.

Hopp om befrielse vid nyåret.Boves utfärd till det öppna vattnet.Blidväder och å nyo sträng köld.Fruset qvicksilfver.Populära föreläsningar.Brusewitz' utflygt till Najtskaj.Förnyad brefsändning till hemmet. Infödingarnes berättelser om isförhållanden vid Tschuktsch-landets kust.Tschuktscherna förmedla varubytet mellan arktiska Amerika och Sibirien.Utfärder i omgifningarna af vinterqvarteret.Väderleken under våren.Snösmältningen.Norrskenet.Flyttfoglarnes ankomst.Tschuktsch-landets djurverld.Noak Elisejs undsättningsexpedition.En märkvärdig fisk.Landet snöfritt.Befrielsen.Nordostpassagen fulländad.

Tolfte kapitlet.

Tschuktschernas historia, kroppsbeskaffenhet, lynne och lefnadsvanor.

Trettonde kapitlet.

Utvecklingen af vår kunskap om Asiens nordkust.Herodot. — Strabo. — Plinius.Marco Polo.Herbersteins karta.Sibiriens eröfring af ryssarne.Deschnews färder.Kustfart mellan Lena och Kolyma.Berättelser om öar i Ishafvet och äldre färder till desamma.Kamtschatkas upptäckt.Sjöfarten på Ochotska hafvet öppnas genom svenska krigsfångar.Den stora nordiska expeditionen. — Bering.Schalaurow.Andrejews land.De Nysibiriska öarna. — Hedenströms expeditioner.Anjou och Wrangel.Färder från Beringssund vester ut.Diktade polarfärder.

Fjortonde kapitlet.

Färd genom Beringssund. — Ankomst till Nunamo.Kustbefolkningen i nordöstra Asien.Sällsynt sälart.Rik växtlighet.Öfverresa till Amerika. — Isförhållanden. — Port Clarence.Eskimåerna.Återresa till Asien.Konyam-bay.Naturförhållanden derstädes.Isen lossnar i Konyam-bays inre.S:t Lawrence-ön.Föregående besök derstädes.Afresa till Beringön.

Femtonde kapitlet.

Beringöns läge. — Dess invånare.Öns upptäckt af Bering.Berings död. — Steller.Det forna och närvarande djurlifvet på ön: räfvar, hafsuttrar, sjökor, sjölejon och sjöbjörnar.Insamling af Rhytina-ben.Besök på ett »rookery».Ön Toporkoff.Alexander Dubowski.Resa till Jokohama. — Åskslag.

Sextonde kapitlet.

Ankomst till Jokohama.Telegram afsändes till Europa.Ångaren »A. E. Nordenskiölds» strandning.Fester i Japan.Sjöministern Kawamura.Prins Kito-Shira-Kava.Audiens hos Mikadon.Shogunernas grafvar.Kejserliga trädgården i Tokio.Utställningen derstädes.Besök på Enoshima.Japanska seder och bruk.Thunberg och Kämpfer.

Sjuttonde kapitlet.

Utfärd till Asamajama. — Nakasendo-vägen.Takasaki. — Svårighet att erhålla nattqvarter.Badorten Ikaho. — Massage i Japan.Svenska tändstickor.Färd i »kago».Savavatari. — Brottare.Kusatsu.De heta källorna och deras läkekraft.Rast vid Rokurigahara.Asamajamas topp.Nedstigningen.Färd öfver Usui-toge.Japanska skådespelare. — Japansk folklifsbild.Återkomst till Jokohama.

Adertonde kapitlet.

Afskedsmiddag i Jokohama.Kineserna i Japan.Resa till Kobe. — Inköp af japanska böcker.Färd på jernväg till Kioto.Biva-sjön och sagan om dess uppkomst.Draggning derstädes.Japanska danserskor.Kiotos märkvärdigheter.Kejserliga slottet.Templen.Svärd och svärdbärande.Sintoismen och buddismen.Porslinstillverkning.Japansk poesi.Fest i ett Budda-tempel.Segling genom Japans Inhaf.Landstigning vid Hirosami och Shimonoseki.Nagasaki.Utflygt till Mogi.Insamling af växtförsteningar.Afsked från Japan.

Nittonde kapitlet.

Hongkong och Kanton.Stensliperierna i Kanton.Politiska förhållanden i en engelsk koloni. — Infödingarnes behandling.Resa till Labuan.Kolgrufvorna derstädes.Utflygt till stranden af Borneo.Malajbyar.Singapore.Färd till Ceylon. — Point de Galle.Ädelstensgrufvorna vid Ratnapora.Besök i tempel. — Inköp af manuskripter. — Ceylons befolkning.Dr Almqvists utflygt till det inre af ön.

Tjugonde kapitlet.

Hemresa.Julen 1879.Aden.Sues. — Kairo. — Utfärd till pyramiderna och Mokattambergen. — Förstenade trädstammar.Sues-kanalen.Nattlig landstigning på Sicilien.Napoli. — Roma. — Expeditionens deltagare skiljas.Lisboa.England.Paris.Kjöbenhavn.Högtidligt intåg i Stockholm.Fester derstädes.Slutord.

Stålsticksporträtt
utförda af G. J. STODART i London
Konung OSCAR II
OSCAR DICKSON
ALEXANDER SIBIRIAKOFF
A. E. NORDENSKIÖLD, senare delen
LOUIS PALANDER, senare delen.

 

Vegas färd kring Asien och Europa.
Oscar II
Oscar Dickson
Oscar Dickson
Alexander Sibiriakoff
Alexander Sibiriakoff
Adolf Erik Nordenskiöld
Adolf Erik Nordenskiöld (1832-1901)
Nordenskiöld målad av Georg von Rosen
Nordenskiöld målad av Georg von Rosen 1886. (Ej i boken.)
Louis Palander
Louis Palander (1842-1920)

Litograferade kartor
utförda å Generalstabens Litografiska anstalt i Stockholm

  1. Karta öfver norra Europa, ur NICOLAI DONIS upplaga af Ptolemæi Cosmographia, Ulm 1482. - [Högre upplösning.]
  2. Karta öfver Norden, ur JAKOB ZIEGLER's Schondia, Strassburg 1532. - [Högre upplösning.]
  3. Karta öfver norra Europa, ur OLAI MAGNI Historia de gentium septentrionalium variis conditionibus, Basel 1567. - [Högre upplösning.]
  4. Karta öfver Dicksons hamn, af G. BOVE. — Karta öfver Kap Bolvan på Waigatsch-ön af förf. — Lenas resa i Malygin-sundet af A. HOVGAARD. — Karta öfver Kap Tscheljuskin af G. BOVE.
  5. Karta, utvisande Barents' tredje resa, ur J. I. PONTANI Rerum et urbis Amstelodamensium historia, Amst. 1611. - [Högre upplösning.]
  6. Rysk karta öfver norra Ishafvet från början af 1600-talet, offentliggjord i Holland år 1612 af ISAAC MASSA. - [Högre upplösning.]
  7. Utkast till en karta öfver Taimur-sundet, af G. BOVE, med special öfver Aktinia bay, af dens.
  8. Karta öfver Sibiriens flodsystem. - [Högre upplösning.]
  9. Karta öfver Ryssland, ur SIGISMUND VON HERBERSTEINS Comentari della Moscovia, Venezia 1550. Ingår i senare delen.
  10. Karta öfver Gamla Verldens nordkust från Norge till Beringssund, med Vega-expeditionens kurs, efter äldre och nyare källor samt under Vegas resa gjorda observationer, af N. SELANDER, kapten i Generalstaben (i två blad). Ingår i senare delen.

Anm. Scanning i format A4 av de utvikbara kartorna (bild) har tyvärr resulterat i tydliga skarvar. Jag har inte funnit det mödan värt att försöka utjämna mosaiken. /SZ

Karta över Vegas färd kring Asien

Klicka i mosaiken för att se motsvarande del av kartan med full upplösning (0,5 MB). (Den röda linjen på kartan är trädgränsen)

Hela mosaiken i reducerad upplösning (0,5 MB). — Hela mosaiken i full upplösning (5 MB). — Infällda kartan över Berings sund.

Illustrationer i texten.
Träsnitten äro, då ej annorlunda nedan angifves, utförda å herr Wilhelm Meyers xylografiska anstalt i Stockholm.

Förra delen

1. Vega under segel, ritad af kapten J. Hägg.
2. Vega, genomskärning långskepps, rit. af löjtn. C. A. M. Hjulhammar.

3. Vega, plan af inredning under däck, rit. af densamme.
4. Vega, plan af öfre däck, rit. af dens.
5. Lena, genomskärning långskepps, rit. af mariningeniör J. Pihlgren.
6. Lena, plan af inredning under däck, rit. af dens.
7. Lena, plan af öfre däck, rit. af dens.
8. Svenska segelsällskapets flagga, rit. af hr V. Andrén.
9. Tromsö, rit. af hr R. Haglund.
10. Gamla verldens polardrägt, rit. af hr O. Sörling.
11. Nya verldens polardrägt, rit. af docent A. Kornerup i Kjöbenhavn.
12. Trädgränsen i Norge, rit. af hr R. Haglund, xylogr. af hr J. Engberg.
13. Trädgränsen i Sibirien, rit. af dens.
14. Hjortron (Rubus Chamœmorus L.), rit. af professorskan A. Anderssen.
15. Norskt skepp från 900-talet, rit. af hr Harald Schöyen i Kristiania.
16. Sebastian Cabot, xylogr. af fröken Ida Falander.
17. Sir Hugh Willoughby, xylogr. af J. D. Cooper i London.
18. Vardö år 1594.
19. Vardö i våra dagar, rit. af hr R. Haglund.
20. Kustlandskap från Matotschkin Schar, rit. af dens.
21. Chabarowas kyrka, rit. af hr V. Andrén.
22. Samojedisk qvinno-hätta, rit. af hr O. Sörling.
23. Samojedisk släde, rit. af hr R. Haglund.
24. Lappsk akja, rit. af dens., xylogr. af hr J. Engberg.
25. Samojedisk släde och afgudar.
26. Samojedgudar, rit. af hr O. Sörling.
27. Samojedisk qvinnodrägt, rit. af hr R. Haglund.
28. Samojediska hårprydnader, rit. af hr O. Sörling.
29. Samojediskt bälte med knif, rit. af dens.
30. Offerhög på Waigatsch-ön, rit. af hr R. Haglund, xylogr. af hr J. Engberg.
31. Gudar från offerhögen, rit. af hr O. Sörling.
32. Offerhåla på Waigatsch, rit. af hr V. Andrén.
33. Samojedgraf på Waigatsch, rit. af hr R. Haglund, xylogr. af hr O. Dahlbäck.
34. Samojediska bågskyttar.
35. Samojeder från Schleissing, Neu-entdecktes Sieweria.
36. Häckningsplats för alke-kungar, rit. af hr R. Haglund.
37. Alke-kung (Mergulus alle L.), rit. af hr M. Westergren.
38. Alka (Uria Brünnichii Sabine), rit. af dens.
39. Lunnefogel (Mormon arcticas L.), rit. af dens.
40. Tejst (Uria grylle L.), rit. af dens.
41. Häckningsplats för stormåsar, rit. af hr R. Haglund.
42. Kryckja (Larus tridactylus L.) och Ismås (L. eburneus Gmel.), rit. af hr M. Westergren.
43. Sällsynta nordiska måsarter (Larus Sabinii Sabine och L. Rossii Richards), rit. af dens.
44. Labbar (Lestris parasitica L., L. Buffonii Boie och L. pomarina Tem.), rit. af dens.
45. Hufvuden af ejder, praktejder, prutgås och hvitkindad gås, rit. af. dens.
46. Mindre sångsvanen (Cygnus Bewickii Yarr.), rit. af dens.
47. Bröstben af Cygnus Bewickii, rit. af dens.
48. Ripfjell, rit. af hr R. Haglund.
49. Fjelluggla (Strix nyctea L.), rit. af hr M. Westergren.
50. Renbetesmark, rit. af hr R. Haglund.
51. Isbjörnar, rit. af hr G. Mützel i Berlin, xylogr. af K. Jahrmargt
derstädes.

52. Isbjörnar efter Olaus Magnus
53. Hvalrossar, rit. af hr M. Westergren.
54. Hvalrossbetar, rit. af dens.
55. Fångstredskap, rit. af hr O. Sörling.
56. Hvalrossfångst efter Olaus Magnus.
57. Hvalrossar, gammal holländsk bild.
58. Japansk bild af hvalross.
59. Ungar af grönlandssäl, rit. af hr M. Westergren.
60. Storsäl (Phoca barbata Fabr.), rit. af dens.
61. Snadd (Phoca hispida Erxl.), rit. af dens.
62. Hvithval (Delphinapterus leucas Pallas), rit. af dens.
63. Genomskärning af inlandsis.
64. Bild från Grönlands inlandsis, rit. af hr R. Haglund.
65. Grönländsk isfjord, rit. af dens.
66. Långsamt framskridande isbrä, rit. af dens.
67. Utsinande isbrä, rit. af hr O. Sörling.
68. Umbellula från Kara-hafvet, rit. af hr M. Westergren.
69. Elpidia glacialis Théel från Kara-hafvet, rit. af dens.
70. Manganhaltiga myrmalmsbildningar från Kara-hafvet, rit. af hr O. Sörling.
71. Genomskärning från södra kusten af Matotschkin-sundet, rit. af geologen E. Erdmann.
72. Karta öfver Jenisejs mynning (zinkografi).
73. Ruiner af simovien vid Krestowskoj, rit. af hr O. Sörling.
74. Sieversia glacialis R. Br. från Dicksons hamn, rit. af professorskan A. Andersson.
75. Evertebrater från Dicksons hamn: Yoldia arctica Gray och Diastylis Rathkei Kr., rit. af hr M. Westergren.
76. Offerplats på Jalmal, rit. af hr R. Haglund.
77. Jordgammor på Briochowski-ön, rit. af dens.
78. Rysk lodja.
79. Holländsk skeppare.
80. Isbjörnfångst.
81. Jan Huyghen van Linschoten.
82. Kilduin i ryska Lappland år 1594.
83. Karta öfver Fretum Nassovicum eller Jugor Schar.
84. Olycklig strid med en isbjörn.

85. Barents' och Rijps fartyg.
86. Barents' hus (bild från utsidan).
87. Barents' hus (bild af det inre).
88. Jacob van Heemskerk.
89. De la Martinières karta.
90. Guldglänsande ammonit från Novaja Semlja (Ammonites alternans v. Buch), rit. af hr M. Westergren.
91. Bild från Matotschkin Schar, rit. af hr R. Haglund.
92. Friedrich Benjamin von Lütke, rit. och xylogr. af fröken Ida Falander.
93. August Karlowitsch Ziwolka, rit. och xylogr. af dens.
94. Paul von Krusenstern d. y., rit. och xylogr. af dens.
95. Michael Konstantinowitsch Sidoroff, rit. och xylogr. af dens.
96. Norsk fångstskuta, rit. af kapten J. Hägg.
97. Elling Carlsen, xylogr. af J. D. Cooper i London.
98. Edvard Holm Johannesen, xylogr. af dens.
99. Sivert Kristian Tobiesen, xylogr. af dens.
100. Tobiesens vinterhus på Beeren Eiland, rit. af hr R. Haglund.
101. Joseph Wiggins, rit. af hr R. Widing.
102. David Ivanowitsch Schwanenberg, rit. och xylogr. af fröken Ida Falander.
103. Gustaf Adolf Nummelin, rit. och xylogr. af dens.
104. Jakten Utrennaja Saria, rit. af kapten J. Hägg.
105. Vega och Lena förtöjda vid ett isstycke, rit. af hr R. Haglund.
106. Hårstjerna från Taimur-kusten (Antedon Eschrichtii J. Müller), rit. af hr M. Westergren.
107. Bild af kristaller funna på isen utanför Taimur.
108. Genomskärning af snöytan på ett drifisfält vid 80° n. br.
109. Gräs från Aktinia bay (Pleuropogon Sabini R. Br.), rit. af professorskan A. Andersson.
110. Vega och Lena saluterande Kap Tscheljuskin, rit. af hr R. Haglund.
111. Bild från expeditionens uppehåll vid Kap Tscheljuskin, rit. af dens.
112. Fjellnagelört (Draba alpina L.) från Kap Tscheljuskin, rit. af hr M. Westergren.
113. Den längst norr ut lefvande skalbaggen (Micralymma Dicksoni Mäkl.), rit. af dens.
114. Ophiurid från hafvet norr om Kap Tscheljuskin (Ophiacantha bidentata Retz.), rit. af dens.
115. Hafsspindel (Pyknogonid) från hafvet öster om Kap Tscheljuskin, rit. af dens.
116. Preobraschenie-ön, rit. af hr R. Haglund.
117. Ångaren Fraser, rit. af dens.
118. Ångaren Lena, rit. af dens.
119. Hans Christian Johannesen, xylogr. af J. D. Cooper i London.
120. Jakutsk på 1600-talet.
121. Jakutsk i våra dagar, rit. af hr R. Haglund.
122. Strandbild från Jenisej, rit. af dens.
123. Subfossila hafssnäckor från tundran, rit. af hr M. Westergren.
124. Sibirisk flodbåt, rit. af hr R. Haglund.
125. Ostjak-tält, rit. af dens.
126. Bogsering med hundar på Jenisej, rit. af professor P. D. Holm.
127. Fiskarebåtar på Ob, rit. af hr R. Haglund.
128. Grafvar i Sibiriens urskog, rit. af dens.
129. Kyrkby vid en sibirisk flod, rit. af dens.
130. Mammutskelett uti kejserl. Vetenskaps-akademiens museum i
S:t Petersburg, rit. af hr M. Westergren.

131. Restaurerad bild af mammut.
132. Sibiriskt noshörningshorn, rit. af hr M. Westergren och hr V. Andrén.
133. Stolbowoj-ön, rit. af hr R. Haglund.
134. Idothea entomon Lin., rit. af hr M. Westergren.
135. Idothea Sabinei Kröyer, rit. af dens.
136. Ljachoffs ö, rit. af hr R. Haglund.
137. Bägarspongier från hafvet utanför Kolymas mynning, rit. af hr M. Westergren.
138. Fyrpelarön, rit. af hr R. Haglund.
139. Tschuktschiska båtar, rit. af hr O. Sörling.
140. Tschuktsch i regnrock af sältarmar, rit. och xylogr. af fröken Ida Falander.
141. Tschuktschiskt tält, rit. af hr R. Haglund.
142. Genomskärning af en tschuktschisk graf, rit. af hr O. Sörling.
143. Irkaipij, rit. af hr R. Haglund.
144. Lemningar af ett Onkilon-hus, rit. af hr O. Sörling.
145. Redskap funna i ruinen af ett Onkilon-hus, rit. af dens.
146. Alg från Irkaipij (Laminaria solidungula J. G. Ag.), rit. af hr M. Westergren.
147. Skarf från Irkaipij (Graculus bicristatus Pallas), rit. af dens.
148. Isstycken från kusten af Tschuktsch-halfön, rit. af hr O. Sörling.
149. Toross från granskapet af Vegas vinterqvarter, rit. af hr R. Haglund.

150. Vega i vinterqvarter, rit. af dens.
151. Vega-männens vinterdrägt, rit. af hr Jungstedt.
152. Torsk från Pitlekaj (Gadus navaga Kölreuter), rit. af hr M. Westergren.
153. Kautljkau, tschuktschisk flicka från Irgunnuk, rit. och xylogr. af fröken Ida Falander.
154. Metande tschuktscher, rit. af hr O. Sörling.
155. Is-sil, rit. af dens.
156. Nors från Tschuktsch-halfön (Osmerus eperlanus Lin.), rit. af hr M. Westergren.
157. Wassili Menka, rit. af hr O. Sörling, xylogr. af fröken Ida Falander.
158. Tschuktschisk hundsläde, rit. af dens.
159. Tschuktschiska bensniderier, rit. af dens.
160. Harar från Tschuktsch-landet, rit. af hr M. Westergren.
161. Observatoriet vid Pitlekaj, rit. af hr R. Haglund.
162. Vegas gunrum en afton under öfvervintringen, rit. af dens., xylogr. af hr R. Lindgren.
163. Refraktionshalo, rit. af dens.
164. Reflexhalo, rit. af dens.
165. Genomskärning af strandlagren vid Pitlekaj.

166. Julaftonen på Vega, rit. af hr V. Andrén.


Senare delen

1. Vega sedd från stranden vid Jinretlen, ritad af professor P. D. Holm.
2. Tältplatsen Pitlekaj öfvergifven af invånarne, rit. af hr R. Haglund.
3. Notti och hans hustru Aitanga, rit. af hr O. Sörling, xylogr. af fröken Ida Falander.
4. Karta öfver trakten kring Vegas vinterqvarter (zinkografi).
5. Sofkammaren i ett tschuktschiskt tält, rit. af hr O. Sörling.

6. Tschuktschisk lampa och skål att sätta under densamma, rit. af densamme.
7. Genomskärning af en tschuktschisk lampa, rit. af dens.
8. Tschuktschisk schamantrumma, rit. af dens.
9. Kusten mellan Padljonna och Enjurmi, rit. af hr R. Haglund.
10. Armring af koppar, rit. af hr O. Sörling.
11. Ön Idlidljas norra ända, rit. af hr R. Haglund.

12. Den vanliga norrskensbågen vid Vegas vinterqvarter, rit. af dens.
13. Norrsken d. 3 mars 1879.
14. Dubbla norrskensbågar d. 20 mars 1879.
15. Elliptiskt norrsken d. 21 mars 1879 kl. 2 t. 15 m. f. m.
16. Elliptiskt norrsken d. 21 mars 1879 kl 3 t. f. m.
17. Sångfoglar i Vegas rigg, rit. af hr R. Haglund.
18. Skedsnäppa från Tschuktsch-landet (Eurynorhynchus pygrnasus Lin.), rit. af hr M. Westergren.
19. Skedsnäppans näbb, rit. af dens.
20. Murmeldjur från Tschuktsch-landet, rit. af dens.
21. Stegocephalus Kessleri Stuxb., rit. af dens.
22. Sabinea septemcarinata Sabine, rit. af dens.
23. Acanthostephia Malmgreni (Goës), rit. af dens.
24. Ophioglypha nodosa (Lütken), rit. af dens.
25. Noak Elisej, rit. och xylogr. af fröken Ida Falander.
26. Skalbaggar från Pitlekaj, rit. af hr M. Westergren.
27. Lysande krustacé från Mosselbay (Metridia armata A. Boeck), rit. af professor W. Lilljeborg.
28. Reitinacka, rit. af hr O. Sörling, xylogr. af fröken Ida Falander.
29. Hundfisk från Tschuktsch-halfön (Dallia delicatissima Smitt), rit. af hr M. Westergren.
30. Krabba från hafvet norr om Beringssund (Chionoecetes opilio Kröyer), rit. af dens.
31. Träd från Pitlekaj (Salix arctica Pallas), rit. af professorskan A. An- dersson.
32. Tschuktschiska ansigtstyper, rit. af hr O. Sörling, xylogr. af fröken Ida Falander.
33.Tschuktschiska ansigtstyper, rit. af hr O. Sörling, xylogr. af fröken Ida Falander.
34. Planritning af en tschuktschisk graf, rit. af hr O. Sörling.
35. Tältstomme vid Pitlekaj, rit. af dens.
36. Tschuktschisk åra, rit. af dens.
37. Hundsko, rit. af dens.
38. Tschuktschisk ansigtstatuering, rit. af dens.
39. Flicka från Irgunnuk, rit. och xylogr. af fröken Ida Falander.
40. Gosse från Pitlekaj, rit. af hr O. Sörling.
41. Snöskor, rit. af dens.
42. En aino-man åkande på skidor efter en ren, rit. af dens.
43. Jagtbägare och snöskrapa, rit. af dens.
44. Tschuktschiska vapen och jagtredskap, rit. af dens.
45. Tschuktschisk båge och koger, rit. af dens.
46. Tschuktschiska pilar, rit. af dens.
47. Stenhammare och städ för benkrossning, rit. af dens.
48. Tschuktschiska redskap, rit. af dens.
49. Elddrill, rit, af dens.
50. Ishackor, rit, af dens.
51. Menniskobilder, rit. af dens.
52. Musikinstrument, rit. af dens.
53. Handteckningar utförda af tschuktscher, rit. af dens.
54. Handteckningar utförda af tschuktscher, rit. af dens.
55. Tschuktschiska spännen och hakar, rit. af dens.
56. Tschuktschiska bensniderier, rit. af dens.
57. Tschuktschisk docka, rit. af dens.
58. Tschuktschiska bensniderier: sälar, hvalrossar, en sjöbjörn, rit. af dens.
59. Tschuktschiska bensniderier: fiskar, fluglarver, blötdjur och hvalar, rit. af dens.
60. Fogelbilder af ben, skurna af tschuktscher, rit. af dens.
61. Verldskarta, enligt uppgift från tionde seklet (zinkografi).
62. Verldskarta utvisande Asien sammanhängande med Afrika (zinkografi).
63. Verldskarta efter Fra Mauro från medlet af 1400-talet (zinkografi).
64. Rysk karta öfver Asien från 1737 (zinkografi).
65. Peter Feodorowitsch Anjou, rit. och xylogr. af fröken Ida Falander.
66. Ferdinand von Wrangel, rit. och xylogr. af dens.
67. Säl från Beringhafvet (Histriophoca fasciata Zimm.), rit. af hr G. Mützel i Berlin.
68. Fjellnagelört (Draba alpina L.) från S:t Lawrence bay, rit, af hr M. Westergren.
69. Fångstredskap hos eskimåerna vid Port Clarence, rit. af hr O. Sörling.
70. Eskimåfamilj från Port Clarence, rit. af hr O. Sörling.
71. Eskimå (man) från Port Clarence, rit. af dens., xylogr. af fröken Ida Falander.
72. Eskimåer (man och qvinna) från Port Clarence, rit. och xylogr. af des.
73. Eskimåiska fiskredskap m. m., rit. af hr O. Sörling.
74. Eskimåiska bensniderier m. m., rit. af dens.
75. Eskimå-graf, rit. af dens.
76. Djurbild från en eskimå-graf, rit. af dens.
77. Etnografiska föremål från Port Clarence, rit. af dens.
78. Snäcka från Beringssund (Fusus deformis Reeve), rit. af hr M. Westergren.
79. Diagram, utvisande vattnets temperatur och djup i Beringhafvet mellan Port Clarence och Senjavin-sund, af G. Bove (zinkografi).

80. Konyam-bay, rit. af hr R. Haglund.
81. Tatueringsmönster från S:t Lawrence-ön, rit. af hr O. Sörling.
82. Tatuerad qvinna från S:t Lawrence-ön, rit. af dens.
83. Kolonien på Beringön, rit. af hr R. Haglund.
84. Kolonien på Kopparön, rit. af professor P. D. Holm.
85. Infödingar på Beringön, rit. af hr R. Widing.
86. Skelett af Rhytina, rit. af hr M. Westergren.

87. Originalbild af Rhytina (funnen af Middendorff).
88. Originalbild af Rhytina (utkast af Steller).
89. Rekonstruerad bild af Rhytina.
90. Sjöbjörnar, rit. af hr M. Westergren.
91. »Seal-rookery» på S:t Pauls-ön, rit. af hr R. Haglund.
92. Sjöbjörn-slagt, rit. af dens.
93. Sjöbjörnar på väg till »the rookeries», rit. af dens.
94. Alg från Beringöns stränder (Thalassiophyllum Clathrus Post. & Rupr.), rit. af hr M. Westergren.
95. Fusijama, rit. af professor P. D. Holm.
96. Ångaren »A. E. Nordenskiöld» strandad på Jessos ostkust, rit. af kapten J. Hägg.
97. Kawamura Sumiyoschi, rit. och xylogr. af fröken Ida Falander.
98. Den första medalj som slogs till minne af Vegas färd.
99. Stenlykta och stenvård på en japansk tempelgård, rit. af professor P. D. Holm.
100. Japanskt hus i Tokio, rit. af dens.
101. Japanska vid sin toilett, rit. af hr V. Andrén.
102. Ginrikischa, rit. af dens.
103. Japanskt sofrum, rit. af dens.
104. Tobaksrökare, rit. af hr O. Sörling.
105. Ito-Keske, rit. och xylogr. af fröken Ida Falander.
106. Minnesvård öfver Thunberg och Kämpfer i Nagasaki, rit. af hr R. Haglund.
107. Japansk bärstol, rit. af hr V. Andrén.
108. Japanska brottare, rit, af dens.
109. Japansk bro, rit. af hr O. Sörling.
110. Japanskt berglandskap, rit. af professor P. D. Holm.
111. Värdshus i Kusatsu, rit. af hr R. Haglund.
112. Bad i Kusatsu, rit. af hr O. Sörling.
113. Japanskt landskap, rit. af professor P. D. Holm.
114. Lastbärare på en japansk väg, rit. af hr O. Sörling.
115. Japansk salubod, rit. af hr V. Andrén.

116. Japansk hofdrägt, rit. af dens.
117. Adelsman i forntida drägt, rit. af dens.
118. Budda-prest, rit. af dens.
119. Samurai, rit. af dens.
120. Port öfver vägen till ett Sinto-tempel, rit. af professor P. D. Holm.
121. Buddatempel i Kobe, rit. af dens.
122. Rio-San's sigill.
123. Begrafningsplats i Kioto, rit. af professor P. D. Holm.
124. Inloppet till Nagasaki, rit. af hr R. Haglund.
125. Växtförsteningar från Mogi: blad af bok och lönn, rit. af hr M. Westergren.
126. Växtförstening från Mogi: blad af Zelkova Keakii Sieb., rit. af dens.
127. Ädelstensvaskerierna vid Ratnapora, rit. af hr R. Haglund.
128. Bilder i ett tempel på Ceylon, rit. af dens.
129. Ett landställe på Ceylon, rit. af hr V. Andrén.
130. Höglandsbild från Ceylon, rit. af hr R. Haglund.
131. Vega-expeditionens vetenskapsmän.
132. Vegas officerare.
133. Vegas besättning, rit. af hr R. Widing.
134. Vegas intåg i Stockholm den 24 april 1880, rit. af hr R. Haglund.
135. Vega förtöjd utanför kongl. slottet i Stockholm, rit. af dens.

Anm. Gränna museum har en utmärkt webbplats om Vega-expeditionen, f. n. under ombyggnad, men tillgänglig hos www.archive.org. (Skriv där in http://www.grm.se/nordost/hemexp/index.htm i sökfältet. Välj t.ex. en version från augusti 2010.) Det är särskilt intressant att läsa timmermannen Sven Anderssons dagbok, som ger ett annat perspektiv på resan. - Vegas kapten Palander var en passionerad tidig fotograf. En del av hans plåtar från expeditionen finns bevarade, liksom utdrag ur hans dagbok.

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 15 maj 2017.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt

Vegas färd genom Berings sund 1879 Longitud 174 W till 158 W Longitud 160 E till 174 W Longitud 136 E till 160 E Longitud 110 E till 136 E Longitud 84 E till 110 E Longitud 62 E till 84 E Longitud 40 E till 62 E Longitud 18 E till 40 E