Minnen från Falu Trivialskola (1814-1819) och Westerås Gymnasium (1819-1822)
af Carl Steffenburg

Förläggarens förord

Dessa minnen omfatta tiden från 1814 till 1822 eller den tid, hvarunder författaren såsom lärjunge tillhörde först Falu trivialskola och sedan gymnasium i Westerås. De äro upptecknade af den för sitt älskliga och spirituella väsen, sin godmodiga verldsåskådning och sin humoristiska berättareförmåga ganska vidt ryktbare prosten i Sundborn, framlidne Carl Steffenburg. Redan år 1861 började författaren uppteckna sina skolminnen, hvilka han sedan oupphörligt kompletterade; och minnena rörande gymnasiilifvet i Westerås påbörjades 1870 eller några få år före hans bortgång. Sysselsättningen härmed utgjorde en lika angenäm som behöflig förströelse för den af naturen mycket verksamme, men då mera af hvarjehanda krämpor hemsökte, åldrige författaren; och sjelf tänkte han näppeligen någonsin på dessa minnens offentliga utgifvande, emedan han i sin anspråkslöshet icke tillmätte dem något högre värde, än att tjena såsom bidrag att för stunden roa en och annan krets af glada umgängesvänner och gamla skolkamrater, för hvilka han med sin oefterhärmligt lifliga och målande aktion ofta plägade föredraga dessa anteckningar. Men oaktadt författarens anspåkslösa uppskattning af dessa anteckningars värde för en vidsträcktare krets, ega de dock obestridligen ett sådant och det i icke ringa grad. Ehuru till större delen innefattande putslustiga anekdoter och historietter från det skol- och gymnasiilif, som för vår samtid är »en saga blott», träffas dock här och der under den skämtsamma ytan ett både djupt och lärorikt allvar.

För den framlidne författarens ännu lefvande vänner och skolkamrater skall det säkerligen blifva ett kärt nöje att ännu en gång få återupplifva dessa minnen, hvilka förut skänkt dem så mången glad stund; och den, som här läser dem för första gången, skall helt visst icke ångra, att han gjort deras bekantskap. Författarens godmodiga humor samt hans lifliga och målande stil äro dess utom särdeles egnade att göra hans framställning underhållande för läsare af alla åldrar och bildningsgrader. Särskildt torde dessa minnen, såsom bärande ett sant och opartiskt vittnesbörd om det barbari, hvarur vårt uppfostrings- och undervisningsväsen under sista halfseklet lyckligtvis förmått höja sig, för hvarje forskare i vår forntida odlings häfder blifva af det största värde. För att icke i något hänseende rubba det egendomliga i författarens stil, har redigerandet af dessa minnen skett med den lättaste hand och hufvudsakligen bestått i en något förändrad anordning af innehållet äfvensom i uteslutningar af sådant, som tydligen varit afsedt endast för en trängre krets af författarens vänner.

Minnen från skolan 1814-1819

1. Om Falu Trivialskola och dess lärare
2. Om skolungdomens nöjen, sysselsättningar och seder
3. Om konrektor Johansson och hans lektioner.

Minnen från gymnasium 1819-1822

1. Westerås Gymnasium på 1820-talet
2. Lärarne
3. Gymnasii-ungdomens lefnadssätt
4. Några djäknehistorier.

Tillbaka ¦ Åter till sidan "Historia".

    Senast ändrat eller kontrollerat den 24 juli 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt