XII. Arboga skola:
B. Kolleger
393

Andreas Petri underskrefvo Uppsala möte 1593.
Ericus Olai 394

Johannes Matthiæ Arosiensis, 1592-1600. Prästvigd sistnämnda år och kaplan i Grangärdet. † som pastor där 1622.

Olaus Erici Lexander, informator för Anders Sparres till Sundby söner, sedan kollega här, prästvigd 1596. Pastor i Näsby och Ervalla 1613. »Allvarlig och tranqvil.»

Ericus Svenonis Scriberus, som student informator för drottning Kristinas pager. Reste med drottningens understöd till Tyskland och promoverades i Wittenberg. År 1614 kollega och rector cantus här, sedan lektor i Västerås 1630, och prost i Hedemora 1643. † 1658. Plägade fria hvar han kom åt. Hade i Arboga förlofvat sig med en änka och sedan gått 2 år i kost hos henne. Anklagad, fick han löfte att få prästen igen, när han flytt sig välborne Bror Andersons condonationsbref för det han »vitierat hans frustuga». Af en flyktig yngling vardt han med åren en stadig och aktad man.

Johannes Olai Dalecarlus, kapellanson från Rättvik, kollega i Arboga 1619 till 1620, sedermera lektor i Västerås, juris professor i Åbo och adlad med det berömda namnet Stjernhöök 395. Detta namn är det berömdaste, som är fästadt vid Arboga skola, liksom det är ett af vårt lands främsta. Genom fattigdom och nöd fick han kämpa sig fram till ära. Som informator för Drivii barn fick han först i Arboga prästgård ett hem, sedan en plats vid skolan som kollega. Geijer säger om honom: Hela det 17:de århundradet har i Sverige frambragt en enda stor vetenskapsman, Stjernhöök, den svenska lagfarenhetens fader, genom den ande, hvarmed han omfattade svensk forntid och medeltid i deras samband med det närvarande. För hans rena, billiga, sansade blick försvinner bländverket af lärda fabler, med hvilka hans samtida och närmaste efterträdare åter mer än någonsin höljde Sveriges forntid. † 1675.

Petrus Himmetius, kyrkoherdeson från Himmeta, blef nådårspräst efter aflidne prosten Drivius och samtidigt kollega superior till 1643. Känd för ett oroligt och retligt lynne, som bekräftas af hvad redan blifvit nämndt, pag. 61.

Carolus Andreæ Lexander, 1646 supremus kollega, 1651 kaplan i Arboga landsförsamling 396.

Andreas Lebestadius, kollega 1670 för musikens skull. Stadskaplan 1674, se pag. 162.

Petrus Hising, son af prosten i Fellingsbro, kollega superior 1674. † som pastor i Hed.

Eric Örn, kollega inferior 1677. Blef klockare i staden 1696, i hvilken syssla han dog 1698.

Nicolaus Petri Ahlin, inferior arb. 1695. Klockare i staden 1699. Lefde här till 1705.

Ericus Lohberg, collega superior omkr. 1700. År 1703 varnad i kyrkorådet för ochristeligt lefverne och försummelse i tjänsten 397. Rektor Ternsten klagade tillika öfver dess sidovördnad. År 1704 tillkommo nya klagomål. Lohberg hade öfvervarit marknaden i Västerås såsom musicus och hade tillstånd att där uppbära basunistens del, men han delte pengarna mellan sig och djäknarna, och djäknarna skickade rektor cantus 4 fyrkar, men rektor, gymnasii intet, och for med resten hem till Arboga. År 1706 vid midsommartid försvann han på obekant sätt ur skolan.

Lars Lind, collega inferior 1705 till åtminstone 1715. Hans änka dog i fattighuset 1731.

Andreas Floræus, collega superior 1705. Kapellan i staden, se pag. 163.

Ericus Beckius, barnalärare vid Jäder 1714, collega inferior 1717. Utmärkt sångare, klockare i staden 1723. Förde oljud nattetid i sällskap med kyrkvaktaren Lundberg 1739 och pliktade 25 daler. † 1740, se pag. 145.

Johan Miklin, collega superior 1717, anklagade 1720 prosten Lampa hos biskopen. Följden af hans trätgirighet beskrifves i orden: officio et beneficio privatus, sed elementia regis restitutus, in hac functione obiit 1735.

Erik Scharff, född i Trosa, underofficer, klockare i Medåker, collega inferior 1732, tillika cantor i staden och ordinarie klockare 1744. Efter flera varningar för vårdslöshet sattes Georg Engvall till hans vikarie 1748. Erbjöds plats å hospitalet. † 1765.

Jacob Benjamin Lohman, vice rektor 1739, se ofvan pag. 171.

Martin Arrhusiander, collega inferior 1746-52. Predikade under denna tid nästan hvarje söndag, ofta 2 gånger, både i staden och landet.

Anders Vestgren, mycket fattig och nödställd i ungdomsår, collega inferior här 1754. Transport till Köping 1761. »Vitæ commodioris et majoris emolumenti causa.»

Andreas Lindmark, vice collega här 1761. »Ob ingenium in variis improbe pertinax non nisi breve tempus hic moratus est.» Drefs af oro och melankoli än hit än dit. Sista åren af sitt lif tillbragte han i Västerås, där han under namnet fattigprästen försörjde sig dels med predikobiträde, dels som kolportör af andliga skrifter. Mot hans uppförande anmärktes blott någon gång, att han tiggde 398. En dotter blef gift med italienaren Riza. Båda drunknade på en jakt, som i storm sjönk på Mälaren.

Petrus Kjellman, collega inferior 1762, dog af fläckfeber. »Partibus suis sincera fide peractis læte in domino quievit» 1764 399.

Nils Berglund, collega inferior 1764. År 1766 vice rektor. Se bland rektorerna, pag. 204.

Per Marelius, född i Ljusnarsberg 1747, son af organisten och klockaren därstädes Gabriel Marelius, collega inferior 1774, tillika adjunkt åt Lohman. † såsom komminister i Ljusnarsberg 1793. Utmärkt sångare och violinist. Gift med Lohmans fosterdotter, Maria Catharina Wallin, dotter af frälseinspektoren Lars Wallin i Arboga.

Andreas Barckman, född i Köping, superior collega 1790. Bona candidaque anima. I stillhet verksam, † 1791. Fick passande liktal af vice pastor Molitz öfver Matt. 25: 28: Du gode och trogne tjänare, öfver en ringa ting har du varit trogen. Gå in i din Herres glädje.

Carl Fredrik Sebaldt, 1807-1818. Hade såsom fältskär deltagit i finska kriget och pröfvat många faror, då han hitkom. Tillika lärare i Ahllöfska barnhuset. Redan 1805 hade båda collegaterna blifvit sammanslagna, hvilket visar, huru skolan gått ned.

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 28 december 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt