Släktträd för familjen Zenker

Georg Vilhelm af Sillén 1724 - 1794

Georg Vilhelm af Sillén, född den 21 oktober 1724, gift på Värnsta i Lillkyra s:n den 1 september 1757 med Brita Johanna Lagerstam (f. 3/1 1730, d. 24/5 1807, dotter till hovrättsrådet och landshöfdingen Sven Samuelsson Gestrin nob. Lagerstam 1755 och hans fru Sara Hjerpe). Död den 17 augusti 1794 på Ryda Kungsgård i Nysätra s:n.

Studerade först i Lund, sedan i Uppsala och tjänstgjorde efter aflagda examina i Kanslikollegium och Svea Hofrätt, tills han år 1750 blef legationssekreterare vid svenska beskickningen i Konstantinopel, hvilket ämbete han innehade till år 1761.

Under denna ämbetstid gjorde han flera gånger resan mellan Turkiet och Sverige, emedan han såsom särdeles skicklig i språk, synnerligast de orientaliska, användes som öfverbringare af viktiga meddelanden regeringarna emellan. En gång sändes han rent af som turkiska regeringens ambassadör att notifiera om sultanen Osmans tronbestigning och främja de mellan Sverige och Höga Porten upprättade traktaterna.

Han adlades med bröderna 1770, blef kansliråd och riddare af Vasaorden år 1782 samt dog 1794 på Ryda kungsgård i Nysätra socken och Lagunda härad af Uppsala län ("där han uppfört manbyggnaden, hvilken blef afbränd 1791, så att han den på nytt uppföra måste.")

Han bevistade 1789 års riksdag som representant för adl. familjen Stander[t]sköld och lär författat en berättelse om riksdagsarbetet (adelns protokoll för denna riksdag fingo ej tryckas), hvilken sedan spreds i afskrifter och lästes med begärlighet (ännu på 1890-talet fanns en afskrift inom släkten men har nu på något outgrundligt sätt förkommit).

Anm. Se dock en samling brev från Georg Wilhelm till sonen arkitektstuderande Gustaf af Sillén åren 1786-1793.

Här en artikel om Ryda Kungsgård från Uppsala Nya Tidning den 12 mars 1977. (Tack Lennart Lundborg för klippet! Lennart är den nuvarande brukaren. Hans far Gösta avled 1983. Lennart berättar att oljemålningen av gården före branden 1791, som visas i artikeln, är gjord efter en teckning av Gustaf af Sillén år 1778, som förvaras vid Carolina Rediviva i Uppsala. Den stämmer inte helt med originalet. Perspektivet är annorlunda och bergen bakom gården ser för höga ut.)

Hans porträtt finns på Nationalmuseum.

Inskriften på hans gravsten i Nysätra:

Besåg en stor del af christna och ochristna verlden.
Insåg i höga och farliga värv.
Utsåg sig en arbetsam landlefnad.
Tilsåg sit och andras goda.
Ansåg lyckan för intet
Ryktet för något
Samvetet för allt.

Georg Wilhelm af Sillén
Brita Lagerstam
Ryda kungsgård på en teckning från 1778 av arkitekten Gustaf af Sillén, som växte upp på gården. Teckningen ger en ögonblicksbild av landskapet och lantbruket på 1700-talet. 1700-talets andra hälft var herrgårdarnas blomstringstid. Höga priser på spannmål gav stora inkomster samtidigt som den goda tillgången på arbetskraft gjorde att man kunde ha mycket tjänstefolk. Nästan alla herrgårdar försågs med nya huvudbyggnader, parker och alléer. På Ryda uppfördes en stor huvudbyggnad av arrendatorn, kanslirådet Georg af Sillén, liksom nya ekonomibyggnader och långa stenmurar som hägnader. År 1791 brann hela gården ned, utom en flygelbyggnad, som sedan dess är gårdens huvudbyggnad.
Källa för bild och bildtext: https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1072778/FULLTEXT01.pdf

Se även en artikel i Sv. D. 1952.

Barn:

  • Sven Carl af Sillén, den äldste av sönerna, f. 1758 på Eka, dog vid ett halft års ålder.
  • Gustaf af Sillén.
  • Sara Catharina af Sillén, f. 1768 på Ryda kungsgård, d. där 1776.
  • Karl Vilhelm af Sillén.
  • Anna Charlotta af Sillén (ej att förväxla med kusinen med samma namn), f. 7/3 1766 på Ryda kungsgård, gifte sig 1788 med ryttmästaren Samuel von Troil (1754-1841). Död i Uppsala 18/11 1831. Deras dotter Brita Elisabeth Johanna von Troil dör 1875. Sonen Georg Gabriel Emil *1800 lemnar af ekonomiska skäl rangregementet, för transport till Westerbotten, då förlagdt till Haparanda. På 30talet är han vid riksdagarna, en tid Riddarhusets förnämsta talare, innehar många uppdrag, erhåller förmånlig tjenst och är sista lefnadsåren landsh. i Kristianstads län. De barnlösa makar följa hvarandra rätt tätt i döden 1859 och Lovisa Sophia von Koch 1866.
  • Johan Georg ("Jan") af Sillén, f. 9/4 1767 på Ryda kungsgård, blef fänrik vid arméens flotta år 1782, löjtnant och samtidigt adjutant hos general Anckarswärd 1789, kapten i arméen och stabsadjutant samt adjutant hos konung Gustaf III 1790 (några veckors tjänst gjorde han också hos engelske öfversten Sidney Smitt), major i arméen och öfveradjutant 1792 samt adjutant hos amiralen grefve Ehrensvärd s. å., kapten i arméens flotta 1793. Bevistade 1789 års riksdag såsom fullmäktig för adl. ätten Standertsköld.

    Då Gustaf III 1790 öfvergick till Finland, förde han befälet på kungl. jakten Amadis och tjänstgjorde hos konungen ombord på Amphion, hvarom hans i kungl. biblioteket förvarade och från trycket utgifna anteckningar bära vittne ("En månad ombord på Amphion"), hvilka anteckningar fullständigades af bref till hans familj med berättelse om hans öden efter den dag anteckningarna upphöra. (Dessa bref funnos inom släkten på 1890talen men ha äfven de förkommit.) Under tjänsten som adjutant hos Sir Sidney Smitt blef han illa blesserad - miste vänstra armen och vänstra ögat - och måste liggande ombord på sjukskeppet vara med om viborgska gatloppet. Vid krigets slut erhöll han svärdsorden samt tapperhetsmedalj i guld. Han drunknade 11/7 1795, då han skulle gå ombord på en speljakt, som låg förtöjd på Stockholms ström, och dog ogift.

Jan af Sillén

Inom kamratkretsen var "Jan", som han i hvardagslag kallades, högt skattad för sin redbarhet. En hans kamrat ägde en son, hvilken i sin tur blef officer vid Kungl. flottan och vid slutet af 1870-talet nått graden af kommendör. Denne har för en då vid vapnet nyblifven underlöjtnant af Sillén omtalat, hvilken beundran hans far ägnade sin vän Jan, som han för sin son skildrat såsom särdeles utmärkt både i karaktär och begåfning. Såsom exempel kan anföras ett drag, som blef om honom berättadt. Då svenska flottan instängts i Viborgska viken, låg han sårad på ett lasarettsfartyg. Hans ofvannämnde vän, som förde befälet på ett lättare fartyg, kom då till honom, innan den action började, som blifvit kallad viborgska gatloppet, och bad att få föra honom ombord till sig, emedan han ansåg, att lasarettsfartyget hade mindre chancer att komma igenom den fientl. flottan. Jan ville dock icke gå in på förslaget, emedan han ansåg, att han icke borde hafva någon fördel framför andra. Märkvärdigt nog befanns vid stridens slut, att lasarettsfartyget kommit igenom nästan oskadadt, hvaremot det andra fartyget blifvit illa ramponeradt.

Af Johan Georg finnas ett par porträttmedaljonger i pastell. Hans värja förvaras på Lifrustkammaren.

  • Lars Julius af Sillén, f. 28/4 1770 på Ryda kungsgård, blef fänrik vid arméens flotta 1786, men dog redan 3/7 1787 af slag i följd af en förkylning under tjänstgöring som adjutant åt kapten Cosswa (Anckarsvärd) vid Norrbro-bygget; ansågs ha skaldeanlag, begrofvs med ståt å Skeppsholms kyrkogård.
Senast ändrat eller kontrollerat den 29 oktober 2018.
Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt
Karl Vilhelm af Sillén 1764 - 1840 Gustaf af Sillén 1762 - 1825 Catharina Mosenius 1686 - 1741 Carl Silléen 1689 - 1743