Josef Julius af SillÚns RSO-orden av Carl XV

WI CARL, med GUDS Nåde, Sveriges, Norriges, Göthes och Wendes Konung,

Göre veterligt: Att såsom hos Oss i nådig åtanke kommit de trogne och oförtrutne tjenster, hvilka Wår Trotjenare, Capitainen vid Wårt Westmanlands Regemente, Ädel och Wälbördig, Oss älskelig Joseph Julius af Sillén, Oss och Riket bevisat, och hvarmed han ännu söker, med underdånigt nit, Oss och Wårt Rike att tillhandagå,

Alltså hafva Wi, till belöning för sådan trohet och mandom, samt till uppmuntran att deruti fortfara, af Kongl. ynnest och välvilja velat antaga, som WI ock härmed och i kraft af detta Wårt Öppna Bref förklara, honom Joseph Julius af Sillén, att vara Riddare af Svea och Götha urgamla och hedervärda Svärds-Orden, af hvilken WI Sjelfva äro Ordens-Mästare. WI tillegna honom fördenskull härmed, jemte detta heders- och förtroendetecken, alla de förmåner, fri- och rättigheter, som denna Orden antingen redan af uråldrige tider varit tillagde, eller hädanefter tilläggas kunna. Det alle som vederbör, hafva sig hörsamligen att efterrätta.

Till yttermera visso hafva WI detta med Egen Hand underskrifvit och med Wårt Seraphimer Ordens Insegel bekräfta låtit. Stockholms Slott i Extra Ordens Capitlet den 28 Januari 1865.

[Signerat] Carl

  Senast ändrat eller kontrollerat den 22 november 2004.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt